Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1284/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1284/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 469kWORD 74k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B8-1812/2016, B8-1813/2016 και B8-1814/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016, τρεις καταστροφικές σεισμικές δονήσεις έπληξαν την περιοχή των Κεντρικών Απεννίνων προξενώντας 290 νεκρούς, περισσότερους από 400 τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολιτών πού απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία από αυτές τις δονήσεις, στις 30 Οκτωβρίου, ήταν η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από το 1980 στην Ιταλία (Irpinia)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εδάφη που επλήγησαν έχουν παραμορφωθεί σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μέγιστη μετατόπιση του εδάφους κατά τουλάχιστον 70 εκατοστά και συνεπαγόμενη σοβαρή καταστροφή των κατοικημένων περιοχών, των υποδομών και της παγκόσμιας σημασίας ιστορικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και ολική παύση των παραγωγικών και τουριστικών δραστηριοτήτων·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που διατρέχουν κίνδυνο σεισμών αναγκάζονται να προβαίνουν σε συνεχείς και σημαντικές δεσμεύσεις κονδυλίων για δράσεις επείγουσας ανάγκης, ανασυγκρότησης και πρόληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη βρίσκονται σε θέση διαρθρωτικού μειονεκτήματος έναντι των άλλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει μόνο στις δαπάνες που αφορούν τη διάσωση και τις δράσεις επείγουσας ανάγκης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014(1), αποζημίωση είναι δυνατόν να παρέχεται μόνο για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία (κτήρια, εξοπλισμός, μηχανήματα , αποθέματα) ως επίσης και για εισοδηματική απώλεια οφειλόμενη στην ολική ή μερική παύση της δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές επειδή οι σεισμοί προκαλούν ζημίες, οι συνέπειες των οποίων διαρκούν πολύ περισσότερο, όπως η πλήρης ή μερική διακοπή ευρέος φάσματος εξειδικευμένων τοπικών παραγωγών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό ότι η Ιταλία, για να αντιμετωπίσει το κόστος της ανοικοδόμησης, να υποχρεωθεί να ανατρέξει σε αίτηση τροποποίησης των εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της κατά την έννοια του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(2), ώστε να μπορέσει να διαθέσει περισσότερους πόρους για τον θεματικό στόχο 5 (προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων) σε βάρος των διαρθρωτικών επενδύσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλληλα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων των κρατών μελών για δραστηριότητες αποκατάστασης και πρόληψης των φυσικών καταστροφών θα συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάκτηση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ποιοτικής, σταθερής και διαρκούς απασχόλησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της πλήρους απασχόλησης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1.  εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ότι η σκέψη του είναι κοντά σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τους σεισμούς· επίσης, εκφράζει τον θαυμασμό του για την ανιδιοτελή συμπαράσταση και την προθυμία όλων όσοι συνετέλεσαν στη διοργάνωση και παροχή της απαραίτητης βοήθειας, ιδίως της πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, των δυνάμεων της τάξεως, του Πυροσβεστικού Σώματος και των δημάρχων·

2.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι, λόγω των περιορισμών που έχουν θεσπιστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθίσταται στην πράξη αδύνατο για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σεισμών να εφαρμόζουν τα κατάλληλα επενδυτικά σχέδια ανοικοδόμησης και πρόληψης σεισμών, καθώς και στήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν πληγεί, εκτός εάν τα εν λόγω κράτη μέλη περικόπτουν υπηρεσίες ή κονδύλια που προορίζονται για άλλες ήδη προγραμματισμένες διαρθρωτικές επενδύσεις·

3.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία και επιτακτική ανάγκη: α) οι δαπάνες των κρατών μελών για επενδύσεις στον τομέα της ανοικοδόμησης και της πρόληψης των σεισμών να μην υπόκεινται σε καμία περίπτωση στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Ένωσης· β) οι φορολογικές ελαφρύνσεις τις οποίες προορίζουν τα κράτη μέλη στους πολίτες και τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή να μην θεωρούνται σε καμία περίπτωση ως κρατική ενίσχυση και να γίνονται, κατά συνέπεια, αποδεκτές· γ) να υπάρξει ισχυρή δέσμευση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την διατήρηση, προώθηση και ανάπτυξη των παραγωγικών και των τουριστικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν από σεισμούς·

4.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πρόταση για την τροποποίηση προς αυτή την κατεύθυνση της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου