Postupak : 2016/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1285/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1285/2016

Rasprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0476

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 169kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

podnesen nakon pitanja za usmene odgovore B8- 1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))  
B8-1285/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(1),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 8. listopada 2009. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za potres u regiji Abruzzo, u Italiji (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 375/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći(5),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 11. travnja 2011. o daljnjem razvoju procjene rizika za upravljanje katastrofama u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. studenog 2008. u kojima se poziva da se kapaciteti civilne zaštite pojačaju europskim sustavom uzajamne pomoći koji bi se temeljio na modularnom pristupu civilne zaštite,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 19. lipnja 2008. o jačanju kapaciteta Unije za odgovaranje na katastrofe(6),

–  uzimajući u obzir pitanja upućena Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su, nakon razornog potresa koji je pogodio središnju Italiju 24. kolovoza 2016., još tri veća potresa, zajedno s nizom manjih potresa, pogodila regije u središnjoj Italiji, 26. listopada jačine 5,5 i 6,1 te 30. listopada jačine 6,5.;

B.  budući da su potresi i naknadni potresi nastavili tresti središnju Italiju tijekom proteklih mjeseci; budući da je potres koji se u Italiji dogodio 30. listopada najjači potres koji je pogodio tu zemlju od 1980. godine;

C.  budući da je u nedavnim potresima prema izvješćima ozlijeđeno više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo;

D.  budući da bi se razorni potresi mogli gomilati u „domino-efektu” i dovesti do raseljavanja 100 000 osoba;

E.  budući da su nedavni potresi uništili gradove, ozbiljno oštetili lokalnu i regionalnu infrastrukturu, uništili povijesnu i kulturnu baštinu i nanijeli štetu gospodarskim aktivnostima, posebno onima malih i srednjih poduzeća, poljoprivredi te turističkom i gastronomskom potencijalu;

F.  budući da je na pogođenim područjima prisutna deformacija koja se proteže na oko 130 kvadratnih kilometara, uz maksimalni pomak od barem 70 centimetara;

G.  budući da napore koji se ulažu u održivu obnovu treba na odgovarajući način koordinirati kako bi se nadoknadili ekonomski i društveni gubici;

1.  izražava snažnu solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima pogođenima potresima i njihovim obiteljima, kao i talijanskim nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima uključenima u aktivnosti pružanja pomoći nakon katastrofe;

2.  cijeni neumorne napore spasilačkih jedinica, djelatnika civilne zaštite, volontera, organizacija civilnog društva te lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela u cilju spašavanja života i ograničavanja štete u razorenim područjima;

3.  ističe ozbiljni ekonomski učinak uzastopnih potresa i štetu koju su prouzročili;

4.  prima na znanje solidarnost koju su druge države članice, europske regije i međunarodni akteri pokazali u obliku uzajamne pomoći u izvanrednim situacijama;

5.  ističe probleme s predviđanjem potresa povezane sa sustavima koji se bave potresima i činjenicu da je jugoistočna Europa područje velike seizmičke aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da su tisuće osoba poginule, a stotine tisuća ostale bez domova u posljednjih 15 godina kao posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu;

6.  izražava zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene oštrim vremenskim uvjetima; stoga poziva Komisiju da utvrdi sve mogućnosti za pružanje pomoći talijanskim vlastima kako bi se zajamčili dostojni životni uvjeti za osobe koje su ostale bez domova;

7.  ističe važnost koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju učinaka izvanrednih događaja; poziva Komisiju i države članice da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju mehanizma kako bi bio brzo i učinkovito dostupan odmah nakon katastrofe;

8.  poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi brzo analizirala zahtjeve za pomoć u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, u cilju jamčenja brze mobilizacije sredstava; u tom kontekstu ističe važnost toga da predujmovi čim prije budu na raspolaganju nacionalnim vlastima kako bi mogle odgovoriti na hitne potrebe povezane s nastalom situacijom;

9.  smatra da bi djelomično „uvrštavanje u proračun” godišnje dodjele financijskih sredstava EUSF-a predviđene u predloženoj skupnoj uredbi pomoglo kako bi se u budućnosti ubrzao postupak mobilizacije sredstava u cilju pružanja ranijeg i učinkovitijeg odgovora na probleme osoba pogođenih katastrofom; nadalje poziva Komisiju da u kontekstu mogućih budućih reformi analizira izvedivost povećanja praga predujmova i skraćivanja rokova za obradu zahtjeva;

10.  ističe važnost stvaranja sinergija između svih dostupnih instrumenata, uključujući europske strukturne i investicijske fondove, kako bi se zajamčilo da se sredstva efektivno koriste za aktivnosti obnove i sve druge potrebne intervencije u punoj suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima; poziva Komisiju da u tu svrhu bude spremna donijeti izmjene programa i operativnih programa čim određena država članica podnese zahtjev za izmjenu; također ističe mogućnost uporabe Europskog fonda za ruralni razvoj za podržavanje ruralnih područja i poljoprivrednih aktivnosti pogođenih potresima;

11.  nadalje ističe važnost optimizacije uporabe postojećih sredstava EU-a za ulaganje u sprečavanje prirodnih katastrofa i važnost jamčenja konsolidacije i dugoročnog održivog razvoja projekata obnove, te ponovno ističe potrebu za pojednostavljenjem postupaka za koordinaciju sredstava; ističe da bi dotične države članice, nakon dobivanja pomoći u okviru Fonda solidarnosti Europske unije trebale pojačati svoje napore za uspostavljanje odgovarajućih strategija za upravljanje rizicima i ojačati svoje mehanizme za sprečavanje katastrofa;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, talijanskoj vladi te regionalnim i lokalnim vlastima pogođenih područja.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)

SL C 230 E, 26.8.2010., str. 13.

(3)

SL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(4)

SL L 122, 24.4.2014., str. 1.

(5)

SL L 163, 2.7.1996., str. 1.

(6)

SL C 286 E, 27.11.2009., str. 15.

Pravna napomena