ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την πληροφόρηση και επικοινωνία όσον αφορά την ενίσχυση που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πληροφόρηση και επικοινωνία όσον αφορά την ενίσχυση που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία  
B8-1293/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποκαλούμενα ευρωπαϊκά ταμεία υφίστανται χάρη στην συνεισφορά των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, στους φόρους που εισπράττονται από τους φορολογούμενους των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι και οι διαχειριστές των ταμείων αυτών υπόκεινται στην υποχρέωση της δημοσιότητας ως προς την χρήση των εν λόγω πόρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική αυτή δημοσιότητα έχει προβλεφθεί με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών·

 

1.  εκτιμά ότι πρέπει να παρέχεται πλήρης ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με την χρησιμοποίηση των αποκαλούμενων ευρωπαϊκών ταμείων, αλλά και όσον αφορά την προέλευση των πόρων τους·

2.  ζητεί στις υποχρεωτικές πληροφορίες να αναφέρεται το ποσό της συνεισφοράς του κράτους μέλους όπου εκτελείται το χρηματοδοτούμενο έργο καθώς και το ποσό των πόρων που καταβάλλονται πάλι στο κράτος αυτό·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου