Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1284/2016

Esitatud tekstid :

B8-1284/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 161kWORD 67k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2016. aasta augustist oktoobrini toimus Apenniinide keskosas kolm hävitavat maavärinat, mis põhjustasid 290 inimese surma, vigastatuid oli üle 400 ja kümned tuhanded olid sunnitud kodust lahkuma; arvestades, et 30. oktoobril toimunud viimane maavärin oli Itaalia tugevaim pärast 1980. aastal Irpinias toimunut;

B.  arvestades, et kannatada saanud ala suurus on ligikaudu 130 ruutkilomeetrit ja maksimaalne nihe on vähemalt 70 sentimeetrit, mis põhjustas raskeid kahjustusi linnadele, infrastruktuurile ning maailmakuulsale ajaloo-, kunsti ja kultuuripärandile, halvates peaaegu täielikult tootmistegevuse ja turismi;

C.  tuletades meelde, et seismiliselt aktiivsetes piirkondades asuvad liikmesriigid on sunnitud pidevalt kandma märkimisväärseid kulusid erakorralisele abile, taastamistööle ja ennetusele; arvestades, et ELi kehtestatud eelarvepiirangute tõttu asetatakse sellised liikmesriigid teistega võrreldes struktuuriliselt ebasoodsasse olukorda;

D.arvestades, et Euroopa Solidaarsusfondist antakse toetust ainult pääste- ja erakorralise abi kulude katmiseks;

E.  arvestades, et määruse (EL) nr 651/2014(1) kohaselt on lubatud ainult materiaalse kahju hüvitamine (nt hooned, seadmed, masinad, varud) ja saamata jäänud kasumi hüvitamine tegevuse täieliku või osalise peatamise tõttu kuni kuueks kuuks alates katastroofi tõendatud algusest, kuna seda ei peeta riigiabiks; arvestades, et selline meede on täiesti ebapiisav, eriti maavärisemise puhul, mille tekitatud kahju avaldub pikema aja jooksul ja selle tõttu katkeb täielikult või osaliselt kohalik tootmistegevus paljudes valdkondades;

F.  arvestades, et taastamiskuludega toimetulekuks peab Itaalia tõenäoliselt taotlema oma riiklike ja piirkondlike rakenduskavade muutmist vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013(2) artiklile 30, et eraldada rohkem vahendeid 5. valdkondliku eesmärgi raames (kliimamuutustega kohanemise, riskiennetamise ja juhtimise edendamine), mis kahjustaks juba kavandatud struktuurilisi investeeringuid;

G.  arvestades, et liikmesriikide nõuetekohased kavad avaliku sektori investeeringute tegemiseks taastamistöödesse ja loodusõnnetuste ennetamisesse aitaksid oluliselt kaasa kvaliteetsete, stabiilsete ja püsivate töökohtade loomisele, täieliku tööhõive ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisele vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 3;

1.  tunneb sügavat kurbust ohvrite pärast, on solidaarne kõigi maavärinas kannatanutega ja imetleb kõigi päästetööde korraldamises ja tegemises osalenute, eriti tsiviilkaitsetöötajate, vabatahtlike, korrakaitsejõudude, tuletõrjujate ja linnapeade ennastsalgavust ja pühendumust;

2.  peab kahetsemisväärseks asjaolu, et eelarvele ja riigiabile liidu õigusaktidega kehtestatud piirangud muudavad tegelikult võimatuks maavärinatest ohustatud piirkondade liikmesriikidel kasutada nõuetekohaseid kavasid taastamistöödesse ja maavärinate ennetamisesse investeerimiseks ning kannatanud piirkondade majandustegevuse toetamiseks ilma, et asjaomastel liikmesriikidel tuleks kärpida juba kavandatud struktuurilisteks investeeringuteks ettenähtud teenuseid ja vahendeid;

3.  peab vältimatuks ja hädavajalikuks a) jätta liikmesriikide taastamistöödeks ja maavärinate ennetamiseks tehtavate investeeringute kulud välja liidu eelarvele kehtestatud piirangutest; b) mitte lugeda riigiabiks ja pidada seega lubatuks liikmesriikide maksusoodustusi majandustegevusele loodusõnnetusest tabatud piirkondades; c) ELi institutsioonide kindlat kohustust kaitsta, edendada ja arendada tootmistegevust ja turismi maavärinast tabatud piirkondades;

4.  palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti ettepaneku muuta selleks liidu asjaomaseid õigusakte;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1)

Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Õigusalane teave