Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1289/2016

Predložena besedila :

B8-1289/2016

Razprave :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0476

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 328kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.723v01-00
 
B8-1289/2016

k vprašanjem za ustni odgovor B8-1812/2016, B8-1813/2016 in B8-1814/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih  (2016/2988(RSP))  
B8-1289/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 174, člena 175(3) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(2) in Uredbe (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(3),

–  ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom Letno poročilo Solidarnostnega sklada Evropske unije za leto 2014 (COM(2015)0502),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2007 o regionalnem vplivu potresov(4),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 24. avgusta 2016 uničujoč potres prizadel osrednjo Italijo, ob večkratnem tresenju tal pa so regije osrednje Italije prizadeli še trije močnejši potresi, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 in 6,1 ter 30. oktobra z magnitudo 6,5;

B.  ker je bilo tresenje tal ob zadnjem potresu 30. oktobra najmočnejše v tej državi v več kot treh desetletjih, pri čemer so bile popolnoma porušene celotne vasi, kar je številne prebivalce prizadetih območij pripeljalo na rob obupa in povzročilo veliko posredno škodo v okoliških območjih;

C.  ker je bilo v nedavnih potresih domnevno ranjenih več kot 400 ljudi, 290 pa jih je umrlo;

D.  ker imajo uničujoči potresi verižni učinek in bodo povzročili razseljenost 100.000 prebivalcev;

E.  ker so sunki zadnjih potresov uničili mesta, resno poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino, prekinili gospodarske dejavnosti ter povzročili veliko izgubo v kmetijskem in turističnem sektorju, zlasti za mikro, mala in srednja podjetja;

F.  ker prizadeta območja ležijo na prelomnici, ki zajema približno 130 kvadratnih kilometrov in se je v potresih največ premaknila tudi za vsaj 70 centimetrov;

G.  ker morajo biti prizadevanja za trajnostno obnovo ustrezno usklajena, da bi odpravili gospodarske in socialne izgube, in ker bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi neprecenljivi italijanski kulturni dediščini ter spodbujati mednarodne in evropske projekte za zaščito zgodovinskih stavb in krajev;

H.  ker je bil Solidarnostni sklad Evropske unije (solidarnostni sklad) ustanovljen z Uredbo št. 2012/2002 kot odziv na katastrofalne poplave, ki so poleti 2002 prizadele srednjo Evropo;

I.  ker solidarnostni sklad, ki ni pokrit s proračunom EU, zagotavlja do 500 milijonov EUR (po cenah iz leta 2011), ki se lahko vsako leto dajo na voljo kot dopolnitev javnih izdatkov za nujne ukrepe v prizadetih državah članicah;

J.  ker reforma solidarnostnega sklada iz leta 2014 državam članicam omogoča, da zaprosijo za predplačila, ki jih Komisija odobri glede na razpoložljiva sredstva; ker pa predplačilo ne sme preseči 10 % skupnega pričakovanega finančnega prispevka iz tega sklada, najvišji možni znesek pa je 30 milijonov evrov;

K.  ker mora prizadeta država vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije predložiti Komisiji najpozneje v dvanajstih tednih od prve ugotovljene škode zaradi nesreče; ker je za uporabo nepovratnih sredstev in nadzor nad načinom njihove uporabe pristojna država prejemnica, vendar lahko Komisija pri ukrepih, ki jih financira solidarnostni sklad, opravi preglede na kraju samem;

L.  ker je bilo v Italiji za več tisoč stavb ugotovljeno, da niso bile zgrajene v skladu s standardi nacionalnega zakona o protipotresni gradnji iz leta 1974, po katerih morajo biti stavbe zgrajene in obnovljene tako, da so potresno odporne; ker je bila poleg tega polovica stanovanjskih stavb od takrat zgrajenih na novo in, ker so se standardi sčasoma spremenili, se ocenjuje, da približno 70 % obstoječih stanovanjskih stavb na potresnih območjih ni potresno odpornih;

M.  ker po podatkih služb italijanske civilne zaščite v Italiji na območjih, ki veljajo za območja z „veliko potresno ogroženostjo“, živi 3 milijone ljudi, na širšem veliko večjem območju „z ogroženostjo“ pa skoraj 20 milijonov ljudi;

1.  izraža najglobljo solidarnost in sočustvovanje z vsemi posamezniki in družinami z območij, ki so jih prizadeli potresi, ter z italijanskimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ki po teh nesrečah sodelujejo v prizadevanjih za pomoč;

2.  poudarja, da so številni razseljeni zelo zaskrbljeni zaradi slabih vremenskih razmer med prihajajočo zimo, na kar se je treba hitro in učinkovito odzvati, da se zagotovijo dostojni življenjski pogoji za ljudi, ki so izgubili svoja bivališča;

