Postup : 2016/3004(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1304/2016

Predkladané texty :

B8-1304/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 298kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku


o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o navrhovanú Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o navrhovanú Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Únie,

–  so zreteľom na článok 218 ods. 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na svoje právne stanovisko zo 14. januára 2016,

–  so zreteľom na stanovisko č. 1/2016 európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 12. februára 2016 k dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 k zastrešujúcej dohode medzi EÚ a USA z októbra 2016(2),

–  so zreteľom na článok 16 ZFEÚ a na články 7, 8 a 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora zo 6. októbra 2015 vo veci Schrems proti Data Protection Commissioner, ktorým sa zrušilo rozhodnutie o bezpečnom prístave(3),

–  so zreteľom na stanovisko generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora k Dohode medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) z 8. septembra 2016(4),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2010 vo veci C-518/07, Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko(5),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. decembra 2010 prijala Rada rozhodnutie, ktorým poveruje Komisiu, aby začala rokovania o Dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely predchádzania trestných činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, vrátane terorizmu, v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (ďalej len „zastrešujúca dohoda“);

B.  keďže znenie dohody bolo parafované 8. septembra 2015;

C.  keďže európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EPDS) a pracovná skupina zriadená podľa článku 29 vyjadrili pochybnosti týkajúce sa zlučiteľnosti zastrešujúcej dohody s chartou a sekundárnymi právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o právo na súdnu nápravu, prístup orgánov presadzovania práva, obmedzenie práva prístupu dotknutých osôb a lehotu uchovávania údajov;

D.  keďže podľa EDPS existujú obavy, že dozorné orgány ochrany údajov (DPA) v USA, nespĺňajú požiadavky Európskeho súdneho dvora na úplne nezávislé posudzovanie s účinnými právomocami intervencie, pretože existujú pochybnosti o tom, či DPA budú schopné zablokovať prenosy osobných údajov v prípade, že sa nedodržujú právne predpisy EÚ o ochrane údajov;

E.  keďže zákonom o súdnej náprave USA sa nerušia existujúce výnimky z práv dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z určitých systémov záznamov v USA podľa zákona USA o ochrane súkromia, napríklad údajov PNR;

F.  keďže právna služba Parlamentu upozornila na to, že zastrešujúca dohoda medzi EÚ a US (najmä článok 5 ods. 3) bude slúžiť ako forma rozhodnutia o primeranosti a vytvorí „de jure“ právny predpoklad dodržiavania noriem EÚ na ochranu údajov zo strany USA, čím môže dôjsť k porušeniu skutočného súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov;

1.  domnieva, že existuje právna neistota, pokiaľ ide o súlad dohody s ustanoveniami zmlúv (článok 16 ZFEÚ) a Chartou základných práv Európskej únie (články 7, 8, 21, 47 a 52 ods. 1), pokiaľ ide o práva fyzických osôb na ochranu osobných údajov a článok 47, pokiaľ ide o právo na účinnú nápravu;

2.  rozhodol požiadať Súdny dvor o stanovisko k súladu pripravovanej dohody so zmluvami;

3.  poveruje svojho predsedu, aby prijal opatrenia potrebné na získanie stanoviska Súdneho dvora a postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=sk

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089sk.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Právne oznámenie