Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1319/2016

Teksty złożone :

B8-1319/2016

Debaty :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0479

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 254kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK), w szczególności rezolucje z dnia 10 marca 2016 r.(1) i 23 czerwca 2016 r.(2),

–  uwzględniając lokalne oświadczenia UE z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w DRK oraz z dnia 2 i 24 sierpnia 2016 r. w sprawie procesu wyborczego w DRK po rozpoczęciu dialogu narodowego w DRK,

–  uwzględniając wspólne komunikaty prasowe Unii Afrykańskiej, Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Frankofonii z dnia 16 lutego i 5 czerwca 2016 r. w sprawie konieczności prowadzenia obejmującego wszystkie strony dialogu politycznego w DRK i ich zaangażowania we wspieranie kongijskich podmiotów w wysiłkach na rzecz konsolidacji demokracji w tym kraju,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel z dnia 15 sierpnia 2016 r. w sprawie przemocy w DRK,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie DRK z dnia 23 maja i 17 października 2016 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie DRK, a zwłaszcza rezolucję nr 2293 (2016) w sprawie wznowienia sankcji nałożonych na DRK i mandatu grupy ekspertów oraz rezolucję nr 2277 (2016), w której przedłużono mandat misji stabilizacyjnej ONZ w DRK (MONUSCO),

–  uwzględniając komunikaty prasowe Rady Bezpieczeństwa ONZ z 15 lipca i 21 września 2016 r. w sprawie sytuacji w DRK,

–  uwzględniając sprawozdania sekretarza generalnego ONZ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK oraz w sprawie wdrożenia porozumienia ramowego dotyczącego pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w DRK i jej regionie,

–  uwzględniając sprawozdanie grupy ekspertów ONZ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie DRK,

–  uwzględniając deklaracje z Nairobi z grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie pokoju, bezpieczeństwa i współpracy w DRK i jej regionie podpisane w Addis Abebie w lutym 2013 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga przyjętą w dniu 18 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając umowę z Kotonu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że mandat prezydenta DRK jest konstytucyjnie ograniczony do dwóch kadencji, a następne wybory prezydenckie i parlamentarne miały się pierwotnie odbyć pod koniec 2016 r., ponieważ kadencja prezydenta Kabili kończy się 20 grudnia 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że przez ostatnie dwa lata prezydent Joseph Kabila, sprawujący władzę od 2001 r., wykorzystuje środki administracyjne i techniczne, aby próbować opóźnić wybory i pozostać przy władzy po wygaśnięciu mandatu; mając na uwadze, że ciągłe opóźnienia w przygotowaniu wyborów spowodowały bezprecedensowe napięcie polityczne, zamieszki i eskalację przemocy w całym kraju;

C.  mając na uwadze, że w listopadzie 2015 r. prezydent Kabila ogłosił rozpoczęcie dialogu narodowego; mając na uwadze, że Unia Afrykańska mianowała następnie byłego premiera Togo Edema Kodjo krajowym koordynatorem ds. dialogu politycznego; mając na uwadze, że dwa główne ugrupowania opozycyjne odmówiły udziału w – ich zdaniem – nieobejmującym wszystkich i niedemokratycznym dialogu, który uważają za element gry na zwłokę;

D.  mając na uwadze, że Unia Afrykańska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska i Międzynarodowa Organizacja Frankofonii wspólnie podkreśliły znaczenie dialogu i dążenia do porozumienia między podmiotami politycznymi, które będzie respektować demokrację i praworządność, oraz wezwały wszystkie podmioty polityczne w Kongo do pełnej współpracy z Edemem Kodjo;

E.  mając na uwadze, że w dniu 18 października 2016 r. podpisano porozumienie między prezydentem Kabilą i częścią opozycji w sprawie przesunięcia wyborów prezydenckich na kwiecień 2018 r.; mając na uwadze, że zgodnie z warunkami tego porozumienia prezydent Kabila, któremu w ten sposób umożliwiono pozostanie u władzy po 2016 r., powołał na nowego tymczasowego premiera członka opozycji Samy’ego Badibangę, któremu powierzył misję uformowania nowego rządu;

F.  mając na uwadze, że porozumienie przewiduje ustanowienie nowego spisu ludności i spisu wyborców do lipca 2017 r. oraz utworzenie „Comité de suivi”, którego zadaniem będzie śledzenie procesu wyborczego i ocenianie jego skutecznej realizacji w comiesięcznych odstępach;

G.  mając na uwadze, że przeprowadzone w sposób pokojowy, przejrzysty, niezakłócony i terminowy wybory prezydenckie i parlamentarne w ogromnym stopniu przyczyniłyby się do konsolidacji postępów, które poczyniono w DRK w ciągu ponad dekady;

H.  mając na uwadze, że od stycznia 2015 r. kongijscy funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i wywiadu poddają ściślejszej kontroli pokojowych działaczy i członków opozycji oraz społeczeństwa obywatelskiego, którzy sprzeciwiają się podejmowanym przez prezydenta Kabilę próbom pozostania u władzy po upływie przewidzianych w konstytucji dwóch kadencji;

