Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1284/2016

Předložené texty :

B8-1284/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 255kWORD 71k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázky položené Komisi, které se týkají situace v Itálii po zemětřeseních (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v období mezi srpnem a říjnem 2016 postihla střední Apeniny tři ničivá zemětřesení, která za sebou zanechala 290 obětí na životech, více než 400 zraněných a desítky tisíc vysídlených osob, a že poslední z těchto otřesů půdy, k němuž došlo dne 30. října, byl nejsilnějším zemětřesením zaznamenaným v Itálii od roku 1980 (Irpinia);

B.  vzhledem k tomu, že zasažená území postihla deformace, která zabírá oblast o velikosti přibližně 130 km2, přičemž maximální posun dosahuje alespoň 70 cm, což způsobilo vážné poničení obydlených oblastí, infrastruktury a historického a kulturního dědictví, leckdy i světového významu, a rovněž vedlo k naprostému zastavení výroby a cestovního ruchu;

C.  vzhledem k tomu, že členské státy, kterých se dotýká riziko zemětřesení, jsou nuceny nepřetržitě vynakládat finanční prostředky na řešení stavu nouze, rekonstrukci a prevenci, a že v důsledku toho se tyto členské státy kvůli rozpočtovým omezením, jež stanovuje EU, nacházejí vůči ostatním ve znevýhodněných strukturálních podmínkách;

D.vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie přispívá pouze na výdaje související s následnou pomocí a stavem nouze;

E.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (EU) č. 651/2014(1) jsou způsobilými náklady, jelikož státní podpora se nezohledňuje, pouze náhrada škody na majetku (např. budovách, vybavení, strojích či zásobách) a ztráta příjmů v důsledku úplného nebo částečného pozastavení činnosti po dobu nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy k přírodní pohromě došlo; vzhledem k tomu, že takové opatření je naprosto nedostatečné, a to zejména pro případy zemětřesení, jejichž škody vedou k následkům, které kvůli úplné či částečné ztrátě celé řady kvalifikovaných místních produkcí trvají déle;

F.  vzhledem k pravděpodobnosti, že aby se Itálie dokázala vypořádat s výdaji na rekonstrukci, bude muset požádat o změnu svých národních a regionálních operačních programů podle článku 30 nařízení (EU) č. 1303/2013(2) s cílem navýšit prostředky pro splnění tematického cíle 5 (podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik), a to na úkor již naplánovaných strukturálních investic;

G.  vzhledem k tomu, že odpovídající plány veřejných investic členských států do rekonstrukčních prací a opatření pro předcházení přírodním katastrofám by výrazně přispěly k vytvoření kvalitních, stabilních a udržitelných pracovních míst, a tím i ke splnění cílů plné zaměstnanosti a hospodářské, sociální a územní soudržnosti stanovených článkem 3 Smlouvy o Evropské unii;

1.  vyjadřuje hlubokou soustrast obětem a solidaritu občanům, které tato zemětřesení zasáhla, a zároveň obdivuje obětavost a snaživost všech subjektů, které se podílejí na organizaci a poskytování pomoci, především civilní ochrany, dobrovolníků, pořádkových sil, hasičských sborů a starostů;

2.  vyjadřuje politování nad skutečností, že omezení stanovená platnými normami Unie v souvislosti s rozpočtem a státními podporami v praxi členským státům ohroženým zemětřesením znemožňují, aby prováděly odpovídající plány veřejných investic do rekonstrukčních prací a opatření pro předcházení zemětřesením a podporovaly postižené hospodářské činnosti, aniž by musely omezovat služby či zdroje již přidělené na jiné plánované strukturální investice;

3.  považuje za nezbytné a naléhavé: a) aby výdaje členských států na investice do rekonstrukčních prací a opatření pro předcházení zemětřesením nepodléhaly v žádném případě rozpočtovým omezením Unie; b) aby daňová zvýhodnění udělovaná členskými státy obyvatelům a hospodářským činnostem postiženým přírodní katastrofou nebyla v žádném případě považována za státní podporu, a tím se zařadila mezi způsobilé náklady; c) aby evropské orgány usilovaly o zachování, podporu a rozvoj výrobních odvětví a cestovního ruchu v oblastech zasažených zemětřesením;

4.  žádá Komisi, aby za tímto účelem bezodkladně vypracovala návrh na změnu příslušných právních předpisů Unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

 

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320)

Právní upozornění