Διαδικασία : 2016/3004(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1304/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1304/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 530kWORD 45k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού


σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων 2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη νομική γνωμοδότησή του της 14ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη 1/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), της 12ης Φεβρουαρίου 2016, για τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ του Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 7, 8 και 52 παράγραφος 1του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Schrems κατά Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 6 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του ασφαλούς λιμένα(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου, της 9ης Μαρτίου 2010, στην Υπόθεση C-518/07, Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με στόχο την πρόληψη, τη διερεύνηση, την αποκάλυψη και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (εφεξής «σφαιρική συμφωνία»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ και η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας πλαίσιο με τον Χάρτη και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τον περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων και τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη του ΕΕΠΔ, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) στις ΗΠΑ δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου για να θεωρηθούν πλήρως ανεξάρτητες και με αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης, καθώς υπάρχει προβληματισμός ως προς το κατά πόσον οι ΑΠΔ θα ήταν σε θέση να εμποδίσουν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτά δεν συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νόμος περί δικαστικής προσφυγής των ΗΠΑ (Judicial Redress Act) δεν ακυρώνει τις υφιστάμενες εξαιρέσεις από τα δικαιώματα των προσώπων που μπορεί να παρέχουν ορισμένα συστήματα αρχείων στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ περί ιδιωτικής ζωής, όπως τα δεδομένα PNR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι η συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ (συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 3) θα χρησιμεύσει ως μορφή απόφασης περί επάρκειας, δημιουργώντας ένα «de iure» νομικό τεκμήριο συμμόρφωσης των ΗΠΑ με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ υπονομεύοντας, ενδεχομένως, την πραγματική συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

1.  υποστηρίζει ότι υπάρχει ασάφεια δικαίου ως προς τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις διατάξεις των Συνθηκών (άρθρο 16 της ΣΛΕΕ) και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 7, 8 και 52, όσον αφορά το δικαίωμα των ατόμων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και το άρθρο 47 σχετικά με την διαθεσιμότητα πραγματικής δικαστικής προσφυγής)·

2.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα της προβλεπόμενης συμφωνίας με τις Συνθήκες·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει τη γνώμη του Δικαστηρίου και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=el

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089el.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου