Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1296/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1296/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 417kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1812/2016, B8-1813/2016 και Β8-14/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς  (2016/2988(RSP))


Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς  (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(1)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1257/96 της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ενός ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(5),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας ότι, μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμα τρεις μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε μία αλληλουχία σεισμικών δονήσεων, έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5,5 και 6,1 και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6,5·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σεισμοί και μετασεισμοί συνεχίζουν να σείουν την κεντρική Ιταλία τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δόνηση που συγκλόνισε την Ιταλία στις 30 Οκτωβρίου ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη χώρα από το 1980·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, στους τελευταίους σεισμούς τραυματίστηκαν περισσότεροι από 400 άνθρωποι και 290 έχασαν τη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα «φαινόμενο ντόμινο» και να έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόπιση 100.000 κατοίκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατοι σεισμοί κατέστρεψαν πόλεις, έπληξαν σοβαρά τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, κατέστρεψαν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και έπληξαν τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως των ΜΜΕ, τη γεωργία και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της γαστρονομίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες περιοχές παρουσιάζουν παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε περιοχή 130 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών και ότι οι απρόβλεπτες υδρογεωλογικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε περίπτωση αντίξοων χειμερινών καιρικών συνθηκών, σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις εδαφών και σωρευτικές ζημίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονιστούν σωστά, ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε υψηλό σεισμικό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί μάλιστα να είναι εκτεθειμένες σε επανειλημμένες φυσικές καταστροφές διαφόρων μορφών, η χρονική απόσταση μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, όπως συνέβη πρόσφατα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη θα πρέπει να αποτελέσει ένα όλο και σημαντικότερο στάδιο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών και να αποκτήσει μεγαλύτερη κοινωνική σημασία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα πρόληψης των καταστροφών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή και ότι οι προγενέστερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, γεγονός που παρεμποδίζει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής στρατηγικής για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά θα μπορούσε να αποφευχθεί μεγάλο μέρος των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει, επιπλέον, να διασφαλίζουν συνεπή κίνητρα που να ωθούν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύσσουν, να χρηματοδοτούν και να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και διατήρησης·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη και συμπάθειά του σε όλα τα άτομα που επλήγησαν από τους σεισμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης μετά την καταστροφή·

2.  εκτιμά τις αδιάκοπες προσπάθειες των μονάδων διάσωσης, των εργαζομένων στην πολιτική προστασία, των εθελοντών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

4.  σημειώνει την αλληλεγγύη που εκφράστηκε από άλλα κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς, με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

5.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια λόγω καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων που είναι εκτεθειμένα στις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει όλη την απαραίτητη βοήθεια προς τις ιταλικές αρχές για να μπορέσουν να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

7.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε δύσκολες καταστάσεις και για τον περιορισμό στο ελάχιστο των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Μηχανισμού, ούτως ώστε να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά διαθέσιμος αμέσως μετά από μια καταστροφή·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή, και να παρασχεθεί ταχεία και όσο το δυνατόν υψηλότερη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τον ρόλο και την αυξημένη ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση και κατανομή των πόρων και στην ταυτόχρονη στήριξη της ανανέωσης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στις επικράτειές τους·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου υπολογισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης, ο οποίος βασίζεται επί του παρόντος στις συνέπειες των ζημιών που προκαλεί ένα μεμονωμένο καταστροφικό συμβάν, ώστε να περιλάβει την σωρευτική εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από σειρά φυσικών καταστροφών στην ίδια περιοχή σε ένα έτος·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του ταμείου συνοχής και του ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για δραστηριότητες ανοικοδόμησης και για όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

11.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί μέσο ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη του κινδύνου φυσικών καταστροφών· θεωρεί ότι τα διάφορα ταμεία και μέσα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δρουν με ευελιξία και συντονισμένο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της εν λόγω πολιτικής· τονίζει ότι η πρόληψη του κινδύνου πρέπει επίσης να συνδέεται και με άλλες πολιτικές που ακολουθούνται στο πεδίο της πρόληψης, προκειμένου να προληφθεί ο κατακερματισμός των μέτρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία τους·

12.  τονίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να καταρτισθεί ένα σχέδιο για δημόσιες επενδύσεις σε πολιτικές πρόληψης και ένα σχέδιο αντισεισμικής μετασκευής στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό σεισμικό και υδρογεωλογικό κίνδυνο· θεωρεί ότι αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ορίου για το έλλειμμα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

13.  καλεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για την πρόληψη των καταστροφών, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι περιφερειακές αρχές θα εκπαιδευτούν στον τομέα της διαχείρισης καταστροφών·

14.  επισημαίνει τη σημασία της αντιμετώπισης της πρόληψης με μια οριζόντια προσέγγιση που θα προβλέπει την ενσωμάτωσή της στις συναφείς τομεακές πολιτικές για την προώθηση μιας ισορροπημένης χρήσης γαιών και μιας συνεκτικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σε αρμονία με τη φύση·

15.  τονίζει τη σημασία της δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Ε&Α των κρατών μελών, και ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη και τη δημιουργία και ενίσχυση δεσμών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης· συνιστά να λάβει η Επιτροπή δεόντως υπόψη της αυτές τις ανάγκες και να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή τους·

16.  τονίζει την ανάγκη προετοιμασίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών από απόψεως δομής του ανθρώπινου δυναμικού, ορθών πρακτικών και επίγνωσης των κινδύνων, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιπτώσεις καταστροφών·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος των καταστροφών και να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ με στόχο να διενεργούνται συγκριτικές μελέτες και να διαπιστώνονται οι πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις των καταστροφών, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές δυνατότητες πολιτικής προστασίας και τους εθνικούς ιατρικούς πόρους και τονίζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να αναπτυχθούν οι ήδη υφιστάμενες δομές, όπως το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (ΚΠΠ), αντί να δημιουργηθούν νέες·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την Κυβέρνηση της Ιταλίας , καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1)

ΕΕ L 70, 16.3.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.

(4)

ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28.

(5)

ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου