Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1296/2016

Indgivne tekster :

B8-1296/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0476

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 170kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-14/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Italien efter jordskælvene  (2016/2988(RSP))


Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene  (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse,

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab(5),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv samt en serie af mindre rystelser i de centralitalienske regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at ramme det centrale Italien gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker er meldt sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til 100 000 fordrevne indbyggere;

E.  der henviser til, at de seneste skælv har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og skadet økonomiske aktiviteter, navnlig for SMV'er, landbruget og det turistmæssige og gastronomiske potentiale;

F.  der henviser til, at der i de ramte landsdele er sket terrænmæssige forandringer i et cirka 130 km2 stort område, hvor den maksimale terrænforskydning er på mindst 70 cm, og at uforudsigelige hydrogeologiske virkninger ved alvorlige vintervejr kan resultere i yderligere naturkatastrofer såsom oversvømmelser og jordskred samt kumulative skader;

G.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre en behørig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at afhjælpe de økonomiske og sociale tab;

H.  der henviser til, at nogle områder i Den Europæiske Union er mere sårbare og er udsat for høj seismisk risiko; der henviser til, at de endda kan blive udsat for gentagne naturkatastrofer af forskellig art, heraf nogle med mindre end et års mellemrum, som det er set med de nylige tilfælde, der har fundet sted i Italien, Portugal, Grækenland og Cypern;

I.  der henviser til, at forebyggelse bør udgøre en stadig vigtigere del af katastrofeforvaltningen, og at den bør tillægges større samfundsmæssig betydning,

J.  der henviser til, at allerede trufne katastrofeforebyggelsesforanstaltninger har vist sig at være utilstrækkelige, og at Parlamentets tidligere forslag endnu ikke er gennemført fuldt ud, hvilket følgelig har hæmmet iværksættelsen af en konsolideret strategi for forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer på EU-plan,

K.  der henviser til, at skader forårsaget af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer ofte i stor udstrækning kan forebygges; der henviser til, at EU-politikker endvidere skal sikre konsekvente incitamenter for nationale, regionale og lokale myndigheder til at udvikle, finansiere og gennemføre mere effektive forebyggelses- og bevaringspolitikker;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle de personer, der er blevet ramt af jordskælvene, og med deres familier samt med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsmandskab, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og de lokale, regionale og nationale myndigheder for at redde liv og begrænse skadernes omfang i de ødelagte områder;

3.  fremhæver de alvorlige økonomiske konsekvenser af de mange på hinanden følgende jordskælv og den ødelæggelse, de har medført;

4.  noterer sig den solidaritet, som andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk for i form af gensidig bistand i nødsituationer;

5.  gør opmærksom på de problemer, der er forbundet med at forudsige jordskælv, og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er blevet dræbt og hundredetusindvis er blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

6.  udtrykker bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter; opfordrer Kommissionen til at yde al den bistand til de italienske myndigheder, der er nødvendig for, at de kan sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

7.  fremhæver betydningen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme med hensyn til at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i vanskelige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af mekanismen yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

8.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at muliggøre og sikre hurtig finansiering på det højest mulige niveau fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond; fremhæver, at de regionale og lokale myndigheder har en rolle at spille og et øget ansvar for at forvalte og fordele midlerne og samtidig støtte fornyet bæredygtig økonomisk vækst og social samhørighed i deres områder;

9.  anmoder Kommissionen om at overveje at udvide Solidaritetsfondens eksisterende beregning, som for øjeblikket er baseret på virkningerne af de skader, der er forårsaget af en enkelt katastrofal hændelse, til en kumulativ beregning af de skader, der er forårsaget af flere naturkatastrofer i samme område på et år;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter inden for samhørigheds- og regionalfondene rent faktisk anvendes til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er berørt af jordskælvene;

11.  påpeger, at samhørighedspolitikken er et særdeles vigtigt redskab for så vidt angår forebyggelse af risikoen for naturkatastrofer; mener, at de forskellige fonde og instrumenter skal kunne anvendes på fleksibel og koordineret vis for at forbedre denne politiks funktion og effektivitet; understreger, at risikoforebyggelse desuden skal afstemmes efter andre politikker på forebyggelsesområdet for at undgå en fragmentering af foranstaltningerne og øge disses effektivitet og merværdi;

12.  understreger det presserende behov for en plan for offentlige investeringer i forebyggelsespolitikker og en plan for jordskælvssikring af eksisterende bygninger i de områder, der har den største seismiske og hydrogeologiske risiko; mener, at sådanne omkostninger bør udelades ved beregningen af loftet for budgetunderskud i den pågældende medlemsstat;

13.  opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen af god praksis for forebyggelse af katastrofer mellem medlemsstaterne og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de regionale myndigheder modtager uddannelse i katastrofehåndtering;

14.  understreger betydningen af at betragte forebyggelse i et tværgående perspektiv og indarbejde forebyggelsesforanstaltninger i de relevante sektorpolitikker for at fremme en afbalanceret arealanvendelse og en sammenhængende økonomisk og social udvikling, der er i pagt med naturen;

15.  fremhæver den betydning, som offentlig forskning og udvikling (FoU) har for forebyggelse og forvaltning af katastrofer, og opfordrer til øget koordinering og samarbejde mellem medlemsstaternes forsknings- og udviklingsinstitutioner, især dem, der arbejder med samme type risici; kræver bedre systemer for tidlig varsling i medlemsstaterne og etablering og styrkelse af forbindelser mellem de forskellige systemer for tidlig varsling; anbefaler, at Kommissionen tager behørigt hensyn til disse behov og sikrer tilstrækkelig finansiering;

16.  understreger behovet for at forberede medlemsstaternes sundhedssystemer for så vidt angår menneskelige ressourcer, god praksis og bevidsthed om risici, således at de er i stand til at klare katastrofesituationer;

17.  understreger, at det er vigtigt at råde over omfattende data og oplysninger om risikoen for og omkostningerne ved katastrofer og at udveksle dem på EU-niveau med henblik på at gennemføre komparative analyser og fastslå de sandsynlige grænseoverskridende virkninger af katastrofer for dermed at gøre det muligt for medlemsstaterne at samkøre oplysninger om nationale civile kapaciteter og medicinske ressourcer, og understreger, at vi bør bruge og udbygge allerede eksisterende strukturer såsom monitorerings- og informationscentret (MIC) i stedet for at opbygge nye strukturer;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.

 

(1)

EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(3)

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143.

(4)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

(5)

EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 15.

Juridisk meddelelse