Menetlus : 2016/3004(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1304/2016

Esitatud tekstid :

B8-1304/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 259kWORD 50k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6


millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon, millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõiget 11,

–  võttes arvesse oma 14. jaanuari 2016. aasta arvamust,

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 12. veebruari 2016. aasta arvamust 1/2016 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kohta(1),

–  võttes arvesse artikli 29 töörühma 2016. aasta oktoobris tehtud avaldust ELi ja USA vahelise raamlepingu kohta(2),

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 16 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 8 ja artikli 52 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsust kohtuasjas Schrems vs. Data Protection Commissioner, millega tühistatakse otsus programmi Safe Harbour kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu kohtujuristi 8. septembri 2016 arvamust ELi ja Kanada vahelise broneeringuinfo kokkuleppe kohta(4),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 9. märtsi 2010. aasta otsust kohtuasjas Euroopa Komisjon vs. Saksamaa Liitvabariik(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 6,

A.  arvestades, et nõukogu võttis 3. detsembril 2010 vastu otsuse anda komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimiseks, mis käsitleb kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames kriminaalkuritegude, sealhulgas terrorismi ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitset (edaspidi „raamleping“);

B.  arvestades, et raamleping parafeeriti 8. septembril 2015;

C.  arvestades, et Euroopa Andmekaitseinspektor ja artikli 29 töörühm on tõstatanud küsimusi raamlepingu kooskõla suhtes põhiõiguste hartaga ja ELi andmekaitsealaste teiseste õigusaktidega, eelkõige seoses õigusega õiguskaitsele, õiguskaitseasutuste juurdepääsuga, andmesubjekti juurdepääsuõiguste piiramisega ja andmete säilitamise tähtajaga;

D.  arvestades, et Euroopa Andmekaitseinspektori seisukohal on põhjust karta, et andmekaitse järelevalveasutused Ameerika Ühendriikides ei vasta Euroopa Kohtu nõuetele, sest neid ei peeta täielikult sõltumatuks ning nende sekkumisvolitusi tulemuslikeks, sest on kahtlusi selle suhtes, kas andmekaitse järelevalveasutused saaksid peatada isikuandmete edastamise, kui see ei vasta ELi andmekaitsealastele õigusaktidele;

E.  arvestades, et USA õiguskaitseseadusega ei lõpetata erandite tegemist andmesubjekti õiguste suhtes, mis võivad teatavates USA registreerimissüsteemides, näiteks broneeringuinfo puhul USA eraelu puutumatuse seaduse kohaselt ette nähtud olla;

F.  arvestades, et parlamendi õigusteenistus on juhtinud tähelepanu, et ELi ja USA raamleping (eelkõige artikli 5 lõige 3) kujutab endast teatavat piisavusotsust, millega luuakse juriidiliselt õiguslik eeldus selle kohta, et USA järgib ELi andmekaitsestandardeid, ning mis võib ohustada ELi andmekaitsealaste õigusaktide tegelikku järgimist;

1.  on seisukohal, et puudub õiguskindlus, kas kavandatav leping on kooskõlas aluslepingutega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 16) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (selle artiklitega 7 ja 8 ning artikli 52 lõikega 1 seoses üksikisikute õigusega isikuandmete kaitsele ning artikliga 47 seoses tõhusate õiguskaitsevahendite kättesaadavusega;

2.  otsustab taotleda Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas on aluslepingutega kooskõlas;

3.  teeb presidendile ülesandeks võtta vajalikud meetmed Euroopa Kohtu arvamuse saamiseks ning edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=ET

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Õigusalane teave