RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 244kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa fondidest antava toetusega seotud teabe ja selle avalikustamise kohta


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa fondidest antava toetusega seotud teabe ja selle avalikustamise kohta  
B8-1293/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et niinimetatud Euroopa fondid on olemas üksnes tänu liikmesriikide sissemaksetele ja seega tänu liikmesriikide maksumaksjatelt kogutud maksudele;

B.  arvestades, et nendest fondidest toetuse saajatele ja nende fondide haldajatele kehtib fondide kasutamise suhtes avalikustamisnõue;

C.  arvestades, et kohustuslik avalikustamine toimub kodanike teavitamise eesmärgil;

1.  leiab, et kodanikel peab olema täielik teave nii nende niinimetatud Euroopa fondide kasutamise kui ka päritolu kohta;

2.  nõuab, et kohustuslik teave hõlmaks selle liikmesriigi sissemakse summat, kus toimub rahastatava projekti tegevus, ning selles liikmesriigis tagasimakstud vahendite summat;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule ja komisjonile.

Õigusalane teave