Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1285/2016

Předložené texty :

B8-1285/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie: Itálie, zemětřesení v oblasti Abruzzi, (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“)(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci(5),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. dubna 2011 o dalším rozvoji posuzování rizik pro zvládání katastrof v Evropské unii;

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. listopadu 2008 vyzývající ke zvýšení schopností civilní ochrany prostřednictvím systému evropské vzájemné pomoci založeného na modulovém přístupu k civilní ochraně,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy(6),

–  s ohledem na otázky položené Komisi, které se týkají situace v Itálii po zemětřeseních (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po ničivém zemětřesení, které otřáslo střední Itálií dne 24. srpna 2016, zasáhla regiony střední Itálie tři další velká zemětřesení spojená s vlnou otřesů, a to dne 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a dne 30. října o síle 6,5 stupně;

B.  vzhledem k tomu, že střední Itálii v posledních měsících postihla další zemětřesení a následné otřesy; vzhledem k tomu, že otřes, který Itálii zasáhl dne 30. října, byl nejsilnějším zemětřesením v zemi od roku 1980;

C.  vzhledem k tomu, že během nedávných zemětřesení bylo údajně zraněno více než 400 lidí a 290 osob přišlo o život;

D.  vzhledem k tomu, že ničivá zemětřesení by mohla způsobit kumulativní „dominový efekt“ a vést k vysídlení 100 000 obyvatel;

E.  vzhledem k tomu, že nedávné otřesy zničily města, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví, narušily ekonomickou činnost zejména MSP a poškodily zemědělství a turistický a gastronomický potenciál;

F.  vzhledem k tomu, že dotčená území postihla deformace oblasti o rozloze přibližně 130 km2 a maximální posun dosahuje přinejmenším 70 centimetrů;

G.  vzhledem k tomu, že je nezbytné řádně koordinovat udržitelnou obnovu oblastí, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty;

1.  vyjadřuje hlubokou účast a soucit s osobami postiženými zemětřeseními a jejich rodinnými příslušníky, stejně jako s italskými vnitrostátními a regionálními orgány, které jsou zapojeny do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

2.  vyjadřuje ocenění záchranářským týmům, pracovníkům civilní ochrany, dobrovolníkům, organizacím občanské společnosti a místním, regionálním a celostátním orgánům za jejich neúnavné úsilí o záchranu životů a omezování rozsahu škod v zasažených oblastech;

3.  zdůrazňuje, že série zemětřesení a zkáza, kterou za sebou zanechala, mají závažné hospodářské dopady;

4.  bere na vědomí solidaritu, kterou projevily ostatní členské státy, evropské regiony a mezinárodní aktéři v podobě vzájemné pomoci při mimořádných situacích;

5.  poukazuje na problémy s předvídáním v rámci systémů včasného varování před zemětřesením a na vysokou seismickou aktivitu v jihovýchodní Evropě; konstatuje se znepokojením, že v posledních 15 letech přišly v důsledku ničivých zemětřesení, která zasáhla Evropu, o život tisíce lidí a statisíce zůstaly bez domova;

6.  vyjadřuje znepokojení nad velkým počtem vysídlených osob, jež jsou vystaveny drsným povětrnostním podmínkám nadcházejícího zimního období; vyzývá proto Komisi, aby stanovila veškeré možnosti poskytnutí pomoci italským orgánům, s cílem zaručit důstojné životní podmínky osobám, jež přišly o své domovy;

7.  zdůrazňuje význam mechanismu civilní ochrany Evropské unie, pokud jde o podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány civilní ochrany v celé Evropě v nepříznivých situacích a při minimalizaci dopadů mimořádných událostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily postupy pro aktivaci mechanismu, aby mohl být rychle a efektivně využit bezprostředně po katastrofě;

8.  vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření pro analýzu žádostí o pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU), aby se zajistila rychlá mobilizace fondu; zdůrazňuje v této souvislosti význam toho, že zálohové platby jsou v co nejkratší časové lhůtě poskytnuty vnitrostátním orgánům, aby mohly reagovat na naléhavé požadavky situace;

9.  domnívá se, že částečné začlenění ročního finančního příspěvku FSEU do rozpočtu, které stanoví souhrnné nařízení, by mohlo v budoucnosti urychlit postup mobilizace prostředků s cílem zajistit včasnější a účinnější reakci ve prospěch občanů postižených katastrofou; dále Komisi vyzývá, aby v souvislosti s případnými budoucími reformami analyzovala možnost zvýšení prahové hodnoty pro zálohové platby a zkrácení lhůt pro zpracování žádostí;

10.  zdůrazňuje význam vytváření součinnosti všech dostupných nástrojů, včetně evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), s cílem zajistit, aby byly prostředky účinně využívány pro rekonstrukční práce a veškeré další potřebné zásahy, a to v plné součinnosti s italskými celostátními a regionálními orgány; vyzývá Komisi, aby byla v tomto smyslu připravena přijmout změny programů a operačních programů co nejdříve od podání žádosti o změny ze strany členského státu; zdůrazňuje také možnost využít Evropský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) na podporu venkovských oblastí a zemědělských činností, které byly postiženy zemětřesením;

11.  zdůrazňuje dále, že je důležité optimalizovat využití stávajících fondů EU na investice do předcházení přírodním katastrofám a zajistit konsolidaci a dlouhodobě udržitelný rozvoj projektů obnovy, a připomíná potřebu zjednodušení administrativních postupů pro koordinaci fondů; zdůrazňuje, že po obdržení pomoci v rámci FSEU by měly dotčené členské státy zvýšit své úsilí při vypracovávání vhodných strategií řízení rizik a posílit své mechanismy pro předcházení katastrofám;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Itálie a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Úř. věst. C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(3)

Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 163, 2.7.1996, p. 1.

(6)

Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Právní upozornění