Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1284/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1284/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 163kWORD 66k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8‑1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O‑000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Apenniineilla tapahtui elokuun ja lokakuun 2016 välisenä aikana kolme tuhoisaa maanjäristystä, joiden seurauksena 290 ihmistä kuoli, 400 loukkaantui ja kymmenet tuhannet joutuivat jättämään kotinsa; ottaa huomioon, että viimeinen näistä järistyksistä, joka tapahtui 30. lokakuuta, oli voimakkain Italiassa (Irpinia) vuoden 1980 jälkeen tapahtunut järistys;

B.  ottaa huomioon, että maanjäristyksen runtelemilla alueilla noin 130 neliökilometrin suuruinen alue siirtyi ainakin 70 senttimetriä, mistä oli tuhoisat seuraukset asutuskeskuksille, infrastruktuurille sekä maailmanlaajuisestikin arvokkaalle historialliselle perinnölle ja taide- ja kulttuuriperinnölle; ottaa huomioon, että tästä oli lisäksi seurauksena tuotannon ja matkailun täydellinen pysähtyminen;

C.  ottaa huomioon, että maanjäristysriskin alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden on jatkuvasti käytettävä huomattavia summia hätätapuun, jälleenrakentamiseen ja maanjäristysten ennaltaehkäisyyn; toteaa, että nämä jäsenvaltiot ovat EU:n niille asettamien budjettivelvoitteiden takia rakenteellisesti huonommassa asemassa kuin muut jäsenvaltiot; ottaa huomioon, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta myönnetään tukea vain pelastus- ja hätäaputoimiin;

E.  ottaa huomioon, että asetuksen EU N:o 651/2014(1)mukaan korvausta voidaan myöntää ainoastaan omaisuudelle (esimerkiksi kiinteistöille, välineille ja laitteistoille, koneille, varastoille) aiheutuneista aineellisista vahingoista sekä toiminnan täydellisestä tai osittaisesta keskeytyksestä aiheutuneesta tulonmenetyksestä enintään kuuden kuukauden ajan onnettomuuspäivästä lähtien, eikä sitä katsota valtionavuksi; katsoo, että tämä on täysin riittämätöntä erityisesti kun on kyse maanjäristyksistä, koska niistä aiheutuu kauaskantoisempia seurauksia muun muassa monien paikallisten laatutuotteiden tuotannon täydellisen tai osittaisen keskeytymisen takia;

F.  toteaa, että on todennäköistä, että Italian on jälleenrakennuskustannuksista selviytyäkseen turvauduttava asetuksen (EU) N:o 1303/2013(2) 30 artiklan mukaiseen omien kansallisten ja alueellisten ohjelmiensa muuttamista koskevaan pyyntöön voidakseen kohdentaa enemmän varoja temaattiseen tavoitteeseen 5 (ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen) jo suunniteltujen rakenteellisten investointien kustannuksella;

G.  katsoo, että jäsenvaltioiden asianmukaiset suunnitelmat julkisten investointien tekemiseksi jälleenrakentamiseen ja luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyyn edistäisivät ratkaisevasti laadukkaiden, vakaiden ja kestävien työpaikkojen luomista, mikä puolestaan edistäisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisten täystyöllisyyttä sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista;

1.  ilmaisee syvän surunsa uhrien puolesta ja osanottonsa kaikille maanjäristyksistä kärsineille sekä ihailunsa kaikille, erityisesti pelastuspalvelun työntekijöille, vapaaehtoisille, poliiseille, palomiehille ja kaupunginjohtajille, jotka ovat uhrautuvaisesti ja uutterasti osallistuneet pelastustoimiin;

2.  pitää valitettavana, että maanjäristysriskin alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden on talousarviota ja valtionapua koskevista unionin voimassa olevista säännöksistä johtuvien vaatimusten vuoksi mahdotonta laatia asianmukaisia suunnitelmia maanjäristysten ennaltaehkäisyyn ja niiden jälkeiseen jälleenrakentamiseen investoimiseksi tai maanjäristyksistä kärsineen taloudellisen toiminnan tukemiseksi, elleivät kyseiset jäsenvaltiot vähennä jo suunniteltuihin rakenteellisiin investointeihin varattuja resursseja tai varoja;

3.  katsoo siksi, että on ehdottomasti ja pikaisesti varmistettava a) ettei jälleenrakentamiseen ja maanjäristysten ennaltaehkäisyyn tarkoitettuihin jäsenvaltioiden investointeihin sovelleta minkäänlaisia unionin talousarviota koskevia vaatimuksia b) ettei jäsenvaltioiden luonnonkatastrofeista kärsineille kansalaisille ja taloudelliseen toimintaan suuntaamia veroetuuksia missään tapauksessa katsota valtionavuksi ja että tukea voidaan siten myöntää ja c) että EU:n toimielimet sitoutuvat päättäväisesti tuotannon ja matkailun pelastamiseen, edistämiseen ja kehittämiseen maanjäristyksistä kärsineillä alueilla;

4.  kehottaa komissiota esittämään pikaisesti ehdotuksen asianomaisten unionin säädösten muuttamisesta;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17. kesäkuuta 2014, jossa tiettyjen avun muotojen todetaan olevan yhteensopivia sisämarkkinoiden kanssa perussopimuksen 107 ja 108 mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Oikeudellinen huomautus