Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1296/2016

Předložené texty :

B8-1296/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-14/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))


Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí(4),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. dubna 2011 o dalším rozvoji posuzování rizik pro zvládání katastrof v Evropské unii;

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. listopadu 2008 vyzývající ke zvýšení schopností civilní ochrany prostřednictvím systému evropské vzájemné pomoci založeného na modulovém přístupu k civilní ochraně,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy(5),

–  s ohledem na otázky položené Komisi, které se týkají situace v Itálii po zemětřeseních (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po ničivém zemětřesení, které otřáslo střední Itálií dne 24. srpna 2016, zasáhla regiony střední Itálie tři další velká zemětřesení spojená s vlnou otřesů, a to dne 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a dne 30. října o síle 6,5 stupně;

B.  vzhledem k tomu, že střední Itálii v posledních měsících postihla další zemětřesení a následné otřesy; vzhledem k tomu, že otřes, který Itálii zasáhl dne 30. října, byl nejsilnějším zemětřesením v zemi od roku 1980;

C.  vzhledem k tomu, že během nedávných zemětřesení bylo údajně zraněno více než 400 lidí a 290 osob přišlo o život;

D.  vzhledem k tomu, že ničivá zemětřesení by mohla způsobit kumulativní „dominový efekt“ a vést k vysídlení 100 000 obyvatel;

E.  vzhledem k tomu, že nedávné otřesy zničily města, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví, narušily ekonomickou činnost zejména v MSP a poškodily zemědělství a turistický a gastronomický potenciál;

F.  vzhledem k tomu, že zasažená území postihla deformace, která zabírá oblast o velikosti přibližně 130 km2, přičemž maximální posun dosahuje alespoň 70 cm, a nepředvídatelné hydrogeologické účinky by v drsných zimních povětrnostních podmínkách mohly vést k dalším přírodním katastrofám, jako jsou povodně, sesuvy půdy a kumulativní škody;

G.  vzhledem k tomu, že je nezbytné řádně koordinovat udržitelnou obnovu oblastí, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty;

H.  vzhledem k tomu, že některá území v Evropské unii jsou zranitelnější a více ohrožená seismickými jevy; vzhledem k tomu, že mohou být dokonce vystavena opakovaným přírodním katastrofám různých druhů, někdy v rozmezí méně než jednoho roku, což se nedávno stalo např. v Itálii, Portugalsku, Řecku a na Kypru;

I.  vzhledem k tomu, že by prevence měla představovat stále důležitější fázi řízení katastrof a její společenský význam by měl vzrůstat;

J.  vzhledem k tomu, že platná opatření pro prevenci katastrof se ukázala jako nedostatečná a předešlé návrhy Evropského parlamentu dosud nebyly v plné míře realizovány, což brání provedení konsolidované strategie EU v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem;

K.  vzhledem k tomu, že by škodám zapříčiněným přírodními katastrofami a katastrofami způsobeným člověkem bylo často z velké části možné předejít; vzhledem k tomu, že politiky EU musí kromě toho zajistit jednotné pobídky, aby vnitrostátní, regionální a místní úřady vypracovávaly, financovaly a prováděly účinnější politiky prevence a zachování;

1.  vyjadřuje hlubokou účast a soucit s osobami postiženými zemětřeseními a jejich rodinnými příslušníky, stejně jako s italskými vnitrostátními a regionálními orgány, které jsou zapojeny do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

2.  vyjadřuje ocenění záchranářským týmům, pracovníkům civilní ochrany, dobrovolníkům, organizacím občanské společnosti a místním, regionálním a celostátním orgánům za jejich neúnavné úsilí o záchranu životů a omezování rozsahu škod v zasažených oblastech;

3.  zdůrazňuje, že série zemětřesení a zkáza, kterou za sebou zanechala, mají závažné hospodářské dopady;

4.  bere na vědomí solidaritu, kterou projevily ostatní členské státy, evropské regiony a mezinárodní aktéři v podobě vzájemné pomoci při mimořádných situacích;

5.  poukazuje na problémy s předvídáním v rámci systémů včasného varování před zemětřesením a na vysokou seismickou aktivitu v jihovýchodní Evropě; se znepokojením konstatuje, že v posledních 15 letech přišly v důsledku ničivých zemětřesení, která zasáhla Evropu, o život tisíce lidí a statisíce zůstaly bez domova;

