FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 244kWORD 46k
10.11.2016
PE593.729v01-00
 
B8-1293/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om information och kommunikation i samband med stöd från EU-fonderna


Sylvie Goddyn, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Bilde, Dominique Martin, Mireille D’Ornano, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Nicolas Bay, Marie-Christine Boutonnet

Förslag till Europaparlamentets resolution om information och kommunikation i samband med stöd från EU-fonderna  
B8-1293/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De så kallade EU-fonderna existerar tack vare medlemsstaternas bidrag, dvs. de skatter som betalas av nationella skattebetalare.

B.  De som mottar bidrag från och de som förvaltar dessa fonder har en skyldighet att offentliggöra hur fonderna används.

C.  Detta obligatoriska offentliggörande syftar till att informera medborgarna.

1.  Europaparlamentet anser att medborgarna bör få fullständig information om hur EU-fonderna används och om deras ursprung.

2.  Europaparlamentet begär att det ska vara obligatoriskt att ange beloppet som betalats av den medlemsstat där det finansierade projektet äger rum och det bidragsbelopp som betalats ut till detta land.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande