REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 466kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par informāciju un komunikāciju saistībā ar Eiropas fondu sniegto atbalstu


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informāciju un komunikāciju saistībā ar Eiropas fondu sniegto atbalstu  
B8-1293/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā tā dēvētie Eiropas fondi pastāv tikai dalībvalstu iemaksu un attiecīgi no valstu nodokļu maksātājiem iekasēto nodokļu dēļ;

B.  tā kā minēto fondu līdzekļu saņēmējiem un pārvaldītājiem ir pienākums publiskot informāciju par attiecīgo līdzekļu izmantošanu;

C.  tā kā šāds informācijas publiskošanas pienākums ir noteikts iedzīvotāju informēšanas nolūkā,

1.  uzskata, ka iedzīvotājiem ir jābūt pieejamai pilnīgai informācijai gan par tā dēvēto Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu, gan par to izcelsmi;

2.  prasa obligātajās norādēs iekļaut informāciju par tās dalībvalsts veiktās iemaksas summu, kurā tiek veikts finansētais projekts, kā arī par attiecīgajā valstī ieguldīto līdzekļu summu;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei un Komisijai.

Juridisks paziņojums