Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1283/2016

Předložené texty :

B8-1283/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH USNESENÍ
PDF 270kWORD 71k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v01-00
 
B8-1283/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))


Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1) a ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Turecku za rok 2015(2),

–  s ohledem na rámec EU pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

–  s ohledem na výroční zprávu o pokroku Turecka za rok 2016, kterou Komise zveřejnila dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0366),

–  s ohledem na závěry Rady o Turecku ze dne 18. července 2016,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)(3),

–  s ohledem na právo na svobodu projevu, které je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jichž je Turecko smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů stíhat ty, kteří byli za tento pokus zodpovědní a byli do něj zapojeni;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí na členství v Evropské unii; vzhledem k tomu, že represivní opatření turecké vlády za výjimečného stavu jsou nepřiměřená a odporují základním právům a svobodám chráněným tureckou ústavou, jsou v rozporu s demokratickými hodnotami, na kterých se zakládá Evropská unie, i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že orgány od pokusu o převrat pozatýkaly 10 členů tureckého Velkého národního shromáždění a asi 150 novinářů – zatím nejvíc ve světě; vzhledem k tomu, že bylo zadrženo 2 386 soudců a státních zástupců a dalších 40 000 osob, z nichž více než 31 000 zůstává ve vězení; vzhledem k tomu, že 129 000 zaměstnanců veřejné správy je buď stále zbaveno funkce (66 000), nebo bylo propuštěno (63 000), přičemž proti většině z nich dosud nebyla vznesena obvinění;

C.  vzhledem k tomu, že prezident Erdoğan a turecká vláda se opakovaně vyslovili pro znovuzavedení trestu smrti; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech o Turecku ze dne 18. července 2016 připomněla, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je jedním ze základních prvků acquis Unie;

D.  vzhledem k tomu, že panuje vážné znepokojení nad podmínkami osob zadržených a zatčených po pokusu o převrat, které údajně podstupují mučení a špatné zacházení, nad rozsáhlým propouštěním státních úředníků, kteří stále čekají na spravedlivý soudní proces, a nad přísným omezováním svobody projevu a svobody tisku a sdělovacích prostředků, což má za následek, že v Turecku nezbyly téměř žádné nezávislé sdělovací prostředky;

E.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání s Tureckem stanoví, že Komise „v případě vážného a přetrvávajícího porušování zásad svobody, demokracie, respektování lidských práv a základních svobod a ustanovení zákona doporučuje pozastavit jednání“ a navrhnout podmínky pro obnovení těchto jednání; vzhledem k tomu, že Turecko již dostatečně nesplňuje kodaňská kritéria, jelikož nerespektuje hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že dočasné pozastavení jednání by vedlo ke zmrazení aktuálních dialogů, přičemž ve spojení s přistoupením Turecka k EU by se neotevřela žádná nová kapitola, ani by se nezahájila žádná nová iniciativa;

1.  důrazně odsuzuje nepřiměřená represivní opatření, která se v Turecku od červencového neúspěšného pokusu o vojenský převrat uplatňují; vyzývá Komisi a členské státy, aby dočasně pozastavily probíhající přístupová jednání, dokud turecká vláda nebude opět respektovat zásady právního státu a lidská práva; i nadále však hodlá udržet vazby mezi Tureckem a EU a je přesvědčen, že pro demokratické Turecko existuje uvnitř EU místo; připomíná závazek EU k pozitivní a strategické spolupráci s Tureckem;

2.  zavazuje se, že svůj postoj k dočasnému pozastavení přístupových jednání přehodnotí po zrušení výjimečného stavu v Turecku;

3.  opakuje, že pokud by turecká vláda znovuzavedla trest smrti, následovalo by formální pozastavení procesu přistoupení;

4.  zdůrazňuje, že na uvolnění vízového styku s Tureckem se bude pracovat až poté, co Turecko řádně splní všechny podmínky stanovené v agendě uvolnění vízového režimu;

5.  žádá Komisi, aby zvážila důsledky pozastavení financování poskytovaného Turecku v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II) a aby přitom zohlednila vliv takového rozhodnutí na občanskou společnost v zemi; vyzývá Komisi také k tomu, aby se posledními událostmi v Turecku zabývala ve zprávě o přezkumu NPP v polovině období chystané na rok 2017;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Turecka, vládám a parlamentům členských států a Evropské službě pro vnější činnost.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právní upozornění