Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1283/2016

Esitatud tekstid :

B8-1283/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 258kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v01-00
 
B8-1283/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis(1) ning 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta(2),

–  võttes arvesse ELi Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 2005. aastal,

–  võttes arvesse 2016. aasta eduaruannet Türgi kohta, mille komisjon avaldas 9. novembril 2016 (SWD(2016)0366),

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2016. aasta järeldusi Türgi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)(3),

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigust sõnavabadusele ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Türgi on liitunud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on mõistnud kindlalt hukka ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöördekatse Türgis ning on tunnustanud Türgi võimude õiguspärast kohustust võtta vastutusele need, kes on selle katse eest vastutavad ja sellega seotud;

B.  arvestades, et Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik; arvestades, et Türgi valitsuse poolt erakorralise seisukorra ajal rakendatud survemeetmed on ebaproportsionaalsed, rikuvad Türgi põhiseadusega tagatud põhiõigusi ja -vabadusi, kahjustavad Euroopa Liidu aluseks olevaid demokraatlikke väärtusi ja on vastuolus kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga; arvestades, et riigipöördekatse järel on ametivõimud vahistanud 10 Türgi Suure Rahvakogu liiget ja umbes 150 ajakirjanikku, mis on suurim arv kogu maailmas; arvestades, et vahistatud on 2386 kohtunikku ja prokuröri ning lisaks veel 40 000 isikut, kellest 31 000 viibivad siiani vahi all; arvestades, et repressioonid tabasid 129 000 avalikku teenistujat, kellest 66 000 isiku tööleping on peatatud ja 63 000 on vallandatud, ilma et enamikule neist oleks siiani süüdistust esitatud;

C.  arvestades, et president Erdoğan ja Türgi valitsus on korduvalt esinenud avaldustega surmanuhtluse taastamise kohta; arvestades, et nõukogu 18. juuli 2016. aasta järeldustes Türgi kohta tuletati meelde, et surmanuhtluse sõnaselge tühistamine on liidu õigustiku oluline osa;

D.  arvestades, et on väljendatud tõsist muret riigipöördekatse järel vahistatud isikute olukorra pärast seoses teadetega nende piinamisest ja väärkohtlemisest, arvukate vallandatud ja ikka veel õiglast kohtupidamist ootavate riigiametnike olukorra pärast ning sõna-, ajakirjandus- ja meediavabaduse rangete piirangute pärast Türgis, mille tulemusena seal sõltumatut meediat enam peaaegu ei eksisteeri;

E.  arvestades, et Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste raamistiku punktis 5 sätestatakse, et kui tõsiselt ja korduvalt rikutakse vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid, soovitab komisjon läbirääkimised peatada ning pakub välja tingimused läbirääkimiste jätkamiseks; arvestades, et Türgi ei vasta enam piisavalt Kopenhaageni kriteeriumitele, kuna ta ei tunnusta Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi; arvestades, et läbirääkimiste ajutine peatamine tähendaks seda, et käimasolevad läbirääkimised külmutatakse, uusi peatükke ei avata ning ei tehta uusi algatusi seoses Türgi ELi liikmeks saamisega;

1.  mõistab karmilt hukka juulis aset leidnud ebaõnnestunud sõjaväelise võimuhaaramiskatse järel Türgis kohaldatavad ebaproportsionaalsed survemeetmed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles algatama käimasolevate ühinemisläbirääkimiste ajutise külmutamise seniks, kuni Türgi valitsus hakkab jälle inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid tunnustama; pühendub seejuures endiselt Türgi ja ELi sidemete säilitamisele ning on veendunud, et demokraatliku Türgi koht on Euroopa Liidus; rõhutab ELi pühendumust positiivsele ja strateegilisele koostööle Türgiga;

2.  kohustub oma seisukoha ühinemisläbirääkimiste ajutise külmutamise kohta läbi vaatama, kui erakorraline seisukord Türgis tühistatakse;

3.  kinnitab, et surmanuhtluse taastamine Türgi valitsuse poolt tooks kaasa ühinemismenetluse ametliku peatamise;

4.  toonitab, et viisanõude kaotamise küsimustega hakatakse tegelema alles siis, kui Türgi täidab nõuetekohaselt kõik viisanõude kaotamise tegevuskavas kehtestatud tingimused;

5.  palub komisjonil kaaluda, millised tagajärjed oleksid Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu antava rahastamise peatamisel, võttes arvesse sellise otsuse mõju tema kodanikuühiskonnale; palub, et komisjon 2017. aastaks kavandatud ühinemiseelse abi rahastamisvahendi vahearuandes käsitleks ka Türgis toimunud viimaseid arenguid;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Türgi valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa välisteenistusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0133.

(3)

ELT L 77, 15.3.2014, lk 11.

Õigusalane teave