Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1296/2016

Внесени текстове :

B8-1296/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-14/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията  (2016/2988(RSP))


Курцио Малтезе, Елеонора Форенца, Барбара Спинели, София Сакорафа, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Патрик Льо Ярик, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията  (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(3),

–  като взе предвид Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаването на способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(5),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че разрушителното земетресение, разтърсило Централна Италия на 24 август 2016 г., беше последвано от още три силни земетресения, част от поредица от трусове в централните региони на Италия, две на 26 октомври – съответно с магнитуд 5,5 г. и 6,1 – и едно на 30 октомври, с магнитуд 6,5;

Б.  като има предвид продължаващите земетресения и вторични трусове в Централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври, беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че се съобщава за повече от 400 ранени и 290 загинали в последните земетресения;

Г.  като има предвид, че последствията от разрушителните земетресения могат да предизвикат „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени лица;

Д.  като има предвид, че последните земетресения разрушиха градове, сериозно повредиха местната и регионалната инфраструктура, разрушиха историческо и културно наследство и нанесоха щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство и на туристическия и гастрономическия потенциал;

Е.  като има предвид, че в засегнатите райони земетресението е деформирало около 130 квадратни километра земна повърхност, като максималната денивелация достига до най-малко 70 сантиметра, и че непредвидимите хидрогеоложките последици може да доведат до сурови зимни метеорологични условия и до допълнителни природни бедствия, като наводнения и свлачища и кумулативни щети;

Ж.  като има предвид, че устойчивите усилия за възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

З.  като има предвид, че някои територии в Европейския съюз са по-уязвими и изложени на висок сеизмичен риск; като има предвид, че те могат да бъдат изложени дори на повтарящи се природни бедствия от различно естество, някои от които през по-малко от една година, каквито бяха последните случаи в Италия, Португалия, Гърция и Кипър;

И.  като има предвид, че превенцията трябва да се превръща във все по-важна част от управлението на бедствията и да придобие по-голямо социално значение;

Й.  като има предвид, че стана ясно, че действащите мерки за предотвратяване на бедствия са недостатъчни и като има предвид, че предишните предложения на Парламента все още не са изцяло изпълнени, като по този начин се възпрепятства изпълнението на консолидирана стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия на равнище ЕС,

К.  като има предвид, че щетите, нанесени от природни и причинени от човека бедствия често до голяма степен биха могли да бъдат предотвратени; като има предвид, че политиките на ЕС трябва освен това да осигуряват подходящи стимули за националните, регионалните и местните органи за разработване, финансиране и изпълнение на по-ефективни политики за превенция и опазване;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност с всички лица, засегнати от земетресенията, и техните семейства, както и с италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  високо оценява неуморните усилия на спасителните екипи, работниците от гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи за спасяването на човешки живот и ограничаване на щетите в засегнатите области;

3.  подчертава сериозните икономически последствия от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  отбелязва солидарността, изразена от други държави членки, европейските региони и от международни участници под формата на взаимопомощ при извънредни ситуации;

5.  подчертава проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи, и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че през последните 15 години хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом в резултат на разрушителните земетресения, засегнали Европа;

6.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; призовава Комисията да предостави на италианските органи цялата необходима помощ, за да могат те да гарантират прилични условия на живот на хората, загубили домовете си;

7.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при неблагоприятни ситуации и за свеждане до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

8.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да се позволи и осигури бързо и възможно най-високо равнище на финансиране от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; подчертава ролята и увеличената отговорност на регионалните и местните органи в управлението и разпределянето на средствата, които същевременно подкрепят възобновения устойчив икономически растеж и социално сближаване на своите територии;

9.  призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на базата на настоящото изчисляване на помощта от фонд „Солидарност“, което понастоящем се основава на последствията от щетите, причинени от отделно катастрофично събитие, с оглед включване при изчисленията на обща оценка на щетите, причинени от няколко природни бедствия в един и същ регион в рамките на една година;

10.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на Кохезионния фонд и регионалните фондове се използват ефективно за дейности по възстановяване и за всички други необходими действия при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да разгледа възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони в подкрепа на селските райони и на селскостопанските дейности, засегнати от земетресенията;

11.  посочва, че политиката за сближаване е съществен инструмент в превенцията на рисковете от природни бедствия; счита, че различните фондове и инструменти трябва да могат да оперират гъвкаво и по координиран начин с цел подобряване функционирането и ефективността на тази политика; подчертава, че предотвратяването на риска трябва да бъде съчетано и с други политики в областта на превенцията, за да се избегне фрагментирането на мерките и за да се увеличи тяхната ефективност и добавена стойност;

12.  подчертава неотложната необходимост от план за публични инвестиции в политиките за превенция и от план за повишаване на противоземетръсната устойчивост в областите с най-висок сеизмичен и хидрогеоложки риск; счита, че такива разходи следва да се изключват при изчисляването на прага на дефицита на съответната държава членка;

13.  приканва Комисията да насърчава обмена на добри практики между държавите членки в превенцията на бедствия и призовава държавите членки да осигурят обучение по управление на бедствия за регионалните органи;

14.  подчертава, че е важно превенцията да се разглежда комплексно, като се включва в съответните секторни политики с цел насърчаване на балансирано използване на земята и съгласувано икономическо и социално развитие в хармония с природата;

15.  подчертава значението на публичната научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за превенцията и управлението на бедствия, и апелира за по-тясна координация и сътрудничество между институциите за НИРД в различните държави членки, и особено между тези, които са изложени на сходен вид рискове; призовава за укрепване на системите за ранно предупреждение в държавите членки и за установяване и укрепване на връзките между различните системи за ранно предупреждение; препоръчва на Комисията да вземе надлежно предвид необходимостта от тези мерки и да осигури подходящо финансиране;

16.  подчертава необходимостта системите на здравеопазване в държавите членки да бъдат подготвени от гледна точка на структурата на човешките ресурси, добрите практики и осведомеността за рисковете, за да могат да се справят с бедствени ситуации;

17.  подчертава значението на събирането на данни и информация относно рисковете и разходите при бедствия и споделянето им на равнище ЕС с оглед провеждане на сравнителни изследвания и определяне на вероятното трансгранично въздействие на бедствията, като по този начин се дава възможност на държавите членки да събират на едно място и обединяват информацията относно националните граждански способности и медицински ресурси и подчертава, че следва да използваме и развиваме вече съществуващи структури, като например Центъра за наблюдение и информация (MIC), вместо да изграждаме нови;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(2)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.

(4)

ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

(5)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

Правна информация