Procedūra : 2016/3004(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1304/2016

Pateikti tekstai :

B8-1304/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 514kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį


kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija, kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 11 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 14 d. teisinę nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę Nr. 1/2016 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio mėn. 29 straipsnio darbo grupės pareiškimą dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos(2),

–  atsižvelgdamas į SESV 16 straipsnį ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir į 52 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimą Schrems prieš duomenų apsaugos komisarą, kuriuo panaikinamas „Saugaus uosto“ sprendimas(3),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo generalinio advokato nuomonę dėl 2016 m. rugsėjo 8 d. ES ir Kanados susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimą Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi 2010 m. gruodžio 3 d. Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (toliau – bendrasis susitarimas);

B.  kadangi susitarimo tekstas buvo parafuotas 2015 m. rugsėjo 8 d.;

C.  kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir 29 straipsnio darbo grupė iškėlė klausimą, ar bendrasis susitarimas yra suderinamas su Chartija ir ES duomenų apsaugos antrinės teisės aktais, ypač dėl teisės į teisminį teisių gynimą, galimybės pasinaudoti teisėsaugos institucijų paslaugomis, duomenų subjekto teisės susipažinti su duomenimis ribojimo ir duomenų saugojimo laikotarpių;

D.  kadangi, anot Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, susirūpinimą kelia tai, kad JAV duomenų apsaugos priežiūros institucijos neatitinka Teisingumo Teismo reikalavimų, kad būtų laikomos visiškai nepriklausomomis ir turėtų veiksmingus įgaliojimus taikyti intervencinius veiksmus, nes susirūpinimą kelia tai, ar duomenų apsaugos priežiūros institucijos galėtų sutrukdyti perduoti asmens duomenis, jei jie neatitiktų ES duomenų apsaugos teisės aktų;

E.  kadangi JAV Teisminės teisių gynybos įstatymu nepanaikinamos dabartinės duomenų subjekto teisių išimtys, kurios pagal JAV Privatumo įstatymą gali būti taikomos tam tikrose JAV registravimo sistemose, pvz., dėl keleivio duomenų įrašo duomenų;

F.  kadangi Europos Parlamento teisės tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad ES ir JAV bendrasis susitarimas (ypač jo 5 straipsnio 3 dalis) bus naudojamas kaip sprendimas dėl tinkamumo ir dėl jo bus daroma de jure teisinė prezumpcija, kad JAV duomenų apsaugos standartai atitinka ES standartus, ir tai gali trukdyti užtikrinti faktinę atitiktį ES duomenų apsaugos teisei;

1.  mano, kad esama teisinio netikrumo, ar susitarimo projektas yra suderinamas su Sutarčių (SESV 16 straipsnio) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (7 ir 8 straipsnių ir 52 straipsnio 1 dalies) nuostatomis dėl teisės į asmens duomenų apsaugą ir 47 straipsnio nuostatomis dėl teisės į veiksmingą teisinę gynybą;

2.  nusprendžia prašyti, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti susitarimas suderinamas su Sutarčių nuostatomis;

3.  paveda Pirmininkui imtis priemonių, būtinų gauti Teisingumo Teismo nuomonę, ir perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1)

 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=lt

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Teisinis pranešimas