NÁVRH UZNESENIA
PDF 250kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o informáciách a komunikácii týkajúcich sa podpory z európskych fondov


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o informáciách a komunikácii týkajúcich sa podpory z európskych fondov  
B8-1293/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tzv. európske fondy existujú len vďaka príspevkom členských štátov, a teda daniam, ktoré sa vyberajú od daňových poplatníkov v týchto štátoch;

B.  keďže príjemcovia a správcovia prostriedkov týchto fondov sú povinní zverejňovať informácie o používaní týchto fondov;

C.  keďže toto povinné zverejňovanie informácií vyplýva z práva občanov na informácie;

1.  domnieva sa, že občania musia mať k dispozícii všetky informácie o používaní prostriedkov z európskych fondov, ako aj o ich pôvode;

2.  žiada, aby sa povinne uvádzala výška príspevku členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje financovaný projekt, ako aj suma finančných prostriedkov poskytnutých tomuto štátu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade a Komisii.

Právne oznámenie