Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1284/2016

Texte depuse :

B8-1284/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 393kWORD 74k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, între lunile august și octombrie 2016, în zona centrală a Apeninilor au avut loc trei cutremure devastatoare, care au provocat 290 de decese, 400 de răniți și zeci de mii de persoane strămutate; întrucât ultimul dintre aceste cutremure, cel din 30 octombrie, a fost cel mai puternic cutremur înregistrat în Italia după cel din 1980 (Irpinia);

B.  întrucât teritoriile afectate au fost deformate pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri, având ca rezultat distrugerea gravă a așezărilor, a infrastructurii și a patrimoniului istoric, artistic și cultural de importanță mondială, precum și blocarea totală a activităților de producție și de turism;

C.  întrucât statele membre expuse riscului seismic sunt obligate să își asume angajamente financiare importante și coerente cu privire la lucrări de urgență, reconstrucție și prevenire; prin urmare, în contextul constrângerilor bugetare impuse de UE, aceste state membre se află într-un dezavantaj structural în comparație cu celelalte state;

D.întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene contribuie numai la cheltuielile aferente operațiunilor de salvare și de urgență;

E.  întrucât, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014(1), este admisibilă, deoarece nu este considerată ajutor de stat, numai despăgubirea pentru daunele materiale ale activelor (de exemplu, clădiri, echipamente, utilaje, stocuri) și pierderea de venituri din cauza suspendării totale sau parțiale a activității pentru o perioadă de maximum șase luni de la data la care a avut loc calamitatea naturală; întrucât o astfel de măsură este total insuficientă, în special în cazul cutremurelor, în care consecințele pagubelor se extind pe o perioadă mai lungă de timp, cu pierderea totală sau parțială a unei întregi serii de producții locale calificate;

F.  întrucât este probabil ca Italia, pentru a face față costurilor de reconstrucție, să se vadă nevoită să recurgă la o cerere de modificare a propriilor programe operaționale naționale și regionale, în sensul articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013(2), pentru a aloca mai multe resurse pentru obiectivul tematic 5 (promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor) în detrimentul investițiilor structurale deja planificate;

G.  întrucât adoptarea în statele membre de planuri adecvate de investiții publice în ceea ce privește lucrările de reconstrucție și de prevenire a catastrofelor naturale ar contribui în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă de calitate, stabile și durabile, contribuind la realizarea obiectivelor de ocupare integrală a forței de muncă și de coeziune economică, socială și teritorială, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

1.  își exprimă sincerele condoleanțe față de victime, precum și compasiunea față de toți cetățenii afectați de seisme, precum și admirația pentru abnegația și promptitudinea tuturor părților implicate în organizarea și furnizarea ajutorului de urgență, în special protecția civilă, voluntarii, forțele de ordine, pompierii și primarii;

2.  regretă faptul că, din cauza constrângerilor impuse de normele existente ale Uniunii în domeniul bugetar și al ajutorului de stat, statele membre expuse riscului seismic se află practic în imposibilitatea de a adopta planuri adecvate de investiții în reconstrucție și prevenirea efectelor cutremurelor, precum și pentru sprijinirea activităților economice afectate, cu excepția cazului în care aceste state membre adoptă astfel de măsuri în detrimenul serviciilor sau a altor resurse angajate pentru alte investiții structurale deja planificate;

3.  consideră că este esențial și urgent: a) ca cheltuielile statelor membre pentru investiții în reconstrucție și prevenirea efectelor cutremurelor să nu fie supuse niciunui fel la constrângeri bugetare ale Uniunii; b) ca facilitățile fiscale ale statele membre destinate persoanelor și activităților economice afectate o catastrofă naturală să nu fie în niciun caz considerate ajutor de stat și, prin urmare, să fie eligibile; c) un angajament ferm, inițiat de instituțiile europene, pentru menținerea, promovarea și dezvoltarea activităților de producție și de turism din zonelor afectate de cutremure;

4.  solicită Comisiei să prezinte urgent o propunere de modificare în acest sens a legislației relevante a Uniunii;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1)

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Notă juridică