3.  ceni neutrudna prizadevanja reševalnih enot, služb civilne zaščite, prostovoljcev in organizacij civilne družbe na prizadetih območjih, da bi rešili življenja in omejili škodo;

4.  izraža zaskrbljenost zaradi velikega števila razseljenih oseb, izpostavljenih slabim vremenskim razmeram v prihajajoči zimi; poziva Komisijo, naj italijanskim oblastem ponudi vso potrebno pomoč, da bi ljudem, ki so izgubili svoja bivališča, zagotovili dostojne življenjske pogoje;

5.  priznava posebno naravo sredozemskega območja in poziva države članice, naj pospešijo raziskave za preprečevanje škode, obvladovanje kriz in zmanjšanje učinka nesreč v zvezi z ukrepi v okviru pobude Obzorje 2020;

6.  poudarja pomen izmenjave mednarodnih najboljših praks, s katero bi spodbujali neposredne preventivne ukrepe, ki vključujejo izboljšanje potresne odpornosti konstrukcij, da bi dosegli takojšnje zmanjšanje potresne ogroženosti ranljivih stavb in infrastrukture na območjih z veliko potresno nevarnostjo, in tudi pomen posrednih ukrepov, zlasti izboljšanje znanja o lokalni potresni nevarnosti in potresni odpornosti mestnih sistemov;

7.  je seznanjen z uporabo solidarnostnega sklada, ki jo je predstavila italijanska vlada, in poziva Komisijo, naj jo nemudoma oceni in aktivira podporo, da bi pomagali italijanskim nacionalnim in regionalnim organom, ki sodelujejo v prizadevanjih za pomoč po nesrečah;

8.  v zvezi s tem obžaluje, da se solidarnostni sklad financira zunaj proračuna EU in zanj velja največja dodelitev sredstev v višini 500 milijonov EUR (cene iz leta 2011), zaradi česar kljub nekaterim izboljšavam v okviru zadnje reforme leta 2014 ni zanesljiv in prilagodljiv instrument kot sredstvo za izkazovanje solidarnosti ter ne zagotavlja ustrezne in hitre pomoči ljudem, ki jih prizadenejo velike naravne nesreče;

9.  meni, da bi potrebne izboljšave uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije lahko vključevale poziv k obvezni posodobitvi nacionalnih načrtov za obvladovanje nesreč, vzpostavitev konkretnega akcijskega načrta in pripravo sporazumov o pogodbah ob izrednih razmerah; poudarja, da je treba za prag upravičenosti v primeru regionalnih naravnih nesreč vzpostaviti nove kazalnike, ki presegajo BDP, kot je indeks človekovega razvoja ali indeks regionalnega družbenega napredka;

10.  poudarja pomen postopkov oddaje javnega naročila, ki jih države članice upoštevajo pri odzivu na naravne nesreče, kar zadeva opredelitev in razširjanje najboljših praks in pridobljenih izkušenj v zvezi s pogodbami v izrednih razmerah;

11.  poziva Evropsko komisijo, naj preuči možnost, da bi trajnostno obnovo in vse protipotresne naložbe, vključno z naložbami, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in spadajo v tematski cilj 5 („spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj“), izključili iz izračuna nacionalnih primanjkljajev v okviru Pakta za stabilnost in rast;

12.  poudarja pomen mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi organi civilne zaščite po vsej Evropi v neugodnih razmerah in zmanjševanje učinkov izjemnih dogodkov; poziva Komisijo in države članice, naj dodatno poenostavijo postopke za aktivacijo mehanizma, da bi bil ta hitro in učinkovito razpoložljiv takoj po nesreči;

13.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vsi razpoložljivi instrumenti v kohezijskih in regionalnih skladih učinkovito uporabljajo za dejavnosti obnove in vse ostale potrebne posege v polnem sodelovanju z italijanskimi nacionalnimi in regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, da bi ohranili podeželska območja in kmetijske dejavnosti, prizadete v potresih;

14.  poziva italijansko vlado in Komisijo, naj obravnavata spremembe italijanskih nacionalnih in regionalnih operativnih programov, da bi se bolje odzivali na problematiko tematskega cilja 5 („spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj“), v skladu s členom 30 uredbe o skupnih določbah;

15.  ugotavlja, da je bila na zahtevo italijanske vlade aktivirana storitev za obvladovanje izrednih razmer v okviru programa EU Copernicus, da bi s pomočjo satelitske tehnologije ocenili škodo na prizadetih območjih; spodbuja sodelovanje med mednarodnimi raziskovalnimi središči in pozdravlja uporabo sintetično odprtinskega radarja, s katerim se lahko skozi oblake podnevi in ponoči ocenijo in merijo centimetrski premiki tal tudi za preprečevanje in obvladovanje tveganja;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Italije ter regionalnim in lokalnim organom na prizadetih območjih.

(1)

UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

(2)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(3)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

(4)

UL C 282E, 6.11.2008, str. 269.

Pravno obvestilo