ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 463kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно предоставянето на информация и комуникацията във връзка с подкрепата от европейските фондове


Силви Годен, Софи Монтел, Жан-Люк Шафаузер, Доминик Билд, Доминик Мартен, Мирей Д’Орнано, Милене Трошчински, Мари-Кристин Арнотю, Стийв Бриуа, Жил Льобрьотон, Никола Бе, Мари-Кристин Бутоне

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно предоставянето на информация и комуникацията във връзка с подкрепата от европейските фондове  
B8-1293/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че европейските фондове съществуват единствено благодарение на вноските на държавите членки и следователно – на данъците, събирани от данъкоплатците в отделните страни;

Б.  като има предвид, че бенефициентите и управителите на тези фондове са длъжни да оповестяват информация относно използването на тези фондове;

В.  като има предвид, че това задължително оповестяване е с цел информиране на гражданите;

1.  счита, че гражданите трябва да разполагат с пълна информация относно използването на европейските фондове, както и относно произхода на средствата в тях;

2.  призовава в задължителните данни да се посочва размерът на вноската на държавата членка, в която се изпълнява финансираният проект, както и размерът на обратно изплатените в тази държава средства;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Съвета и на Комисията.

Правна информация