NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 46k
16.11.2016
PE593.743v01-00
 
B8-1306/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rozvoji bezbariérového cestovného ruchu v Európe


Dominique Bilde, Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozvoji bezbariérového cestovného ruchu v Európe  
B8-1306/2016

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí 15 % svetovej populácie istou formou zdravotného postihnutia a keďže v Únii žije 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a čoraz viac starších ľudí odkázaných na pomoc;

B.  keďže rozvoj turistických zariadení, produktov a služieb dostupných pre všetkých by mal byť základnou zásadou všetkých politík v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Európe;

C.  keďže zlepšenie dostupnosti cestovného ruchu by umožnilo dosiahnuť skutočnú rovnosť medzi všetkými občanmi, pokiaľ ide o dovolenky;

1.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky opatrenia s cieľom bezodkladne zabezpečiť, aby boli miesta otvorené pre verejnosť, doprava, turistické a historické lokality a miesta cestovného ruchu ľahko dostupné všetkým osobám so zdravotným postihnutím alebo osobám odkázaným na pomoc;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie