PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la informarea și comunicarea privind sprijinul acordat de fondurile europene


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Propunere de rezoluție referitoare la informarea și comunicarea privind sprijinul acordat de fondurile europene  
B8-1293/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât așa-numitele fonduri europene nu există decât datorită contribuției statelor membre și, prin urmare, datorită impozitelor plătite de contribuabilii naționali;

B.  întrucât beneficiarii și administratorii acestor fonduri trebuie să respecte obligația de publicare de informații privind folosirea acestor fonduri;

C.  întrucât scopul obligației de a publica astfel de informații este de a informa cetățenii,

1.  consideră că cetățenii trebuie să beneficieze de informații complete privind folosirea așa-numitelor fonduri europene, dar și privind proveniența lor;

2.  solicită ca mențiunile obligatorii să includă atât valoarea contribuției statului membru în care se derulează proiectul finanțat, cât și suma fondurilor vărsate în acest stat;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului și Comisiei.

Notă juridică