Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1289/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1289/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 260kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.723v01-00
 
B8-1289/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))  
B8-1289/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan, 175 artiklan kolmannen kohdan ja 212 artiklan,

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2) ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 661/2014(3),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen ”Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomus 2014” (COM(2015)0502),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman maanjäristysten alueellisista vaikutuksista(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Italiassa oli 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys, ja maan keskiosassa oli vielä kolme suurta maanjäristystä: 26. lokakuuta 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella;

B.  toteaa, että viimeinen, 30. lokakuuta tapahtunut maanjäristys oli voimakkain Italiassa yli kolmeen vuosikymmeneen ja tuhosi täysin maan tasalle kokonaisia kyliä ja saattoi monet kyseisten alueiden asukkaat epätoivon partaalle sekä aiheutti monenlaista epäsuoraa vahinkoa ympäröivillä alueilla;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan uusimmissa maanjäristyksissä on loukkaantunut yli 400 ihmistä ja kuolonuhreja on ollut 290;

D.  ottaa huomioon, että nämä tuhoisat maanjäristykset saavat yhdessä aikaan ketjureaktion ja johtavat siihen, että 100 000 asukkaan on lähdettävä asuinseuduiltaan;

E.  ottaa huomioon, että viimeisimpien järistysten voimakkuus on tuhonnut kaupunkeja, vahingoittanut vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonnut historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita, aiheuttanut vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja moninkertaisia tappioita maataloudelle ja matkailulle ja etenkin mikroyrityksille ja pk-yrityksille;

F.  toteaa, että kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä;

G.  toteaa, että kestävään uudelleenrakentamiseen tähtäävät toimenpiteet on koordinoitava asianmukaisesti, jotta taloudelliset ja sosiaaliset menetykset voidaan korvata, ja katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös mittaamattoman arvokkaaseen Italian kulttuuriperintöön edistettäessä historiallisten rakennusten ja kohteiden suojelemiseen tarkoitettuja kansainvälisiä ja eurooppalaisia hankkeita;

H.  toteaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) perustettiin asetuksella (EY) N:o 2012/2002 vastauksena Keski-Euroopan kesän 2002 tuhoisiin tulviin;

I.  ottaa huomioon, että EUSR:n – joka ei kuulu unionin talousarvion piiriin – varoilla voidaan täydentää asianomaisten jäsenvaltioiden hätätoimiin osoittamia julkisia varoja enintään 500 miljoonalla eurolla vuodessa (vuoden 2011 hintoina);

J.  toteaa, että vuonna 2014 toteutetussa EUSR:n uudistuksessa jäsenvaltioille annettiin mahdollisuus pyytää ennakkomaksua, jonka myöntämisestä komissio päättää, jos varoja on käytettävissä riittävästi; ottaa kuitenkin huomioon, että ennakkomaksun määrä saa olla enintään 10 prosenttia solidaarisuusrahaston ennakoidun rahoitusosuuden kokonaismäärästä, ja sen yläraja on 30 miljoonaa euroa;

K.  toteaa, että asianomaisen valtion on toimitettava EUSR:n tukea koskeva hakemus komissiolle viimeistään 12 viikon kuluttua katastrofin aiheuttaman vahingon havaitsemisesta; toteaa, että edunsaajavaltio on vastuussa tuen käytöstä sekä käytön tarkastamisesta, mutta komissio voi kuitenkin tehdä solidaarisuusrahastosta rahoitettujen toimien tarkastuksia paikan päällä;

L.  toteaa, että Italiassa on havaittu, että tuhansien rakennusten kohdalla ei ole noudatettu standardeja, jotka on vahvistettu maanjäristysten varalta vuonna 1974 annetussa kansallisessa laissa, jossa säädetään, että rakennukset on rakennettava tai kunnostettava maanjäristyksiä kestävällä tavalla; ottaa lisäksi huomioon, että puolet asuntokannasta on rakennettu uudelleen lain hyväksymisen jälkeen ja että arvioiden mukaan – pitäen mielessä, että ajan myötä standardit ovat muuttuneet – nykyisin noin 70 prosenttia maanjäristysalueella sijaitsevista asunnoista ei kestäisi maanjäristystä;

M.  ottaa huomioon, että Italian väestönsuojeluyksiköiden mukaan alueilla, joilla maanjäristysriskin katsotaan olevan korkea, on 3 miljoonaa asukasta, ja niitä paljon laajemmilla alueilla, joilla on olemassa maanjäristysriski, on melkein 20 miljoonaa asukasta;

1.  ilmaisee mitä suurimman solidaarisuutensa ja myötätuntonsa kaikille maanjäristysalueiden asukkaille ja näiden perheenjäsenille sekä Italian kansallisille viranomaisille ja alue- ja paikallisviranomaisille, jotka ovat osallistuneet katastrofin jälkeisiin avustustoimiin;

2.  korostaa, että tulevalla talvikaudella odotettavissa olevat ankarat sääolot aiheuttavat suurta huolta niiden lukuisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat joutuneet siirtymään asuinseuduiltaan, ja katsoo, että tähän huolenaiheeseen on puututtava pikaisesti ja tehokkaasti kunnollisten elinolojen takaamiseksi kodittomiksi päätyneille ihmisille;

3.  arvostaa pelastusyksiköiden, pelastuspalveluorganisaatioiden, vapaaehtoisten sekä kansalaisjärjestöjen uupumatonta uurastusta ihmishenkien pelastamiseksi ja vahinkojen rajaamiseksi tuhoalueille;

