Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1289/2016

Texte depuse :

B8-1289/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 402kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.723v01-00
 
B8-1289/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP))  
B8-1289/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 174, articolul 175 al treilea paragraf și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(2) și Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(3),

–  având în vedere raportul Comisiei intitulat „Raport anual privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, 2014” (COM(2015)0502),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2007 referitoare la impactul regional al cutremurelor(4),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice însoțite de numeroase replici au zguduit regiunile din centrul Italiei la 26 octombrie, cu magnitudini de 5,5 și 6,1, respectiv la 30 octombrie, cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât cel mai recent cutremur, care a avut loc la 30 octombrie, a fost cel mai puternic seism care a lovit țara în peste 30 de ani, distrugând în întregime sate întregi, aducând în pragul disperării un număr mare de locuitori din zonele afectate și cauzând pagube indirecte sub diverse forme în zonele învecinate;

C.  întrucât în urma cutremurelor recente s-au înregistrat peste 400 de răniți și 290 de morți;

D.  întrucât aceste cutremure devastatoare se cumulează într-un „efect de domino” și vor conduce la strămutarea a 100 000 de locuitori;

E.  întrucât impactul celor mai recente cutremure a distrus orașe, a deteriorat grav infrastructura locală și regională, a distrus elemente de patrimoniu istoric și cultural, a perturbat activitățile economice și a provocat numeroase pierderi în sectorul agricol și în sectorul turistic, în special pentru microîntreprinderi și pentru IMM-uri;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se întinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile de reconstrucție durabilă trebuie coordonate în mod corespunzător, pentru a remedia pierderile sociale și economice, și întrucât ar trebui acordată o atenție deosebită și patrimoniului cultural italian inestimabil, promovând proiecte internaționale și europene care vizează protejarea clădirilor și a siturilor istorice;

H.  întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost înființat în temeiul Regulamentului nr. 2012/2002 ca răspuns la inundațiile devastatoare care au lovit centrul Europei în vara anului 2002;

I.  întrucât FSUE, care nu este inclus în bugetul UE, asigură până la 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011) care pot fi alocate anual pentru suplimentarea cheltuielilor publice pentru operațiuni de urgență ale statului membru (statelor membre) în cauză;

J.  întrucât reforma FSUE din 2014 a introdus posibilitatea ca statele membre să solicite plăți în avans, a căror acordare este decisă de către Comisie, dacă sunt disponibile suficiente resurse; întrucât, cu toate acestea, nivelul avansului nu poate depăși 10 % din totalul estimat al contribuției financiare din partea FSUE, în limita a 30 de milioane EUR;

K.  întrucât statul membru afectat trebuie să înainteze Comisiei o cerere de asistență din partea FSUE în cel mult 12 săptămâni de la clarificarea primelor efecte ale dezastrului; întrucât statul beneficiar este responsabil pentru utilizarea grantului și pentru auditarea modului în care acesta este cheltuit, însă Comisia poate desfășura verificări la fața locului ale operațiunilor finanțate de FSUE;

L.  întrucât în Italia s-au descoperit mii de clădiri care nu au fost construite în conformitate cu standardele prevăzute în Legea națională antiseism din 1974, în temeiul căreia clădirile trebuie să fie construite sau renovate astfel încât să reziste la cutremure; întrucât, în plus, jumătate din fondul locativ este alcătuit din clădiri construite după acea dată și, având în vedere că standardele s-au modificat în timp, se estimează că aproximativ 70 % dintre locuințele aflate în zone seismice nu sunt rezistente la cutremur;

M.  întrucât, potrivit serviciilor italiene de protecție civilă, în zonele considerate „de mare risc seismic” din Italia se găsesc trei milioane de locuitori, în timp ce zona extinsă „de risc” este mult mai mare, fiind locuită de aproape 20 de milioane de persoane,

1.  își exprimă profunda solidaritate și empatia față de toate persoanele și familiile din teritoriile afectate de cutremure, precum și față de autoritățile italiene locale, regionale și naționale implicate în eforturile de asistență în urma dezastrului;

2.  subliniază faptul că condițiile meteorologice dificile ale iernii care urmează constituie un motiv important de îngrijorare pentru numărul mare de persoane strămutate și că această problemă trebuie abordată în mod rapid și eficace pentru a garanta condiții de viață decente pentru cei rămași fără locuințe;

3.  apreciază eforturile neobosite depuse de unitățile de salvare, de forțele de protecție civilă, de voluntari și de organizațiile societății civile în zonele devastate pentru a salva vieți și a limita pagubele;

4.  își exprimă preocuparea cu privire la numărul mare de persoane strămutate expuse condițiilor meteorologice dificile ale iernii care urmează; îndeamnă Comisia să ofere tot sprijinul necesar autorităților italiene pentru a garanta condiții de viață decente pentru oamenii rămași fără locuințe;

5.  recunoaște caracterul deosebit al zonei mediteraneene și solicită statelor membre să intensifice cercetarea în vederea prevenirii pagubelor, a gestionării crizelor și a reducerii la minimum a amplorii impactului dezastrelor, coroborat cu acțiunile din cadrul inițiativei Orizont 2020;

6.  subliniază importanța schimbului de bune practici internaționale care vizează promovarea acțiunilor directe de prevenire, constând în consolidarea seismică a structurilor, pentru a obține o reducere imediată a riscului seismic al clădirilor și al elementelor de infrastructură vulnerabile din zonele cu risc seismic ridicat, precum și a acțiunilor indirecte, și anume îmbunătățirea cunoștințelor legate de riscurile seismice locale și de rezistența la seisme a sistemelor urbane;

7.  remarcă cererea pe care Guvernul italian a prezentat-o pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și solicită Comisiei să o evalueze cu promptitudine și să mobilizeze resursele pentru a sprijini autoritățile italiene naționale și regionale implicate în eforturile de asistență în urma dezastrului;

8.  regretă, în această privință, faptul că FSUE nu este finanțat din bugetul UE, putând aloca maximum 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), nereușind, așadar, în pofida unor îmbunătățiri care i s-au adus în cea mai recentă reformă, din 2014, să fie un instrument eficace și flexibil de exprimare a solidarității și de acordare de sprijin corespunzător și rapid persoanelor afectate de dezastre naturale majore;

9.  consideră că îmbunătățirile care trebuie aduse reglementării FSUE ar putea include solicitarea unor planuri naționale actualizate obligatorii pentru gestionarea dezastrelor, introducerea unui plan concret de acțiune și pregătirea de acorduri privind contractele pentru situații de urgență; accentuează importanța stabilirii de noi indicatori care analizează aspecte mai complexe decât PIB-ul, precum indicele dezvoltării umane sau indicele de progres social regional pentru pragul de eligibilitate în caz de dezastre naturale regionale;

10.  accentuează importanța procedurilor de achiziții publice urmate de statele membre ca răspuns la dezastrele naturale, în vederea identificării și diseminării bunelor practici și a lecțiilor învățate în ceea ce privește contractele pentru situații de urgență;

11.  îndeamnă Comisia să ia în considerare posibilitatea ca investițiile în domeniul reconstrucției durabile și orice alte investiții antiseismice, inclusiv cele cofinanțate prin fondurile ESI și alocate Obiectivului tematic 5 („Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”), să fie excluse de la calcularea deficitelor naționale în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere;

12.  subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru stimularea cooperării dintre autoritățile naționale de protecție civilă din Europa în situații dificile și pentru reducerea la minimum a efectelor evenimentelor extraordinare; solicită Comisiei și statelor membre să continue simplificarea procedurilor de activare a mecanismului, pentru a-l face disponibil în mod rapid și eficace imediat după producerea unui dezastru;

13.  solicită Comisiei să se asigure că toate instrumentele disponibile din cadrul fondurilor regionale și de coeziune sunt utilizate în mod eficace pentru activități de reconstrucție și pentru toate celelalte măsuri necesare, în deplină cooperare cu autoritățile italiene naționale și regionale; invită Comisia să ia în considerare posibilitatea utilizării Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală pentru sprijinirea zonelor rurale și a activităților agricole care au fost afectate de cutremure;

14.  solicită Guvernului italian și Comisiei să ia în considerare modificarea programelor operaționale naționale și regionale din Italia pentru o mai bună abordare a aspectelor incluse în Obiectivul tematic 5 („Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”), în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul privind dispozițiile comune;

15.  remarcă activarea, la solicitarea Guvernului italian, a serviciului Copernicus de gestionare a situațiilor de urgență al UE, în vederea furnizării unei evaluări prin satelit a pagubelor din zonele afectate; încurajează cooperarea dintre centrele de cercetare internaționale și salută utilizarea radarului cu apertură sintetică și în scopuri de prevenire și de gestionare a riscurilor, acest radar fiind capabil să evalueze și să măsoare la nivel de centimetri mișcările solului, zi și noapte, și prin plafonul de nori;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(2)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(3)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.

(4)

JO C 282E, 6.11.2008, p. 269.

Notă juridică