Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1284/2016

Predložena besedila :

B8-1284/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 229kWORD 70k
22.11.2016
PE593.718v01-00
 
B8-1284/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 in B8-1814/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana v imenu skupine ENL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))  
B8-1284/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanj Komisiji o razmerah v Italiji po potresih (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 in O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so se na območju osrednjih Apeninov med avgustom in oktobrom 2016 zgodili trije uničujoči potresi, v katerih je umrlo 290 ljudi, več kot 400 je bilo ranjenih, več deset tisoč pa je razseljenih; ker je bil zadnji potresni sunek, ki se je zgodil 30. oktobra, najmočnejši v Italiji od leta 1980 (Irpinia);

B.  ker se je prizadeto območje, ki obsega približno 130 kvadratnih kilometrov, zaradi potresov preoblikovalo in se je v potresih največ premaknilo za vsaj 70 centimetrov, kar je povzročilo uničenje naselij, infrastrukture ter zgodovinske, umetnostne in kulturne dediščine, tudi svetovne vrednosti, poleg tega pa so se povsem ustavile vse proizvodne in turistične dejavnosti;

C.  želi spomniti, da morajo države članice, ki so izpostavljene nevarnosti potresov, ves čas namenjati znatna finančna sredstva za nujno pomoč, obnovo in protipotresne ukrepe; ker so te države članice glede na proračunske obveznosti, ki jih določa EU, v strukturno slabšem položaju kot druge;

D.ker Solidarnostni sklad Evropske unije prispeva samo h kritju stroškov, povezanih z nujno pomočjo;

E.  ker Uredba (EU) št. 651/2014(1) omogoča samo odškodnino za materialno škodo na objektih, opremi, strojih, zalogah in podobno ter za izpad dohodka zaradi popolne ali delne prekinitve izvajanja dejavnosti za največ šest mesecev od dne nesreče, saj tovrstna odškodnina ne šteje kot državna pomoč; ker je ta ukrep nezadosten, zlasti ko gre za potres, saj so njegove posledice občutne še dolgo in se raztezajo na popolno ali delno izgubo velikega dela strokovne lokalne proizvodnje;

F.  ker je povsem verjetno, da bo morala Italija zaprositi za spremembo svojih nacionalnih in regionalnih operativnih programov v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1303/2013(2), da bi lahko krila stroške obnove in več sredstev namenila tematskemu cilju 5 (spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj) v škodo že načrtovanih strukturnih naložb;

G.  ker bi ustrezni načrti javnih naložb držav članic v obnovo in dejavnosti preprečevanja naravnih nesreč bistveno prispevali h kakovostnim, stabilnim in trajnostnim zaposlitvam ter doseganju ciljev polne zaposlenosti ter ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji;

1.  izraža globoko sočutje do žrtev in solidarnost z vsemi državljani, ki so jih prizadeli potresi, ter občuduje nesebičnost in prizadevnost vseh, ki so sodelovali pri organizaciji in nudenju pomoči, zlasti civilne zaščite, prostovoljcev, policije, gasilcev in županov;

2.  obžaluje, da veljavni predpisi Unije na področju proračuna in državne pomoči državam članicam, v katerih obstaja nevarnost potresov, v praksi onemogočajo izvajanje ustreznih načrtov naložb v popotresno obnovo in protipotresne ukrepe ter podporo prizadetih gospodarskih dejavnosti, če ne zmanjšajo storitev ali sredstev, namenjenih drugim že načrtovanim strukturnim naložbam;

3.  meni, da je obvezno in nujno, a) da za sredstva, ki jih države članice namenijo naložbam v popotresno obnovo in protipotresne ukrepe, ne veljajo nobene proračunske obveznosti Unije; b) da se fiskalne ugodnosti, ki jih države članice namenijo prebivalcem in gospodarskim dejavnostim, ki jih je prizadela naravna nesreča, ne obravnavajo kot državna pomoč in so dovoljene; c) prizadevati si, začenši z evropskimi institucijami, za ohranjanje, spodbujanje in razvoj proizvodnih in turističnih dejavnosti na območjih, ki so jih prizadeli potresi;

4.  poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predlog spremembe ustrezne zakonodaje Unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(2)

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

Pravno obvestilo