PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 311kWORD 47k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o informacijah in komunikaciji v zvezi s podporo iz evropskih skladov


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o informacijah in komunikaciji v zvezi s podporo iz evropskih skladov  
B8‑1293/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker tako imenovani evropski skladi obstajajo samo zaradi prispevkov držav članic, tj. zaradi davkov, ki jih plačujejo nacionalni davkoplačevalci;

B.  ker so upravičenci in upravljavci teh skladov zavezani k obveščanju javnosti o njihovi uporabi;

C.  ker je to obvezno obveščanje javnosti namenjeno informiranju državljanov;

1.  meni, da bi morali državljani imeti na voljo vse informacije o uporabi tako imenovanih evropskih skladov in njihovem izvoru;

2.  poziva, naj se z obveznimi navedbami opozori na višino prispevka države članice, v kateri se izvaja financiran projekt, in na višino sredstev, ki jih ta država prejme nazaj;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu in Komisiji.

Pravno obvestilo