Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1286/2016

Predkladané texty :

B8-1286/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.720v01-00
 
B8-1286/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))


Davor Škrlec, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))  
B8-1286/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie(3) (v súvislosti so zemetrasením v regióne Abruzzo v Taliansku),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o regionálnom vplyve zemetrasení(4),

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 24/2012 s názvom Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi v roku 2009: Závažnosť operácií a náklady na ne,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“)(6),

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci(7),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. apríla 2011 o ďalšom rozvoji hodnotenia rizík v súvislosti so zvládaním katastrof v Európskej únii,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. novembra 2008, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu spôsobilostí civilnej ochrany prostredníctvom európskeho systému vzájomnej pomoci založeného na modulárnom prístupe v oblasti civilnej ochrany (16474/08),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o zvýšení kapacity Únie v oblasti reakcie na katastrofy(8),

–  so zreteľom na otázky Komisii o situácii v Taliansku po zemetraseniach (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141 – B8-1814/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po zničujúcom zemetrasení, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, 26. októbra 2016, resp. 30. októbra, postihli regióny stredného Talianska ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa;

B.  keďže zemetrasenia a následné otrasy aj v ďalších mesiacoch pustošili stredné Taliansko; keďže otrasy, ktoré zasiahli Taliansko 30. októbra, boli najsilnejším zemetrasením, ktoré zasiahlo krajinu od roku 1980;

C.  keďže nedávne zemetrasenia údajne spôsobili zranenia viac než 400 ľuďom a usmrtili 290 ľudí;

D.  keďže ničivé zemetrasenia by mohli viesť k tzv. dominovému efektu a viesť k presídleniu 100 000 miestnych obyvateľov;

E.  keďže najnovšie zemetrasenia zničili mestá, vážne poškodili miestnu a regionálnu infraštruktúru, zničili miesta historického a kultúrneho dedičstva, narušili hospodársku činnosť, a to najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo, krajinu a zdroje v oblasti cestovného ruchu a gastronómie;

F.  keďže dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov;

G.  keďže udržateľné rekonštrukčné práce treba dobre koordinovať, aby sa odstránili hospodárske a sociálne straty;

H.  keďže na posilnenie preventívnych opatrení na riešenie zemetrasení a opatrení na obnovu možno využiť rôzne nástroje Únie, ako sú európske štrukturálne a investičné fondy alebo mechanizmus v oblasti civilnej ochrany a jeho finančný nástroj;

1.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a solidaritu všetkým jednotlivcom a rodinám v oblastiach postihnutých zemetrasením a talianskym štátnym, regionálnym a miestnym orgánom zapojeným do zmierňovania následkov katastrofy;

2.  oceňuje neúnavné úsilie záchranných jednotiek, pracovníkov civilnej ochrany, dobrovoľníkov, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych, regionálnych aj štátnych orgánov, ktoré vynakladajú na záchranu životov a obmedzenie škôd v zdevastovaných oblastiach;

3.  zdôrazňuje závažné účinky po sebe nasledujúce zemetrasení a škody, ktoré zanechávajú;

4.  berie na vedomie solidaritu vyjadrenú inými členskými štátmi, európskymi regiónmi a medzinárodnými aktérmi vo forme vzájomnej podpory v núdzových situáciách;

5.  zdôrazňuje problémy spojené s predvídaním systémov zemetrasení a vysokú seizmickú aktivitu v juhovýchodnej Európe; so znepokojením konštatuje, že počas uplynulých 15 rokov v dôsledku ničivých zemetrasení, ktoré postihli Európu, tisíce ľudí zomreli a státisíce zostali bez domova;

6.  pripomína, že je dôležité dodržiavať požiadavky na výstavbu budov odolných voči zemetraseniam, najmä pokiaľ ide o verejné budovy a infraštruktúru; vyzýva štátne, regionálne a miestne orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie o zabezpečenie súladu stavieb s platnými normami týkajúcimi sa zemetrasení a venovali tejto téme náležitú pozornosť pri vydávaní stavebných povolení;

7.  vyzýva Komisiu, aby odporučila začlenenie pokynov z normy Eurokód 8: navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť do predpisov o územnom plánovaní všetkých ohrozených členských štátov, a vyzýva príslušné orgány na úrovni EÚ a úrovni členských štátov, aby dôsledne uplatňovali tieto pokyny v prípade nových a starých budov;

8.  vyjadruje svoje obavy z veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré budú vystavené drsným poveternostným podmienkam v zimnom období; vyzýva Komisiu, aby ponúkla talianskym orgánom všetku pomoc potrebnú na zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre osoby, ktoré prišli o svoje obydlia;

9.  zdôrazňuje význam mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri podpore spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v nepriaznivých situáciách a pri obmedzovaní dôsledkov mimoriadnych udalostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac zjednodušili postupy na aktiváciu mechanizmu, aby ho bolo možné rýchlo a efektívne sprístupniť bezprostredne po katastrofe;

10.   vyzýva Komisiu, aby vykonala všetky potrebné opatrenia s cieľom umožniť a zabezpečiť čo najrýchlejšie financovanie z Fondu solidarity Európskej únie v čo najväčšom objeme; víta skutočnosť, že talianska vláda už predložil svoju žiadosť; preto vyzýva Komisiu, aby čo najskôr poskytla svoje posúdenie, v ktorom zohľadní opatrenia, ktoré talianske orgány prijali v oblasti predchádzania katastrofám, obmedzovania škôd a ochrany životov občanov, a to aj prostredníctvom vytvárania zákonných povinností;

11.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že na rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné opatrenia v plnej spolupráci s talianskymi štátnymi a regionálnymi orgánmi sa skutočne použijú všetky nástroje dostupné v rámci Kohézneho fondu a regionálnych fondov; vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť použiť Európsky fond pre rozvoj vidieka na podporu vidieckych oblastí a poľnohospodárskej činnosti, ktoré boli postihnuté zemetrasením;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Talianska a regionálnym a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.

(1)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)

Ú. v. EÚ C 230 E, 26.8.2010, s. 13.

(4)

Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 269.

(5)

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1.

(7)

Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

(8)

Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Právne oznámenie