Postupak : 2016/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1283/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1283/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0450

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 262kWORD 71k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v01-00
 
B8-1283/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))


Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno one od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj(1) i od 14. travnja 2016. o izvješću o Turskoj za 2015.(2),

–  uzimajući u obzir pregovarački okvir EU-a za Tursku od 3. listopada 2005.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o napretku o Turskoj za 2016. koje je Komisija objavila 9. studenog 2016. (SWD(2016)0366),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Turskoj od 18. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)(3),

–  uzimajući u obzir pravo na slobodu izražavanja zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima kojih je Turska država stranka,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Europski parlament oštro osudili neuspjeli vojni udar u Turskoj i priznali legitimnu odgovornost turskih vlasti da kazneno gone osobe koje su odgovorne za taj pokušaj i koje su sudjelovale u njemu;

B.  budući da je Turska država kandidatkinja za pristup Europskoj uniji; budući da su represivne mjere turske vlade u okviru izvanrednog stanja nerazmjerne i da se njima krše osnovna prava i slobode zaštićene turskim Ustavom, demokratske vrijednosti na kojima se temelji Europska unija te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; budući da su od državnog udara vlasti uhitile 10 članova Turske velike narodne skupštine i oko 150 novinara, što predstavlja najveći broj bilo gdje u svijetu; budući da je pritvoreno 2386 sudaca i tužitelja te 40 000 drugih osoba, a više od 31 000 ih je još u pritvoru; budući da je 129 000 javnih zaposlenika ili i dalje suspendirano (66 000) ili je otpušteno (63 000), a za većinu njih do danas i dalje nije podignuta optužnica;

C.  budući da su predsjednik Erdogan i turska vlada dali više izjava o ponovnom uvođenju smrtne kazne; budući da je Vijeće u svojim zaključcima od 18. srpnja 2016. o Turskoj podsjetilo da je nedvosmisleno odbacivanje smrtne kazne sastavni element pravne stečevine Unije;

D.  budući da postoji velika zabrinutost zbog stanja osoba koje su pritvorene i uhićene nakon udara, s tim u vezi spominju se navodna mučenja i zlostavljanja, zbog velikog broja otpuštanja državnih dužnosnika koji i dalje čekaju na pravično suđenje i zbog oštrih ograničenja slobode izražavanja i ograničenja na štetu tiska i medija u Turskoj, što ima kao posljedicu da više gotovo ni nema neovisnih medija;

E.  budući da se stavkom 5. pregovaračkog okvira za pristupne pregovore s Turskom utvrđuje da će Komisija, u slučaju ozbiljnog i trajnog kršenja načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava, preporučiti privremenu obustavu pregovora i predložiti uvjete za njihovo ponovno pokretanje; budući da Turska više ne ispunjava u dovoljnoj mjeri kriterije iz Kopenhagena, s obzirom na to da ne poštuje vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji; budući da bi privremeni prekid pregovora značio da se trenutni pregovori zamrzavaju, da se ne otvaraju nova poglavlja i da se ne poduzimaju nove inicijative u pogledu pristupa Turske EU-u;

1.  oštro osuđuje nerazmjerne represivne mjere koje se u Turskoj primjenjuju od neuspjelog vojnog udara u srpnju; poziva Komisiju i države članice da pokrenu privremeno zamrzavanje tekućih pristupnih pregovora dok turska vlada ne počne ponovno poštovati vladavinu prava i ljudska prava; međutim ostaje predan tome da Turska ostane usko povezana s EU-om te je uvjeren da je demokratskoj Turskoj mjesto u Europskoj uniji; ponavlja predanost EU-a pozitivnoj i strateškoj suradnji s Turskom;

2.  obvezuje se na preispitivanje svojeg položaja o privremenom zamrzavanju pristupnih pregovora kada se prekine izvanredno stanje u Turskoj;

3.  ponavlja da bi ponovno uvođenje smrtne kazne od strane turske vlade rezultiralo formalnom privremenom obustavom pristupnog procesa;

4.  ističe da će se rad na liberalizaciji viza izvršiti tek kad Turska adekvatno ispuni sve uvjete utvrđene u planu za liberalizaciju viza;

5.  poziva Komisiju da razmotri implikacije koje bi imala obustava sredstava pruženih Turskoj u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), uzimajući u obzir utjecaj te odluke na civilno društvo Turske; poziva Komisiju da zadnje razvoje događaja u Turskoj također razmotri u izvješću o preispitivanju u sredini razdoblja o Instrumentu pretpristupne pomoći koje je predviđeno za 2017.;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladi i parlamentu Turske, vladama i parlamentima država članica i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0133.

(3)

SL L 77, 15.3.2014., str. 11.

Pravna napomena