Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1286/2016

Esitatud tekstid :

B8-1286/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006(2),

–  võttes arvesse oma 8. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtu kohta seoses maavärinaga Abruzzos, Itaalias(3),

–  võttes arvesse oma 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni maavärinate piirkondliku mõju kohta(4),

–  võttes arvesse Kontrollikoja eriaruannet nr 24/2012 pealkirjaga „Euroopa Liidu solidaarsusfondi abi seoses 2009. aasta Abruzzo maavärinaga: tegevuse asjakohasus ja maksumus“,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(6),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(7),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele (16474/08),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(8),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 24. augusti 2016. aasta laastavat maavärinat tabas Kesk-Itaalia piirkondi lisaks arvukatele väiksematele tõugetele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudiga 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat vapustanud maavärin oli tugevaim, mis on seda riiki pärast 1980. aastast tabanud;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et hävitavad maavärinad võivad kuhjuda nn doominoefektiks ja kaasa tuua 100 000 elaniku ümberasumise;

E.  arvestades, et hiljutised maavärinad on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, hävitanud ajaloo- ja kultuuripärandit ning häirinud majandustegevust, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tegevust ja põllumajandust, lõhkunud maastikku ning vähendanud ka turismi ja gastronoomia ressursse;

F.  arvestades, et kõnealune piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

H.  arvestades, et maavärinatega seotud ennetus- ja taastamismeetmete tugevdamiseks on võimalik kasutada mitmeid liidu instrumente, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning kodanikukaitse mehhanism ja rahastamisvahend;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile maavärinapiirkonna elanikele ja perekondadele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes katastroofijärgses abis osalevad;

2.  tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitse töötajate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi elude päästmisel ja kahju piiramisel laastatud aladel;

3.  rõhutab järjestikuste maavärinate tõsiseid tagajärgi ja nende tekitatud purustusi;

4.  võtab teadmiseks solidaarsuse, mida teised liikmesriigid, Euroopa piirkonnad ja rahvusvahelised osalejad on ilmutanud hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

5.  rõhutab maavärinasüsteemidega seotud prognoosimisprobleeme ja Kagu-Euroopa suurt seismilisust; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud laastavate maavärinate tagajärjel on tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

6.  tuletab meelde, kui tähtis on täita maavärinakindlate hoonete ehitamise nõudeid, eelkõige siis, kui tegemist on avalike hoonete ja taristuga; nõuab tungivalt, et piirkondlikud ja kohalikud asutused suurendaksid jõupingutusi ehitiste vastavusseviimiseks kehtivate maavärinastandarditega ning pööraksid sellele ehituslubade andmisel nõutavat tähelepanu;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon soovitaks lisada Eurokoodeks 8 (maavärinat taluvate konstruktsioonide projekteerimine) juhised kõigi maavärinariskiga liikmesriikide ehitusmäärustesse, ning palub ELi ja liikmesriikide pädevatel asutustel neid juhiseid nii vanade kui ka uute ehitiste puhul rangelt rakendada;

8.  väljendab muret arvukate kodutuksjäänute pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil pakkuda Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, et tagada kodutuks jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

9.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust hädaolukordades kogu Euroopa riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel selle mehhanismi käivitamise menetlust veelgi lihtsustada, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

10.   palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (ELSF) võimalikult kiiresti ja suures ulatuses abi anda; kiidab heaks asjaolu, et Itaalia valitsus on juba abipalve esitanud; palub seetõttu komisjonil võimalikult peatselt oma hinnang anda, võttes nõuetekohaselt arvesse Itaalia võimude tegevust katastroofide ennetamiseks, kahju piiramiseks ja kodanike elu kaitsmiseks, sealhulgas seaduslike kohustuste kehtestamise teel;

11.   palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid tõhusalt kasutataks ülesehitustöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks meetmeteks, tehes Itaalia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega täielikku koostööd; soovitab komisjonil kaaluda ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kasutamist, et toetada maavärinates kannatanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(3)

ELT C 230 E, 26.8.2010, lk 13.

(4)

ELT C 282 E, 31.1.2008, lk 269.

(5)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(6)

ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(7)

ELT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(8)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

Õigusalane teave