Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1289/2016

Predkladané texty :

B8-1289/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH UZNESENIA
PDF 269kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.723v01-00
 
B8-1289/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2014, B8-1813/2016 a B8-1814/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))  
B8-1289/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej Únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na články 174, 175 ods. 3 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2), a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(3),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Výročná správa Fondu solidarity Európskej únie za rok 2014 (COM(2015)0502),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2007 o regionálnom vplyve zemetrasení(4),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po zničujúcom zemetrasení, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, 26. októbra 2016, resp. 30. októbra postihli regióny stredného Talianska ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa;

B.  keďže posledné zemetrasenie z 30. októbra bolo najsilnejším zemetrasením, ktoré postihlo krajinu za viac ako 30 rokov, pričom zrovnalo so zemou celé dediny a mnohých obyvateľov postihnutých oblastí priviedlo na pokraj zúfalstva a spôsobilo rôzne nepriame formy škôd v okolitých oblastiach;

C.  keďže pri nedávnych zemetraseniach bolo údajne zranených viac než 400 osôb a zomrelo 290;

D.  keďže tieto ničivé zemetrasenia sa hromadia v „dominovom efekte“ a povedú k vysídleniu 100 000 obyvateľov;

E.  keďže v dôsledku posledných zemetrasení boli zničené mestá, vážne sa poškodila miestna a regionálna infraštruktúra, boli zničené miesta historického a kultúrneho dedičstva a prerušené hospodárske činnosti a v poľnohospodárstve a odvetví cestovného ruchu, najmä v mikropodnikoch a MSP, vznikli mnohonásobné straty;

F.  keďže dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov;

G.  keďže treba dobre koordinovať udržateľné rekonštrukčné úsilie s cieľom odstrániť hospodárske a sociálne straty a osobitná pozornosť by sa mala venovať aj neoceniteľnému talianskemu kultúrnemu dedičstvu, pričom sa musia podporovať medzinárodné a európske projekty zamerané na ochranu historických budov a miest;

H.  keďže Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol vytvorený na základe nariadenia č. 2012/2002 v reakcii na katastrofálne povodne, ktoré v lete 2002 postihli strednú Európu;

I.  keďže prostredníctvom FSEÚ, ktorý nie je krytý z rozpočtu EÚ, možno každoročne sprístupniť až 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) na doplnenie verejných výdavkov príslušných členských štátov na núdzové operácie;

J.  keďže reformou FSEÚ z roku 2014 sa pre členské štáty zaviedla možnosť požiadať o zálohové platby, o schválení ktorých rozhoduje Komisia, ak sú k dispozícii dostatočné zdroje; keďže však výška zálohy nesmie presiahnuť 10 % z predpokladanej celkovej sumy finančného príspevku z FSEÚ a jej maximálna výška predstavuje 30 miliónov EUR;

K.  keďže postihnutý štát musí predložiť Komisii žiadosť o pomoc z FSEÚ najneskôr do 12 týždňov od zistenia prvých škôd spôsobených katastrofou; keďže prijímajúci štát zodpovedá za použitie grantu a za kontrolu spôsobu, akým sa použije, avšak Komisia môže v prípade operácií financovaných z FSEÚ vykonať kontroly na mieste;

L.  keďže v Taliansku sa zistilo, že tisíce budov boli skonštruované v súlade s normami stanovenými vo vnútroštátnom antiseizmickom zákone z roku 1974, podľa ktorého musia byť budovy konštruované alebo renovované tak, aby boli odolné voči zemetraseniam; keďže viac ako polovica obytných budov bola odvtedy vytvorená nanovo a keďže normy sa časom zmenili, odhaduje sa, že približne 70 % existujúcich obytných budov v seizmických oblastiach nie je odolných voči zemetraseniu;

M.  keďže podľa talianskych útvarov civilnej ochrany sa v oblastiach Talianska považovaných za „oblasti s vysokým seizmickým rizikom“ nachádzajú 3 milióny obyvateľov, pričom širšia „riziková“ oblasť je oveľa väčšia, s takmer 20 miliónmi obyvateľov;

1.  vyjadruje najhlbšiu solidaritu a súcit so všetkými obyvateľmi a rodinami na územiach postihnutých zemetraseniami, ako aj talianskym vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom zapojeným do zmierňovania následkov katastrof;

2.  zdôrazňuje, že drsné poveternostné podmienky, ktoré nastanú počas blížiacej sa zimy, vyvolávajú vážne obavy veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré treba urýchlene a efektívne riešiť, aby sa tým, ktorí prišli o svoje domovy, zaručili dôstojné podmienky na život;

3.  oceňuje neúnavné úsilie záchranných jednotiek služieb civilnej ochrany, dobrovoľníkov a organizácií občianskej spoločnosti v zdevastovaných oblastiach, ktoré vynakladajú na záchranu životov a obmedzenie škôd;

