Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1284/2016

Predkladané texty :

B8-1284/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 173kWORD 75k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2014, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázky položené Komisii, ktoré sa týkajú situácie v Taliansku po zemetraseniach (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v období medzi augustom a októbrom 2016 postihli stredné Apeniny tri ničivé zemetrasenia, ktoré zanechali 290 mŕtvych, viac ako 400 zranených a desiatky tisíc vysídlených osôb, a posledný z týchto otrasov pôdy, ku ktorému došlo 30. októbra, bol najsilnejším zemetrasením zaznamenaným v Taliansku od roku 1980 (Irpinia);

B.  keďže v postihnutých územiach došlo k deformácii, ktorá zaberá oblasť s veľkosťou približne 130 km2 s maximálnym posunom aspoň 70 cm, čo spôsobilo závažné zničenie obývaných oblastí, infraštruktúry a historického a kultúrneho dedičstva, často aj svetového významu, a takisto aj úplné zastavenie výroby a cestovného ruchu;

C.  keďže členské štáty, ktorých sa dotýka riziko zemetrasenia, sú nútené nepretržite vynakladať finančné prostriedky určené pre prípady krízových situácií, rekonštrukciu a prevenciu; keďže v dôsledku toho sa tieto členské štáty nachádzajú voči ostatným vo znevýhodnených štrukturálnych podmienkach, pokiaľ ide o rozpočtové obmedzenia, ktoré stanovuje EÚ;

D.keďže z Fondu solidarity Európskej únie sa prispieva len na výdavky súvisiace s následnou pomocou a stavom núdze;

E.  keďže podľa nariadenia (EÚ) č. (1)651/2014 je prípustná len náhrada škody na majetku (napr. budovách, vybavení, strojoch alebo zásobách) a straty príjmov v dôsledku úplného alebo čiastočného pozastavenia činnosti v trvaní najviac šesť mesiacov odo dňa, keď k prírodnej pohrome došlo, pretože sa to nepovažuje za štátnu pomoc; keďže takéto opatrenie je nedostatočné, a to najmä v prípadoch zemetrasenia, pri ktorom škody vedú k dlhodobým následkom pre úplnú alebo čiastočnú stratu veľkej časti kvalifikovanej miestnej produkcie;

F.  keďže aby sa Taliansko dokázalo vyrovnať s výdavkami na rekonštrukciu, je pravdepodobné, že bude musieť požiadať o zmenu svojich národných a regionálnych operačných programov podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013(2) s cieľom zvýšiť prostriedky na splnenie tematického cieľa 5 (podpora prispôsobeniu sa zmene klímy, prevencie a riadenia rizík), a to na úkor už naplánovaných štrukturálnych investícií;

G.  keďže adekvátne plány verejných investícií členských štátov do rekonštrukčných prác a opatrení na prevenciu prírodných katastrof by výrazne prispeli k vytváraniu kvalitných, stabilných a udržateľných pracovných miest, a tým aj k splneniu cieľov plnej zamestnanosti a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii;

1.  vyjadruje hlbokú sústrasť obetiam a solidaritu občanom, ktorých zasiahli tieto zemetrasenia, a zároveň obdiv obetavosti a snahám všetkých subjektov, ktoré sa podieľajú na organizácii a poskytovaní pomoci, predovšetkým civilnej ochrane, dobrovoľníkom, poriadkovým silám, hasičským zborom a starostom;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že obmedzenia stanovené platnými normami Únie v súvislosti s rozpočtom a štátnou pomocou členským štátom ohrozeným zemetrasením v praxi znemožňujú, aby vykonávali adekvátne plány verejných investícií do rekonštrukčných prác a opatrenia na predchádzanie zemetraseniam a podporovali postihnuté hospodárske činnosti bez toho, aby museli obmedzovať služby alebo zdroje, ktoré už boli pridelené na iné plánované štrukturálne investície;

3.  považuje za potrebné a naliehavé: a) aby boli výdavky členských štátov na rekonštrukčné práce a prevenciu zemetrasení vylúčené z pôsobnosti rozpočtových obmedzení stanovených EÚ; b) aby zvýhodnený daňový režim členských štátov v prospech obcí a podnikov postihnutých prírodnými katastrofami nebolo možné považovať za štátnu pomoc, a teda bol prípustný; c) silný záväzok inštitúcií EÚ v súvislosti so zabezpečením, podporou a rozvojom výrobných činností a cestovného ruchu v oblastiach postihnutých zemetrasením;

4.  žiada Komisiu, aby na tento účel bezodkladne vypracovala návrh na zmenu príslušných právnych predpisov Únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Právne oznámenie