Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1296/2016

Predkladané texty :

B8-1296/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0476

NÁVRH UZNESENIA
PDF 180kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2014, B8-1813/2016 a B8-14/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))


Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach  (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva(4),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. apríla 2011 o ďalšom rozvoji hodnotenia rizík v súvislosti so zvládaním katastrof v Európskej únii,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. novembra 2008, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu spôsobilostí civilnej ochrany prostredníctvom európskeho systému vzájomnej pomoci založeného na modulárnom prístupe v oblasti civilnej ochrany,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o zvýšení kapacity Únie v oblasti reakcie na katastrofy(5),

–  so zreteľom na otázky Komisii o situácii v Taliansku po zemetraseniach (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po zničujúcom zemetrasení, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, 26. októbra 2016, resp. 30. októbra, postihli regióny stredného Talianska ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa;

B.  keďže zemetrasenia a následné otrasy aj v ďalších mesiacoch pustošili stredné Taliansko; keďže otrasy, ktoré zasiahli Taliansko 30. októbra, boli najsilnejším zemetrasením, ktoré zasiahlo krajinu od roku 1980;

C.  keďže nedávne zemetrasenia údajne spôsobili zranenia viac než 400 ľuďom a usmrtili 290 ľudí;

D.  keďže ničivé zemetrasenia by mohli viesť k tzv. dominovému efektu a viesť k presídleniu 100 000 miestnych obyvateľov;

E.  keďže v dôsledku najnovších zemetrasení boli zničené mestá, vážne poškodená miestna a regionálna infraštruktúra, zničené miesta historického a kultúrneho dedičstva, narušili sa hospodárska činnosť, a to najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo a potenciál v oblasti cestovného ruchu a gastronómie;

F.  keďže tieto územia trpeli deformáciou na rozlohe približne 130 km2 s maximálnym posunom aspoň 70 cm a nepredvídateľné hydrogeologické dôsledky by mohli pri nepriaznivom zimnom počasí viesť k ďalším prírodným katastrofám, ako sú záplavy a zosuny pôdy, a ku kumulácii škôd;

G.  keďže udržateľné rekonštrukčné práce treba dobre koordinovať, aby sa odstránili hospodárske a sociálne straty;

H.  keďže niektoré územia v Európskej únii sú zraniteľnejšie a s vyšším rizikom vzniku zemetrasení; keďže dokonca môžu byť vystavené opakujúcim sa prírodným pohromám rôzneho druhu, niektoré z nich v období kratšom ako jeden rok, posledné prípady sa vyskytli v Taliansku, Portugalsku, Grécku a na Cypre;

I.  keďže prevencia by mala byť čoraz dôležitejšou fázou cyklu riadenia katastrof a mala by nadobudnúť väčšiu spoločenskú dôležitosť;

J.  keďže sa ukázalo, že platné opatrenia na prevenciu katastrof chýbajú a predchádzajúce návrhy Parlamentu sa ešte nevykonávajú v plnej miere, čo bráni vykonávaniu jednotnej stratégie pre prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof na úrovni EÚ;

K.  keďže škodám spôsobeným prírodnými katastrofami a katastrofami vyvolanými človekom možno často predchádzať; keďže politiky EÚ musia zabezpečiť aj konzistentné stimuly pre vnútroštátne, regionálne a miestne orgány s cieľom rozvíjať, financovať a vykonávať účinnejšie politiky prevencie a ochrany;

1.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a solidaritu všetkým jednotlivcom postihnutým zemetrasením a ich rodinám, ako aj talianskym štátnym, regionálnym a miestnym orgánom zapojeným do zmierňovania následkov katastrofy;

2.  oceňuje neúnavné úsilie záchranných jednotiek, pracovníkov civilnej ochrany, dobrovoľníkov, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych, regionálnych aj štátnych orgánov, ktoré vynakladajú na záchranu životov a obmedzenie škôd v zdevastovaných oblastiach;

3.  zdôrazňuje závažný hospodársky vplyv po sebe nasledujúcich zemetrasení a škody, ktoré zanechali;

4.  berie na vedomie solidaritu vyjadrenú ostatnými členskými štátmi, európskymi regiónmi a medzinárodnými aktérmi vo forme vzájomnej podpory v núdzových situáciách;

5.  zdôrazňuje problémy systémov týkajúcich sa zemetrasenia spojené s jeho predvídaním a vysokú seizmickú aktivitu v juhovýchodnej Európe; so znepokojením konštatuje, že počas uplynulých 15 rokov v dôsledku ničivých zemetrasení, ktoré postihli Európu, tisíce ľudí zomreli a státisíce zostali bez domova;

6.  vyjadruje obavy z veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré budú vystavené drsným poveternostným podmienkam v zimnom období; vyzýva Komisiu, aby ponúkla talianskym orgánom všetku pomoc potrebnú na zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre osoby, ktoré prišli o svoje obydlia;

7.  zdôrazňuje význam mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri podpore spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v nepriaznivých situáciách a pri obmedzovaní dôsledkov mimoriadnych udalostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac zjednodušili postupy na aktiváciu mechanizmu, aby ho bolo možné rýchlo a efektívne sprístupniť bezprostredne po katastrofe;

8.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom umožniť a zabezpečiť čo najrýchlejšie financovanie z Fondu solidarity Európskej únie v čo najväčšom objeme; zdôrazňuje úlohu a väčšiu zodpovednosť regionálnych a miestnych orgánov pri riadení a distribúcii fondov, pričom podporuje obnovený udržateľný hospodársky rast a sociálnu súdržnosť na ich územiach;

9.  žiada Komisiu, aby zvážila rozšírenie súčasného výpočtu Fondu solidarity, ktorý teraz vychádza z následkov spôsobených jednotlivými katastrofami, na kumulatívny výpočet škôd spôsobených viacerými živelnými pohromami, ku ktorým dochádza v tom istom regióne v priebehu toho istého roka;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že na rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné opatrenia v plnej spolupráci s talianskymi štátnymi a regionálnymi orgánmi sa skutočne použijú všetky nástroje dostupné v rámci Kohézneho fondu a regionálnych fondov; vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť použiť Európsky fond pre rozvoj vidieka na podporu vidieckych oblastí a poľnohospodárskej činnosti, ktoré boli postihnuté zemetrasením;

11.  pripomína, že politika súdržnosti je základným nástrojom na prevenciu rizika prírodných katastrof; domnieva sa, že rôzne fondy a nástroje treba využívať flexibilným a koordinovaným spôsobom s cieľom zlepšiť funkčnosť a účinnosť tejto politiky; zdôrazňuje, že prevenciu rizika treba koordinovať spolu s ostatnými politikami, ktoré sa vykonávajú v oblasti prevencie, aby sa zabránilo rozdrobovaniu opatrení a zvýšila ich účinnosť a pridaná hodnota;

12.  zdôrazňuje naliehavú potrebu plánu verejných investícií do politík predchádzania katastrofám a do protiseizmického plánu v oblastiach s najvyšším seizmickým a hydrogeologickým rizikom; domnieva sa, že tieto výdavky by sa mali vylúčiť z výpočtu prahovej hodnoty deficitu členských štátov;

13.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov v oblasti prevencie katastrof medzi členskými štátmi, a vyzýva členské štáty, aby pre regionálne orgány zabezpečili školenia v oblasti zvládania katastrof;

14.  zdôrazňuje dôležitosť vnímania prevencie z prierezového pohľadu, jej začlenenia do príslušných sektorových politík na podporu vyrovnaného využívania pôdy a súdržného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je v súlade s prírodou;

15.  zdôrazňuje dôležitosť verejného výskumu a vývoja pri prevencii a riadení katastrof a vyzýva na väčšiu koordináciu a spoluprácu medzi inštitúciami výskumu a vývoja členských štátov, najmä tých, ktoré čelia podobným rizikám; vyzýva na posilnenie systémov včasného varovania v členských štátoch a na vytvorenie a posilnenie prepojenia medzi jednotlivými systémami včasného varovania; odporúča, aby Komisia riadne zohľadnila tieto potreby a zabezpečila primerané financovanie;

16.  zdôrazňuje potrebu pripraviť systémy zdravotníctva členských štátov z hľadiska štruktúry ľudských zdrojov, osvedčených postupov a informovanosti o rizikách, aby dokázali zvládať situácie v prípade katastrof;

17.  zdôrazňuje, že je dôležité mať k dispozícii obsiahly súbor údajov a informácií o rizikách a nákladoch súvisiacich s katastrofami a sprístupniť ich na úrovni EÚ s cieľom uskutočniť porovnávacie štúdie a vymedziť pravdepodobný cezhraničný vplyv katastrof, čím sa členským štátom umožní zhromažďovať informácie o vnútroštátnych civilných kapacitách a zdravotníckych zdrojoch, a že by sa mali skôr využívať a rozvíjať existujúce štruktúry, napríklad Monitorovacie a informačné centrum (MIC), než vytvárať nové;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Talianska a regionálnym a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.

(1)

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

(4)

Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.

(5)

Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Právne oznámenie