Förfarande : 2016/3004(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1304/2016

Ingivna texter :

B8-1304/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 290kWORD 50k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen


om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott,

–  med beaktande av artikel 218.11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av sitt rättsliga yttrande av den 14 januari 2016,

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande 1/2016 av den 12 februari 2016 över avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott(1),

–  med beaktande av Artikel 29-arbetsgruppens uttalande från oktober 2016 om paraplyavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen(2),

–  med beaktande av artikel 16 i EUF-fördraget och artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av domstolens dom av den 6 oktober 2015 i målet Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, som ogiltigförklarar Safe Harbour-beslutet(3),

–  med beaktande av yttrandet av den 8 september 2016 från domstolens generaladvokat om avtalet om passageraruppgifter mellan EU och Kanada(4),

–  med beaktande av domstolens dom av den 9 mars 2010 i målet Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland(5),

–  med beaktande av artikel 108.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 3 december 2010 antog rådet ett beslut om att låta kommissionen inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om skydd av personuppgifter vid överföring och behandling i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott, inklusive terrorism, inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (nedan kallat paraplyavtalet).

B.  Texten till avtalet paraferades den 8 september 2015.

C.  Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-arbetsgruppen har ifrågasatt paraplyavtalets förenlighet med stadgan om de grundläggande rättigheterna och EU:s dataskyddslagstiftning, särskilt när det gäller rätten till rättslig prövning, tillträde för brottsbekämpande organ, begränsning av rätten till tillgång till uppgifter och datalagringsperioder.

D.  Enligt Europeiska datatillsynsmannen finns det farhågor för att datatillsynsmyndigheterna i USA inte uppfyller domstolens krav på att vara fullständigt oberoende och besitta effektiva befogenheter att ingripa, men även över huruvida dataskyddsmyndigheterna verkligen kommer att kunna blockera överföringar av personuppgifter om dessa inte följer EU:s dataskyddslagstiftning.

E.  Förenta staternas lag om rättslig prövning (Judicial Redress Act) upphäver inte de befintliga undantagen till rätten till tillgång till uppgifter som vissa registreringssystem i USA kan bevilja i enlighet med Förenta staternas integritetslag (Privacy Act), såsom passageraruppgifter.

F.  Europaparlamentets rättstjänst påpekade att paraplyavtalet mellan EU och USA (särskilt artikel 5.3) kommer att fungera som ett slags beslut om adekvat skyddsnivå och skapa en de iure legal presumtion om att USA:s standarder är förenliga med EU:s skyddsnivå för uppgifter, vilket kan undergräva en verklig förenlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

1.  Europaparlamentet anser att det finns en juridisk osäkerhet om huruvida utkastet till avtal är förenligt med bestämmelserna i fördragen (artikel 16 i EUF-fördraget) och med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artiklarna 7, 8 och 52.1, när det gäller fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter och artikel 47 när det gäller tillgången till verklig rättslig prövning).

2.  Europaparlamentet beslutar att begära ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet är förenligt med fördragen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidta de åtgärder som behövs för att inhämta domstolens yttrande och att för kännedom översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=en

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Rättsligt meddelande