4.  vyjadruje svoje obavy z veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré budú vystavené drsným poveternostným podmienkam, ktoré nastanú počas blížiacej sa zimy; vyzýva Komisiu, aby ponúkla talianskym orgánom všetku pomoc potrebnú na zaručenie dôstojných životných podmienok pre osoby, ktoré prišli o svoje obydlia;

5.  uznáva osobitný charakter stredomorskej oblasti a vyzýva členské štáty, aby posilnili výskum zameraný na predchádzanie škodám, riadenie krízových situácií a minimalizáciu dosahu katastrof, a to v spojení s opatreniami v rámci programu Horizont 2020;

6.  zdôrazňuje význam výmeny medzinárodných najlepších postupov zameraných na podporu priamych preventívnych opatrení, ktoré spočívajú v seizmickej modernizácii štruktúr, s cieľom dosiahnuť bezprostredné zníženie seizmického rizika ohrozených budov a infraštruktúr v oblasti s vysokým seizmickým rizikom, ako aj nepriamych opatrení, konkrétne pokiaľ ide o zlepšenie znalostí o miestnych seizmických rizikách a seizmickej odolnosti mestských systémov;

7.  berie na vedomie žiadosť talianskej vlády o podporu z Európskeho fondu solidarity a žiada Komisiu o jej urýchlené posúdenie a mobilizáciu podpory s cieľom pomôcť talianskym celoštátnym a regionálnym orgánom, ktoré sa podieľajú na zmierňovaní následkov katastrofy;

8.  vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie, že FSEÚ je financovaný z prostriedkov mimo rozpočtu EÚ, pričom maximálna výška pridelených prostriedkov je 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011), pretože aj napriek istým zlepšeniam v rámci poslednej reformy z roku 2014 tento fond nie je spoľahlivým a flexibilným nástrojom prejavu solidarity a neposkytuje náležitú a rýchlu pomoc ľuďom postihnutým veľkými živelnými pohromami;

9.  domnieva sa, že potrebné zlepšenie nariadenia o FSEÚ by mohlo zahŕňať žiadosť o povinné aktualizované vnútroštátne plány zvládania katastrof, zavedenie konkrétneho akčného plánu a prípravu dohôd o núdzových zmluvách; zdôrazňuje, že vo vzťahu k prahovým hodnotám oprávnenosti v prípade regionálnych prírodných katastrof treba stanoviť nové ukazovatele idúce nad rámec HDP, ako je index ľudského rozvoja alebo index regionálneho sociálneho pokroku;

10.  zdôrazňuje dôležitosť postupov verejného obstarávania uplatňovaných členskými štátmi v reakcii na prírodné katastrofy s cieľom identifikovať a šíriť najlepšie postupy a získané poznatky, pokiaľ ide o zmluvy v núdzových situáciách;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť vylúčiť udržateľné investície do obnovy a akékoľvek investície do antiseizmických opatrení vrátane tých, ktoré sú spolufinancované prostredníctvom EŠIF a priradené k tematickému cieľu č. 5 („prevencia, podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie rizikám a riadenie rizík“), z výpočtu vnútroštátnych deficitov v rámci Paktu stability a rastu;

12.  zdôrazňuje, že mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany má významnú úlohu pri podpore spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v nepriaznivých situáciách a priminimalizovaní následkov mimoriadnych udalostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac zjednodušili postupy aktivácie mechanizmu, aby mohol byť rýchlo a účinne sprístupnený v období bezprostredne po katastrofe;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky dostupné nástroje v rámci Kohézneho fondu a regionálnych fondov sa skutočne použijú na činnosti obnovy a na všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia v plnej spolupráci s talianskymi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi; vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť použiť Európsky fond pre rozvoj vidieka na podporu vidieckych oblastí a poľnohospodárskej činnosti, ktoré boli postihnuté zemetrasením;

14.  žiada taliansku vládu a Komisiu, aby zvážili zmenu talianskych národných a regionálnych operačných programov s cieľom lepšie riešiť otázky tematického cieľa č. 5 („podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania rizikám a riadenie rizík“), a to v súlade s článkom 30 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

15.  berie na vedomie, že na žiadosť talianskej vlády bolo aktivované riadenie núdzových situácií EÚ Copernicus s cieľom poskytnúť satelitný odhad škôd v postihnutých oblastiach; podporuje spoluprácu medzi medzinárodnými výskumnými centrami a víta využitie radaru so syntetickým otvorom (SAR), ktorý dokáže cez oblaky hodnotiť a merať aj centimetrové pohyby na zemskom povrchu cez deň aj v noci, a to aj na účely prevencie a riadenia rizika;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Talianska a regionálnym a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.

(1)

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(3)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

(4)

Ú. v. EÚ C 282 E, 16.11.2008, s. 269.

Právne oznámenie