NÁVRH USNESENÍ
PDF 249kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o informacích a komunikaci v souvislosti s podporou z evropských fondů


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Návrh usnesení Evropského parlamentu o informacích a komunikaci v souvislosti s podporou z evropských fondů  
B8-1293/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že tzv. evropské fondy existují pouze díky příspěvkům členských států a tedy daním vybíraným od daňových poplatníků z těchto států;

B.  vzhledem k tomu, že příjemci a správci těchto fondů jsou povinni zveřejňovat informace o využívání těchto fondů;

C.  vzhledem k tomu, že toto povinné zveřejňování informací je v souladu s právem občanů na informace;

1.  domnívá se, že občané musí být vyčerpávajícím způsobem informováni o využívání tzv. evropských fondů, ale i o jejich původu;

2.  požaduje, aby se povinně zveřejňovaly informace o částce, kterou přispívá členský stát, v němž je financovaný projekt uskutečňován, a o částce, která je tomuto státu z fondu poskytnuta;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě a Komisi.

 

Právní upozornění