Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1285/2016

Predkladané texty :

B8-1285/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH UZNESENIA
PDF 174kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.719v01-00
 
B8-1285/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/5988(RSP))  
B8-1285/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie: Taliansko, zemetrasenie v regióne Abruzzo (KOM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“)(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. apríla 2011 o ďalšom rozvoji hodnotenia rizík v súvislosti so zvládaním katastrof v Európskej únii,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. novembra 2008, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu spôsobilostí civilnej ochrany prostredníctvom európskeho systému vzájomnej pomoci založeného na modulárnom prístupe v oblasti civilnej ochrany,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o zvýšení kapacity Únie v oblasti reakcie na katastrofy(6),

–  so zreteľom na otázky Komisii o situácii v Taliansku po zemetraseniach (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po zničujúcom zemetrasení, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, 26. októbra 2016, resp. 30. októbra, postihli regióny stredného Talianska ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa;

B.  keďže zemetrasenia a následné otrasy aj v ďalších mesiacoch pustošili stredné Taliansko; keďže otrasy, ktoré zasiahli Taliansko 30. októbra, boli najsilnejším zemetrasením, ktoré zasiahlo krajinu od roku 1980;

C.  keďže nedávne zemetrasenia údajne spôsobili zranenia viac než 400 ľuďom a usmrtili 290 ľudí;

D.  keďže ničivé zemetrasenia by mohli viesť k tzv. dominovému efektu a viesť k presídleniu 100 000 miestnych obyvateľov;

E.  keďže v dôsledku najnovších zemetrasení boli zničené mestá, vážne poškodená miestna a regionálna infraštruktúra, zničili sa miesta historického a kultúrneho dedičstva, narušili sa hospodárska činnosť, a to najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo a potenciál v oblasti cestovného ruchu a gastronómie;

F.  keďže dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov;

G.  keďže udržateľné rekonštrukčné práce treba dobre koordinovať, aby sa odstránili hospodárske a sociálne straty;

1.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a solidaritu všetkým jednotlivcom postihnutým zemetrasením a ich rodinám, ako aj talianskym štátnym, regionálnym a miestnym orgánom zapojeným do zmierňovania následkov katastrofy;

2.  oceňuje neúnavné úsilie záchranných jednotiek, pracovníkov civilnej ochrany, dobrovoľníkov, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych, regionálnych aj štátnych orgánov, ktoré vynakladajú na záchranu životov a obmedzenie škôd v zdevastovaných oblastiach;

3.  zdôrazňuje závažný hospodársky vplyv po sebe nasledujúce zemetrasení a škody, ktoré zanechávajú;

4.  berie na vedomie solidaritu vyjadrenú inými členskými štátmi, európskymi regiónmi a medzinárodnými aktérmi vo forme vzájomnej podpory v núdzových situáciách;

5.  zdôrazňuje problémy spojené s predvídaním systémov zemetrasení a vysokú seizmickú aktivitu v juhovýchodnej Európe; so znepokojením konštatuje, že počas uplynulých 15 rokov v dôsledku ničivých zemetrasení, ktoré postihli Európu, tisíce ľudí zomreli a státisíce zostali bez domova;

6.  vyjadruje svoje obavy z veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré budú vystavené drsným poveternostným podmienkam v zimnom období; vyzýva preto Komisiu, aby identifikovala všetky možné spôsoby poskytnutia pomoci talianskym orgánom s cieľom zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre osoby, ktoré prišli o svoje obydlia;

7.  zdôrazňuje význam mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri podpore spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v nepriaznivých situáciách a pri obmedzovaní dôsledkov mimoriadnych udalostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac zjednodušili postupy na aktiváciu mechanizmu, aby ho bolo možné rýchlo a efektívne sprístupniť bezprostredne po katastrofe;

8.  vyzýva Komisiu, aby podnikla všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom analyzovať žiadosti o pomoc z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ), aby sa zabezpečila jeho rýchla mobilizácia; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam čo najskoršieho sprístupnenia zálohových platieb vnútroštátnym orgánom, aby mohli reagovať na naliehavé požiadavky situácie;

9.  domnieva sa, že čiastočné začlenenie ročného finančného príspevku FSEÚ do rozpočtu, ktoré umožňuje navrhované súhrnné nariadenie, by mohlo ešte viac urýchliť postup mobilizácie prostriedkov s cieľom skôr a rýchlejšie reagovať, pokiaľ ide o pomoc ľuďom postihnutým katastrofou; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v kontexte možných budúcich reforiem preskúmala realizovateľnosť zvýšenia prahu zálohových platieb a skrátenie lehôt na spracovanie žiadostí;

10.  zdôrazňuje význam vytvárania súčinnosti medzi všetkými dostupnými nástrojmi vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s cieľom zaručiť, aby sa zdroje využívali účinne na rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné zásahy, a to v plnej spolupráci s talianskymi štátnymi a regionálnymi orgánmi; vyzýva Komisiu, aby bola pripravená z tohto dôvodu prijať zmeny programov a operačných programov čo najskôr po predložení žiadosti o zmeny zo strany členského štátu; podobne zdôrazňuje možnosť použiť Európsky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) na podporu vidieckych oblastí a poľnohospodárskej činnosti, ktoré boli postihnuté zemetrasením;

11.  okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité optimalizovať využívanie existujúcich prostriedkov EÚ na investície do predchádzania prírodným katastrofám a zabezpečenia konsolidácie a dlhodobého udržateľného rozvoja projektov obnovy, a pripomína potrebu zjednodušiť administratívne postupy na koordináciu fondov; zdôrazňuje, že po prijatí pomoci z FSEÚ by príslušné členské štáty mali zintenzívniť svoje úsilie zamerané na rozvoj vhodných stratégií riadenia rizika a posilnenie mechanizmov na prevenciu katastrof;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Talianska a regionálnym a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Ú. v. EÚ C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(3)

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Právne oznámenie