6.  vyjadřuje znepokojení nad velkým počtem vysídlených osob, jež jsou vystaveny drsným povětrnostním podmínkám nadcházejícího zimního období; vyzývá Komisi, aby italským orgánům poskytla veškerou potřebnou pomoc, která jim umožní zajistit důstojné životní podmínky osobám, které přišly o domov;

7.  zdůrazňuje, že mechanismus civilní ochrany Evropské unie má významnou roli, pokud jde o podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány civilní ochrany v celé Evropě v nepříznivých situacích a minimalizaci dopadů mimořádných událostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily postupy pro aktivaci mechanismu, aby mohl být rychle a efektivně využit bezprostředně po katastrofě;

8.  vyzývá Komisi k přijetí veškerých potřebných opatření, která umožní a zajistí urychlené financování na co nejvyšší úrovni z Fondu solidarity Evropské unie; zdůrazňuje úlohu a zvýšenou odpovědnost regionálních a místních orgánů, které spravují a rozdělují peněžní prostředky a přitom na sém území podporují oživení udržitelného hospodářského růstu a sociální soudržnost;

9.  žádá Komisi, aby zvážila možnost rozšířit současný výpočet Fondu solidarity, který v současnosti vychází z následků škod způsobených jednotlivými přírodními katastrofami, zavedením výpočtu, který by vycházel z kumulativních efektů škod způsobených několika přírodními katastrofami, které stejný region postihly v tomtéž roce;

10.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny dostupné nástroje v rámci Fondu soudržnosti a regionálních fondů budou skutečně využity na rekonstrukci a veškerá další potřebná opatření, a to v plné spolupráci s italskými státními a regionálními orgány; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost využít Evropský fond pro rozvoj venkova na podporu venkovských oblastí a zemědělských činností, které byly postiženy zemětřesením;

11.  poukazuje na to, že nezbytným nástrojem pro prevenci přírodních katastrof je politika soudržnosti; domnívá se, že musí být možné, aby jednotlivé fondy a nástroje působily pružně a koordinovaně s cílem zlepšit fungování a efektivitu této politiky; zdůrazňuje, že prevence rizik musí být skloubena s ostatními politikami uplatňovanými v oblasti prevence, aby se předešlo tříštění opatření a zvýšila se jejich efektivita a přínos;

12.  zdůrazňuje, že je naléhavě potřebný plán veřejných investic do politik prevence a plán renovací ke zvýšení odolnosti vůči zemětřesením v oblastech, jež jsou nejvíce ohroženy seismickým a hydrogeologickým rizikem; je přesvědčen, že by tyto výdaje měly být vyloučeny z výpočtu referenční hodnoty schodku dotyčného členského státu;

13.  vyzývá Komisi, aby při prevenci katastrof podporovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, a vyzývá členské státy, aby dbaly na proškolení regionálních orgánů v oblasti zvládání katastrof;

14.  zdůrazňuje, že je důležité posuzovat prevenci z širšího hlediska a začlenit ji do odvětvových politik důležitých pro podporu vyváženého využívání půdy a soudržného hospodářského a sociálního rozvoje, který je v rovnováze s přírodou;

15.  podtrhuje význam veřejného výzkumu a vývoje v oblasti prevence a zvládání katastrof a vyzývá ke zvýšení koordinace a spolupráce mezi institucemi výzkumu a vývoje členských států, a to zejména mezi institucemi těch států, které čelí podobným rizikům; vyzývá ke zdokonalení systémů včasného varování v členských státech a k zavedení a posílení již existujících propojení mezi různými systémy včasného varování; doporučuje Komisi, aby tyto potřeby řádně zohlednila a zajistila pro ně přiměřené financování;

16.  zdůrazňuje, že je třeba připravit zdravotnictví členských států z hlediska struktury lidských zdrojů, osvědčených postupů a informovanosti o rizicích takovým způsobem, aby se byla schopna vypořádat se situacemi při katastrofách;

17.  zdůrazňuje, že je důležité mít k dispozici komplexní soubor údajů a informací o rizicích a důsledcích katastrof a sdílet je na úrovni EU s cílem provádět srovnávací studie a zjistit pravděpodobný přeshraniční dopad těchto katastrof, což členským státům umožní shromáždit informace o civilním potenciálu a zdravotnických prostředcích jednotlivých států, a rovněž zdůrazňuje, že je třeba využívat a rozvíjet existující struktury, jako je monitorovací a informační středisko (MIC), spíše než vytvářet struktury nové;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Itálie a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.

 

(1)

Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.

(4)

Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.

(5)

Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Právní upozornění