Procedūra : 2016/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1285/2016

Pateikti tekstai :

B8-1285/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0476

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-1812/2016, B8-1813/2016 ir B8-1814/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo: Italija, Abrucai, žemės drebėjimas (COM(2009) 0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)(4),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos(5),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos išvadas dėl tolesnio rizikos vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis raginama stiprinti civilinės saugos pajėgumus pasitelkiant Europos savitarpio pagalbos sistemą, grindžiamą civilinės saugos modulių metodu,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo(6),

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ir O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi po 2016 m. rugpjūčio 24 d. centrinę Italijos dalį nuniokojusio žemės drebėjimo centrinės Italijos regionus sukrėtė dar trys stiprūs žemės drebėjimai kartu su požeminių smūgių banga – spalio 26 d. 5,5 ir 6,1 balo stiprumo, o spalio 30 d. 6,5 balo stiprumo;

B.  kadangi žemės drebėjimai ir pakartotiniai požeminiai smūgiai pastaraisiais mėnesiais toliau niokoja centrinę Italiją; kadangi spalio 30 d. Italiją supurtę požeminiai smūgiai sukėlė stipriausią žemės drebėjimą šalyje nuo 1980 m.;

C.  kadangi per pastaruosius žemės drebėjimus buvo sužeista daugiau nei 400 žmonių ir 290 žmonių žuvo;

D.  kadangi tokie niokojantys žemės drebėjimai gali sukelti domino efektą ir dėl jų galėtų tekti perkelti 100 000 gyventojų;

E.  kadangi pastarieji žemės drebėjimai sugriovė miestus, labai pakenkė vietos ir regionų infrastruktūrai, sunaikino istorijos ir kultūros paveldo objektus ir pridarė žalos ekonominei veiklai, ypač MVĮ, žemės ūkiui, taip pat turizmo ir gastronomijos sektoriams;

F.  kadangi atitinkamos teritorijos patyrė deformaciją, kuri išplito apie 130 kvadratinių kilometrų ir kurios didžiausias poslinkis – ne mažiau kaip 70 cm;

G.  kadangi reikia tinkamai koordinuoti tvaraus atstatymo veiksmus, kad būtų kompensuoti ekonominiai ir socialiniai nuostoliai;

1.  išreiškia didžiausią savo solidarumą su visais nuo žemės drebėjimų nukentėjusiais asmenimis ir jų šeimomis, ir Italijos nacionalinės, regionų bei vietos valdžios institucijomis, kurios stengiasi suteikti paramą po įvykusios nelaimės, ir reiškia savo giliausią užuojautą;

2.  palankiai vertina atkaklias gelbėjimo grupių, civilinės saugos darbuotojų, savanorių, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos, regionu bei nacionalinės valdžios institucijų pastangas nuniokotose vietovėse gelbėti gyvybes ir užkirsti kelią nuostolių atsiradimui;

3.  atkreipia dėmesį į rimtus ekonominius padarinius, kuriuos sukėlė vienas po kito įvykę žemės drebėjimai, ir į jų niokojamąjį poveikį;

4.  atkreipia dėmesį į kitų valstybių narių, Europos regionų ir tarptautinių veikėjų solidarumą, kurį jie parodė teikdami tarpusavio paramą susidarius nepaprastajai padėčiai;

5.  atkreipia dėmesį į su žemės drebėjimų sistemomis susijusias nuspėjamumo problemas ir į didelį seisminį aktyvumą Pietryčių Europoje; su nerimu pažymi, kad per pastaruosius 15 metų dėl Europą niokojančių žemės drebėjimų tūkstančiai žmonių mirė ir šimtai tūkstančių liko be namų;

6.  atsižvelgdamas į atšiaurias artėjančio žiemos sezono oro sąlygas, reiškia savo nerimą dėl didelio perkeltųjų asmenų skaičiaus; todėl ragina Komisiją išsiaiškinti visas galimybes teikti pagalbą Italijos valdžios institucijoms, siekiant visiems savo namų netekusiems žmonėms užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas;

7.  pabrėžia Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą skatinant Europos nacionalinių civilinės saugos institucijų bendradarbiavimą nepalankiose situacijose ir siekiant kuo labiau sumažinti ypatingų įvykių poveikį; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti mechanizmo aktyvavimo procedūras, kad juo būtų galima greitai ir veiksmingai naudotis iš karto po nelaimės;

8.  ragina Komisiją imtis visų reikalingų priemonių, padedančių greitai išnagrinėti prašymus skirti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, ir taip užtikrinti operatyvų lėšų panaudojimą; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad labai svarbu kuo greičiau nacionalinėms valdžios institucijoms išmokėti išankstines išmokas, kad jos galėtų reaguoti į būtinus poreikius, susijusius su susidariusia situacija;

9.  mano, kad pasiūlytame reglamente „Omnibus“ nustatyta galimybė dalį metinių ESSF finansinių asignavimų įtraukti į biudžetą ateityje galėtų paspartinti lėšų panaudojimo procedūrą, siekiant anksčiau ir veiksmingiau sutekti pagalbą nuo nelaimės nukentėjusiems žmonėms; be to, atsižvelgdamas į tikėtinas reformas ateityje, ragina Komisiją išnagrinėti galimybę padidinti išankstinių išmokų dydį ir sutrumpinti prašymų nagrinėjimo terminus;

10.  pabrėžia, kad svarbu kurti visų prieinamų priemonių sąveiką, įskaitant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai) ir taip užtikrinti veiksmingą išteklių panaudojimą atstatymo veiklai ir visoms kitoms reikalingoms intervencijoms, ir tai daryti visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regionų valdžios institucijomis; ragina Komisiją būti pasirengusiai kuo greičiau patvirtinti programų ir veiksmų programų pakeitimus šioje srityje ir tai padaryti iš karto po to, kai valstybė narė pateiks prašymą padaryti pakeitimus; taip pat atkreipia dėmesį į galimybę panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas siekiant paremti nuo žemės drebėjimų nukentėjusias kaimo vietoves ir žemės ūkio veiklą;

11.  be to, pažymi, kad svarbu optimizuoti dabartinį ES lėšų panaudojimą investuojant į gaivalinių nelaimių prevenciją ir užtikrinti atstatymo projektų konsolidaciją ir ilgalaikę tvarią plėtrą, ir pakartoja, kad būtina supaprastinti fondų koordinavimui taikomas administracines procedūras; pažymi, kad atitinkamos valstybės narės, gavusios ESSF paramą, turėtų dar labiau stengtis parengti tinkamas rizikos valdymo strategijas ir sustiprinti savo nelaimių prevencijos mechanizmus;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Italijos vyriausybei ir regionų bei vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose vietovėse.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)

OL C 230 E, 2010 8 26, p. 13.

(3)

OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

(4)

OL L 122, 2014 4 24, p. 1.

(5)

OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

(6)

OL C 286 E, 2009 11 27, p. 15.

Teisinis pranešimas