PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 238kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


unionin rahastoista myönnettäviä tukia koskevasta tiedotuksesta ja viestinnästä


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Euroopan unionin päätöslauselma unionin rahastoista myönnettäviä tukia koskevasta tiedotuksesta ja viestinnästä  
B8-1293/2016

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että kyseiset unionin rahastot toimivat ainoastaan jäsenvaltioiden tuen eli jäsenvaltioiden verovelvollisilta kannettujen verojen ansiosta;

B.  toteaa, että näiden rahastojen tuensaajien ja hallinnoijien velvoitteena on julkistaa rahastojen käyttöä koskevat tiedot;

C.  ottaa huomioon, että tämä julkistamisvelvoite on asetettu kansalaisille tiedottamista varten;

1.  toteaa, että kansalaisilla on oltava käytössään täydelliset tiedot unionin rahastojen käytöstä ja niiden alkuperästä;

2.  vaatii, että pakollisissa tiedoissa ilmoitetaan jäsenvaltion, jossa rahoitettu hanke toteutetaan, rahoitusosuus sekä kyseiselle valtiolle palautettujen varojen määrä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus