Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1294/2016

Teksty złożone :

B8-1294/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0476

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 330kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”)(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej(3),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dalszego opracowywania oceny ryzyka na potrzeby zarządzania katastrofami w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 listopada 2008 r. zawierające apel o wzmocnienie zdolności w zakresie ochrony ludności dzięki europejskiemu systemowi wzajemnej pomocy wykorzystującemu podejście oparte na modułach ochrony ludności (16474/08),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof(4),

–  uwzględniając pytania do Komisji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w środkowej części Włoch w dniu 24 sierpnia 2016 r., trzy inne silne trzęsienia, którym towarzyszyły pomniejsze wstrząsy, uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech z siłą 5,5 i 6,1 stopnia w skali Richtera w dniu 26 października oraz z siłą 6,5 stopnia w skali Richtera w dniu 30 października;

B.  mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach trzęsienia i wstrząsy wtórne stale nawiedzają środkowe Włochy; mając na uwadze, że wstrząs, który uderzył we Włochy w dniu 30 października, był najsilniejszym trzęsieniem ziemi, jakie dotknęło ten kraj od 1980 r.;

C.  mając na uwadze, że według doniesień w wyniku niedawnych wstrząsów ponad 400 osób zostało rannych, a 290 poniosło śmierć;

D.  mając na uwadze, że te niszczycielskie trzęsienia ziemi mogą spowodować tzw. efekt domina i doprowadzić do przesiedlenia 100 000 mieszkańców;

E.  mając na uwadze, że ostatnie trzęsienia zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spustoszyły miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym, a także zaszkodziły działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, i spowodowały straty w rolnictwie oraz w branży turystycznej i gastronomicznej;

F.  mając na uwadze, że dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię ok. 130 km2, przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm;

G.  mając na uwadze, że zrównoważona odbudowa wymaga właściwej koordynacji w celu likwidacji strat gospodarczych i społecznych;

1.  przekazuje wyrazy głębokiej solidarności i współczucia wszystkim osobom na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi i ich rodzinom, a także włoskim władzom krajowym, regionalnym i lokalnym zaangażowanym w działania pomocowe po katastrofie;

2.   docenia niesłabnące starania jednostek ratunkowych, służb ochrony ludności, wolontariuszy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych zmierzające do ratowania życia i do powstrzymania szkód na zdewastowanych terenach;

3.  podkreśla poważne skutki gospodarcze następujących po sobie trzęsień ziemi oraz zniszczenia powstałe w ich następstwie;

4.  zauważa solidarność ze strony innych państw członkowskich, regionów europejskich i podmiotów międzynarodowych wyrażoną w formie wzajemnej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;

5.  podkreśla problemy związane z systemami przewidywania trzęsień ziemi i wysokiej aktywności sejsmicznej w Europie Południowo-Wschodniej; z niepokojem zauważa, że w ciągu ostatnich 15 lat wskutek niszczycielskich trzęsień ziemi nawiedzających Europę tysiące ludzi zginęło, a setki tysięcy zostało pozbawionych dachu nad głową;

6.  wyraża zaniepokojenie dużą liczbą osób przesiedlonych, narażonych na trudne warunki pogodowe zbliżającego się sezonu zimowego; wzywa Komisję do zaoferowania wszelkiej niezbędnej pomocy władzom włoskim, aby umożliwić im zagwarantowanie godziwych warunków życia ludziom pozbawionym dachu nad głową;

7.  podkreśla znaczenie unijnego mechanizmu ochrony ludności dla zacieśniania współpracy między krajowymi organami ochrony ludności w całej Europie w razie niekorzystnej sytuacji oraz dla minimalizowania skutków zdarzeń nadzwyczajnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego uproszczenia procedur uruchamiania tego mechanizmu, aby udostępniać go szybko i skutecznie w bezpośrednim następstwie katastrofy;

8.  wzywa Komisję do przyjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu umożliwienia i zapewnienia szybkiego finansowania o jak najwyższym poziomie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

9.  wzywa Komisję do zapewnienia skutecznego wykorzystania wszystkich instrumentów dostępnych w ramach Funduszu Spójności i funduszy regionalnych na działania na rzecz odbudowy i wszelkie inne konieczne interwencje, w pełnej współpracy z włoskimi władzami krajowymi i regionalnymi; wzywa Komisję, aby rozważyła możliwość wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wspierania obszarów wiejskich i utrzymania działalności rolniczej na obszarach, które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Włoch oraz władzom regionalnym i lokalnym na obszarach dotkniętych klęską.

(1)

Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.

(2)

Dz. U. L 122 z 24.4.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(4)

Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.

Informacja prawna