Procedure : 2016/3004(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1304/2016

Indgivne tekster :

B8-1304/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 290kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6


om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger,

–  der henviser til artikel 218, stk. 11, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sin juridiske udtalelse af 14. januar 2016,

–  der henviser til udtalelse 1/2016 af 12. februar 2016 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger(1),

–  der henviser til udtalelsen fra Artikel 29-Gruppen om paraplyaftalen mellem EU og USA fra oktober 2016(2),

–  der henviser til artikel 16 i TEUF og til artikel 7 og 8 og artikel 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Domstolens dom af 6. oktober 2015 i sagen Schrems mod Data Protection Commissioner om annullation af safe harbor-beslutningen(3),

–  der henviser til EU-Domstolens generaladvokats forslag til afgørelse om aftalen mellem EU og Canada om passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) af 8. september 2016(4),

–  der henviser til Domstolens dom af 9. marts 2010 i sagen Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 6,

A.  der henviser til, at Rådet den 3. december 2010 vedtog en afgørelse, der bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om beskyttelse af personoplysninger, når de overføres og behandles med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager (i det følgende benævnt "paraplyaftalen");

B.  der henviser til, at teksten til aftalen blev paraferet den 8. september 2015;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen har rejst spørgsmål omkring foreneligheden af paraplyaftalen med chartret og EU's afledte databeskyttelseslovgivning, navnlig vedrørende retten til domstolsprøvelse, retshåndhævende myndigheders adgang, begrænsning af de registreredes adgangsrettigheder og dataopbevaringsperioder;

D.  der henviser til, at der ifølge den tilsynsførende er frygt for, at de nationale databeskyttelsesmyndigheder i USA ikke opfylder Domstolens krav for at kunne anses for at være fuldstændig uafhængige og have beføjelser til at gribe effektivt ind, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt databeskyttelsesmyndighederne vil være i stand til at blokere overførsler af personoplysninger, hvis de ikke overholder EU's databeskyttelseslovgivning;

E.  der henviser til, at den amerikanske lov om domstolsprøvelse (Judicial Redress Act) ikke tilsidesætter de eksisterende undtagelser fra de registreredes rettigheder, som visse registreringssystemer i USA kan fastsætte i henhold til den amerikanske lov om privatlivets fred (Privacy Act), f.eks. PNR-oplysninger;

F.  der henviser til, at Parlamentets Juridiske Tjeneste har påpeget, at paraplyaftalen mellem EU og USA (navnlig artikel 5, stk. 3) vil fungere som en form for beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der skaber en "de jure"-retlig formodning om, at USA overholder EU's databeskyttelsesstandarder, og vil kunne undergrave en reel overholdelse af EU's databeskyttelseslovgivning;

1.  er af den opfattelse, at der hersker juridisk usikkerhed om, hvorvidt udkastet til aftale er i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne (artikel 16 i TEUF) og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 7 og 8 og artikel 52, stk. 1) for så vidt angår individets ret til beskyttelse af personoplysninger og artikel 47 for så vidt angår adgang til effektive retsmidler;

2.  vedtager at indhente en udtalelse fra Domstolen om den påtænkte aftales forenelighed med traktaterne;

3.  pålægger sin formand at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indhente Domstolens udtalelse og sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering.

 

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=en

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Juridisk meddelelse