4.  on huolissaan siitä, että suuri joukko asuinsijoiltaan lähtemään joutuneita jää tulevan talvikauden ankarien sääolojen armoille; kehottaa komissiota tarjoamaan Italian viranomaisille kaiken tarvittavan avun, jotta nämä voivat taata kunnolliset elinolot kotinsa menettäneille;

5.  ottaa huomioon Välimeren alueen erityisluonteen ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien yhteydessä tutkimustoimia vahinkojen ehkäisemiseksi, kriisien saamiseksi hallintaan ja katastrofien vaikutusten laajuuden minimoimiseksi;

6.  korostaa, että on tärkeää vaihtaa kansainvälisiä parhaita käytäntöjä, joilla pyritään edistämään suoria ehkäisytoimia, eli rakennusten kunnostamistoimia maanjäristysten varalta, jotta korkean maanjäristysriskin alueilla haavoittuviin rakennuksiin ja infrastruktuureihin kohdistuvaa maanjäristysriskiä voidaan pienentää välittömästi, sekä epäsuoria ehkäisytoimia, joilla on tarkoitus lisätä paikallista maanjäristysvaaraa koskevaa tietämystä sekä parantaa kaupunkijärjestelmien kykyä selvitä maanjäristyksistä;

7.  panee merkille Italian hallituksen esittämän EUSR:sta myönnettävää tukea koskevan hakemuksen ja pyytää komissiota arvioimaan hakemuksen nopeasti ja ottamaan varat käyttöön, jotta voidaan auttaa Italian kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka ponnistelevat avun toimittamiseksi katastrofin jälkeen;

8.  pitää tässä yhteydessä valitettavana, että EUSR:a rahoitetaan EU:n talousarvion ulkopuolelta ja että siihen osoitetaan enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina); toteaa, että huolimatta joistakin edellisen uudistuksen yhteydessä vuonna 2014 tehdyistä parannuksista tämä ei riitä tekemään rahastosta tarkoituksenmukaista ja joustavaa välinettä solidaarisuuden osoittamiseen ja asianmukaisen ja nopean avun toimittamiseen suurista luonnonkatastrofeista kärsimään joutuneille ihmisille;

9.  katsoo, että EUSR-asetukseen tarvittavat parannukset voisivat olla katastrofitilanteiden hallinnan pakollisia ja ajantasaisia kansallisia suunnitelmia koskeva vaatimus, konkreettisen toimintasuunnitelman käyttöönotto sekä hätätilasopimuksia koskevien sopimusten valmistelu; korostaa, että on tärkeää kehittää uusia, BKT:tä pidemmälle meneviä indikaattoreita, kuten inhimillisen kehityksen indeksi ja alueellisen sosiaalisen edistyksen indeksi, tukikelpoisuuskynnyksen asettamiseksi alueellisten luonnonkatastrofien tapauksissa;

10.  pitää tärkeinä julkisiin hankintoihin liittyviä menettelyjä, joita jäsenvaltiot soveltavat luonnonkatastrofien yhteydessä ja joiden avulla voidaan tunnistaa ja levittää hätätilanteissa tehtäviä sopimuksia koskevia parhaita käytäntöjä ja saatuja oppeja;

11.  kehottaa komissiota harkitsemaan kestävää jälleenrakentamista ja kaikenlaisiin maanjäristyksiin varautumista koskevien investointien, myös ERI-rahastojen kautta yhteisrahoitetut ja temaattisen tavoitteen 5 (”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen”) edistämiseen osoitetut investoinnit, jättämistä vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti tehtävien kansallisia alijäämiä koskevien laskelmien ulkopuolelle;

12.  korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin merkitystä edistettäessä eri puolelta Eurooppaa tulevien pelastuspalveluviranomaisten yhteistyötä vaaratilanteissa ja pidettäessä poikkeuksellisten tapahtumien vaikutukset mahdollisimman vähäisinä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota yksinkertaistamaan mekanismin käyttöön ottamista entisestään, jotta se olisi käytettävissä tehokkaasti ja vaikuttavasti heti katastrofin jälkeen;

13.  kehottaa komissiota varmistamaan, että koheesio- ja aluerahastojen kaikkia käytettävissä olevia välineitä hyödynnetään tehokkaasti jälleenrakentamiseen ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin yhteistyössä Italian kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa; kehottaa komissiota harkitsemaan Euroopan maaseudun kehittämisen rahaston käyttämistä maaseutualueiden ja maataloustoiminnan tukemiseen maanjäristysalueilla;

14.  kehottaa Italian hallitusta ja komissiota harkitsemaan Italian kansallisten ja alueellisten toimenpideohjelmien muuttamista yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan mukaisesti, jotta temaattiseen tavoitteeseen 5 (”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen”) liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä tehokkaammin;

15.  panee merkille, että Italian hallituksen pyynnöstä EU:n Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelu on otettu käyttöön katastrofialueiden vahinkojen satelliittipohjaisen arvioimisen mahdollistamiseksi; kannustaa kansainvälisiä tutkimuskeskuksia tekemään yhteistyötä ja pitää myönteisenä synteettisen apertuurin tutkan käyttöä, koska tutka mahdollistaa maanpinnan liikkeiden arvioimisen ja mittaamisen senttimetrin tarkkuudella pilvipeitteen läpi päiväs- ja yöaikaan, myös riskien ehkäisemistä ja riskinhallintaa varten;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Italian hallitukselle ja maanjäristysalueiden alue- ja paikallisviranomaisille.

(1)

EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(3)

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.

(4)

EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 269.

Oikeudellinen huomautus