I.  mając na uwadze, że grupy działające na rzecz praw człowieka stale informują o pogarszaniu się sytuacji w zakresie praw człowieka i wolności słowa i zgromadzeń w DRK, w tym o nadużywaniu siły wobec pokojowych demonstrantów, niesłusznych aresztowaniach i zatrzymaniach oraz motywowanych politycznie procesach; mając na uwadze, że w dniu 18 listopada 2016 r., na dwa dni przed planowaną w Kinszasie demonstracją przeciw kongijskiemu rządowi, aresztowano czterech działaczy młodzieżowych; mając na uwadze, że obecnie w Kinszasie i Lubumbashi demonstracje są zakazane; mając na uwadze, że obserwatorzy obawiają się eskalacji, ponieważ przywódcy opozycji ponowili apel o strajk generalny i o nasiloną kampanię uliczną w nadchodzących tygodniach;

J.  mając na uwadze, że 19 września 2016 r. w Kinszasie doszło do gwałtownych starć policji z demonstrantami i w rezultacie zginęło ponad 50 osób; mając na uwadze, że cztery osoby zginęły podczas pożaru, będącego skutkiem podpalenia, i splądrowania siedzib trzech partii opozycyjnych;

K.  mając na uwadze, że według raportu Wspólnego Biura ONZ ds. Praw Człowieka zgłoszono 422 przypadki łamania praw człowieka przez policję i służby bezpieczeństwa podczas demonstracji, które miały miejsce w dniach 19–21 września 2016 r.;

L.  mając na uwadze, że po tych wydarzeniach prokurator generalna Międzynarodowego Trybunału Karnego wysłała w dniu 16 października 2016 r. delegację do DRK, aby monitorowała na miejscu krytyczną sytuację w zakresie praw człowieka i akty przemocy w tym kraju;

M.  mając na uwadze, że wolność mediów uległa znacznemu ograniczeniu w DRK, na co wpływ mają ciągłe groźby i ataki na dziennikarzy; mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwóch lat władze zamknęły co najmniej dziesięć redakcji i rozgłośni radiowych; mając na uwadze, że w dniu 14 listopada 2016 r. kilkunastoosobowa uzbrojona grupa mężczyzn zamordowała dziennikarza telewizji w jego rodzinnym mieście; mając na uwadze, że DRK znajduje się na 152. miejscu (na 180 krajów) w światowym rankingu wolności prasy opracowywanym przez Reporterów bez Granic;

N.  mając na uwadze, że we wrześniu 2016 r. Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły ukierunkowane sankcje na dwóch wysokich rangą urzędników w reakcji na prowadzone przez nich działania podważające procedury i instytucje demokratyczne w DRK;

O.  mając na uwadze, że sytuacja pogarsza się z powodu uporczywej i umacniającej się bezkarności w DRK; mając na uwadze, że stan bezpieczeństwa w DRK wciąż się pogarsza, zwłaszcza we wschodniej części kraju, z powodu przemocy stosowanej przez ponad 30 zagranicznych i krajowych ugrupowań zbrojnych, przy czym wciąż napływają doniesienia o łamaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego, w tym o celowych atakach na ludność cywilną, o rozpowszechnionej przemocy seksualnej i ze względu na płeć, systematycznej rekrutacji i wykorzystywaniu dzieci przez uzbrojone grupy i o egzekucjach pozasądowych;

P.  mając na uwadze, że agencje humanitarne szacują, iż niestabilność polityczna pogrąża kraj w chaosie i sprawia, że jego ludność – już osłabiona różnymi kryzysami w przeszłości i obecnie – popada w skrajne ubóstwo i ogarnia ją dogłębne poczucie braku bezpieczeństwa, a pięć milionów osób potrzebuje aktualnie wsparcia żywnościowego;

Q.  mając na uwadze, że krajowy program orientacyjny na rzecz DRK na lata 2014–2020 dysponujący środkami w wysokości 620 mln EUR, finansowany z 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju, na pierwszym miejscu stawia wzmocnienie zarządzania i praworządności, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości, policji i armii;

1.  ubolewa nad faktem, że rząd i CENI (Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza) nie zdołały zorganizować wyborów prezydenckich w terminie przewidzianym w konstytucji; ponownie apeluje o pomyślne i terminowe zorganizowanie wyborów, w pełnej zgodności z konstytucją Konga i Afrykańską kartą na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów, a także podkreśla, że kongijski rząd ma obowiązek jak najszybciej zapewnić warunki sprzyjające przejrzystym, wiarygodnym i pluralistycznym wyborom;

2.  przyjmuje do wiadomości porozumienie podpisane w dniu 18 października 2016 r. między prezydentem Kabilą i częścią opozycji; przypomina, że to porozumienie i dialog polityczny, który do niego doprowadził, nie obejmuje wszystkich ugrupowań opozycyjnych i nie zdołało zbudować konsensusu w sprawie przemian politycznych; wzywa wszystkie podmioty do konstruktywnego udziału w poszukiwaniu bardziej kompromisowego rozwiązania, które zagwarantowałoby jak najszybsze przeprowadzenie wiarygodnych, pokojowych i przejrzystych wyborów, najpóźniej do kwietnia 2018 r.; przypomina, że mandat prezydenta Kabili upływa w dniu 20 grudnia oraz że mandat prezydenta jest ograniczony konstytucją do dwóch kadencji;

3.  wzywa wszystkie siły polityczne do zaangażowania się w pokojowy i konstruktywny dialog, aby zapobiec pogłębieniu się obecnego kryzysu politycznego i powstrzymać dalszą przemoc i prowokacje; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki CENCO (Konferencja Episkopatu), aby wypracować szerszy konsensus w sprawie przemian politycznych; wzywa zarówno władze, jak i opozycję do powstrzymania się od działań lub wypowiedzi, które mogłyby pogłębiać zamęt;

4.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka oraz coraz większego ograniczania swobody politycznej w DRK, a w szczególności z powodu instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości i ataków na obrońców praw człowieka, przeciwników politycznych i dziennikarzy oraz zastraszania ich; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych; wzywa do natychmiastowego zniesienia wszelkich restrykcji wobec mediów;

5.  stanowczo potępia akty przemocy popełnione w dniach 19 i 20 września 2016 r. i nalega, aby rząd respektował, chronił i promował prawa człowieka i podstawowe swobody obywateli; przypomina, że wolność słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń jest podstawą dynamicznego politycznego i demokratycznego życia oraz że stosowanie siły wobec pokojowych demonstracji powinno być zakazane;

6.  apeluje o pełne, gruntowne i jawne dochodzenie w sprawie zarzutów o łamanie praw człowieka, do którego miałoby dojść podczas protestów, o zidentyfikowanie jego sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności;

7.  wzywa wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącą Komisji i państwa członkowskie do pełnego wykorzystania wszystkich instrumentów politycznych, w tym zaleceń wydanych w końcowym sprawozdaniu z 2011 r. unijnej misji obserwacji wyborów oraz sprawozdaniu z działań monitorujących po zakończeniu misji z 2014 r. oraz do wywarcia politycznego nacisku najwyższego szczebla, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przemocy wyborczej w DRK oraz wszelkiej innej destabilizacji w regionie Wielkich Jezior;

8.  ponownie wzywa UE do nałożenia ukierunkowanych sankcji na osoby odpowiedzialne za brutalne represje i podważanie procesu demokratycznego w DRK, łącznie z zakazem podróży i zamrażaniem aktywów, zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 17 października 2016 r.; podkreśla, że UE musi stosować sankcje jako środek nacisku w kontaktach politycznych, na jak najwyższym szczeblu i w ramach dialogu politycznego na mocy art. 8 umowy z Kotonu, oraz żądać od prezydenta i nowego rządu wyraźnych gwarancji dotyczących organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz poszanowania kongijskiej konstytucji;

9.  apeluje do delegatury UE o dalsze ścisłe monitorowanie rozwoju wydarzeń w DRK i sięganie po wszelkie odpowiednie narzędzia i instrumenty w celu wspierania obrońców praw człowieka i ruchów prodemokratycznych; wzywa wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą Komisji do rozważenia zwiększenia zdolności mediacyjnych delegatury UE, tak aby współpracowała z Unią Afrykańską na rzecz wspierania szerzej zakrojonego dialogu politycznego i zapobiegania pogłębianiu się kryzysu politycznego i dalszemu rozprzestrzenianiu się przemocy;

10.  ponownie wyraża poparcie dla Unii Afrykańskiej jako koordynatora dialogu politycznego w DRK; podkreśla jej kluczową rolę w zapobieganiu kryzysowi politycznemu w Afryce Środkowej i apeluje o jej większe zaangażowanie na rzecz pełnego poszanowania konstytucji Konga; wzywa do stałego dialogu między krajami regionu Wielkich Jezior w celu zapobiegania dalszej destabilizacji; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Regionu Wielkich Jezior, aby ocenić sytuację w DRK, która odbyła się w Luandzie w październiku 2016 r.;

11.  przypomina, że pokój i bezpieczeństwo to warunki wstępne udanych wyborów i stabilnej sytuacji politycznej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje odnowienie mandatu MONUSCO oraz wzmocnienie jej kompetencji w obszarze ochrony cywilnej i przestrzegania praw człowieka w kontekście wyborów;

12.  wyraża głębokie obawy w związku z niepokojącą sytuacją humanitarną w DRK; wzywa UE i jej państwa członkowskie, by nadal niosły wsparcie ludności DRK, aby poprawić warunki życia najbardziej bezbronnych grup ludności i łagodzić skutki przesiedleń, braku bezpieczeństwa żywnościowego i klęsk żywiołowych;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, prezydentowi, premierowi i parlamentowi DRK, sekretarzowi generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0085.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0290.

Informacja prawna