Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1324/2016

Indgivne tekster :

B8-1324/2016

Forhandlinger :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0479

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 261kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, især af 10. marts 2016 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo(1) og af 9. juli 2015 om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma (2015/2757(RSP))(2),

–  der henviser til beslutningen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og sikkerhedssituation i DRC,

–  der henviser til udtalelserne fra næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini og fra hendes repræsentant om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringerne fra EU's delegation til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, navnlig erklæringerne af 23. november 2016 og 24. august 2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettighederne og demokratiet i verden, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til Nairobi-erklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolutionen af 23. juni 2016,

–  der henviser til årsberetningen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, der blev offentliggjort den 27. juli 2015, om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til de afgørelser og kendelser, der er afsagt af Den Internationale Domstol,

–  der henviser til Cotonoupartnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og ændret den 25. juni 2005 og 22. juni 2010,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Den Demokratiske Republik Congos forfatning af 18. februar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Joseph Kabila siden 2001 har været præsident for Den Demokratiske Republik Congo (DRC); der henviser til, at præsident Kabilas embedsperiode formelt udløber den 20. december 2016; der henviser til, at mandatet som præsident for DRC i henhold til landets forfatning er begrænset til to embedsperioder;

B.  der henviser til, at en beslutning af 17. oktober 2016 som afslutning på den ikke-inklusive politiske dialog udskød valgdatoen til april 2018;

C.  der henviser til, at CENI (den Uafhængige Nationale Valgkommission) opstillede et uforholdsmæssigt stort budget på 1,8 mia. USD og tilsyneladende ønsker at fastholde udgangen af 2018 som dato for afholdelsen af dette valg;

D.  der henviser til, at situationen har foranlediget beskyldninger fra den politiske opposition i DRC om, at præsident Kabila og hans regering forsøger at bruge administrative og tekniske midler til at forsinke valgene og blive på magten efter udløbet af deres forfatningsmæssige mandat,

E.  der henviser til, at første forsøg på at ændre den congolesiske forfatning for at tillade præsident Kabila at stille op til en tredje embedsperiode blev opgivet i 2015 på grund af voldsom modstand og mobilisering fra civilsamfundets side; der henviser til, at disse forsøg har ført til voksende politiske spændinger, uroligheder og vold over hele landet, der nu ser ud til at befinde sig i en valgmæssig hårknude;

F.  der henviser til, at de næste præsident- og parlamentsvalg er af afgørende betydning, og at en fredelig, gennemskuelig og rettidig afvikling af disse i høj grad vil bidrage til at konsolidere den fremgang, som er gjort i DRC gennem mere end et årti; der henviser til, at indtil flere medlemmer af oppositionen har tilkendegivet, at de går ind for en overgangsperiode, der eventuelt kan indbefatte præsident Kabila, under forudsætning af dels at garantierne for, at der ikke gøres forsøg på at ændre forfatningen eller udskrive folkeafstemning, respekteres, og dels en forfatningsmæssig garanti for, at præsident Kabila ikke søger at opnå et tredje mandat;

G.  der henviser til, at EU i juni 2014 sendte en opfølgende valgmission til DRC, og at denne fremhævede nødvendigheden af at sikre en ajourføring af valglisten, at kandidaterne kan stille op på lige og rimelige vilkår, skærpet beskyttelse af borgerrettighederne, en retfærdig voldgiftsordning for valgtvister og bekæmpelse af straffrihed;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsgrupper i de seneste par måneder gentagne gange har rapporteret om en forværring af menneskerettighedssituationen og ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfriheden i landet i forløbet op til valget, herunder brugen af overdreven magtanvendelse mod fredelige demonstranter, journalister, politiske ledere og andre, som opponerer mod forsøg på at tillade præsident Kabila at blive på magten efter den forfatningsmæssige begrænsning på to valgperioder,

I.  der navnlig henviser til, at mere end 50 personer angiveligt blev dræbt under demonstrationer den 19. og 20. september i Kinshasa og mange flere forsvandt, og til at medlemmer af LUCHA- og Filimbi-bevægelserne stadig bliver ulovligt tilbageholdt og at presseorganer såsom RFI og Radio Okapi er blevet tvangslukket eller deres sendesignal forstyrret;

1.  beklager tabet af menneskeliv under demonstrationerne de seneste uger og udtrykker sin dybfølte medfølelse med de pårørende til ofrene og med befolkningen i DRC;

2.  er dybt bekymret over den tiltagende ustabile situation, der hersker i DRC i forbindelse med den anspændte atmosfære forud for valget;

3.  minder om det løfte, som DRC afgav under Cotonouaftalen, om at respektere demokrati-, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster; konstaterer, at den dialog, der føres af de congolesiske myndigheder inden for rammerne af artikel 8 i Cotonouaftalen, med det formål at opnå en endelig afklaring på afviklingen af valgene, har slået fejl;

4.  opfordrer indtrængende EU til øjeblikkeligt at iværksætte en procedure under artikel 96 i Cotonouaftalen, og til at vedtage målrettede sanktioner, herunder visumforbud og indefrysning af aktiver rettet mod de øverste tjenestemænd og medlemmer af de væbnede styrker, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af demonstrationer og for den politiske hårdknude, der forhindrer en fredelig og forfatningsmæssig magtoverdragelse, især Kalev Mutond, general Ilunga Kampete, Evariste Boshab, general Gabriel Amisi Kumba, and general Célestin Kanyama;

5.  er overbevist om, at stabiliteten på lang sigt samt udviklingen af landet og hele regionen afhænger af, at valget afvikles rettidigt og på ordentlig vis inden 2018; fastholder, at valgene bør afvikles i fuld overensstemmelse med både bogstav og ånd i den DR-congolesiske forfatning af 2006, navnlig artikel 73 og 220, og i overensstemmelse med principperne i det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, som DRC indtrængende opfordres til at ratificere snarest muligt; er af den holdning, at myndighederne i DRC har et klart ansvar i denne henseende og en pligt til at garantere betingelser, der bidrager til gennemsigtige, troværdige og inklusive valg;

6.  opfordrer indtrængende DRC's regering til at gøre yderligere fremskridt i demokratiseringen af landet og med henblik herpå at bygge videre på de anbefalinger, der er indeholdt i den endelig rapport fra EU's valgobservationsmission i 2011 og i rapporten om den opfølgende valgmission i 2014;

7.  er fortsat yderst bekymret over den egentlige rolle, som CENI (den Uafhængige Nationale Valgkommissionen) udfylder, idet legitimiteten af valgprocessen i vid udstrækning er afhængig heraf; minder om, at valgkommissionen bør være en upartisk og inklusiv institution med tilstrækkelige ressourcer til at gøre en omfattende og gennemsigtig afvikling mulig;

8.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede sikkerheds- og menneskerettighedssituation i DRC og især over de vedvarende rapporter om stigende politisk vold; fastholder, at regeringen har et ansvar for at undgå en forværring af den nuværende politiske krise eller en eskalering af vold og for at respektere og beskytte borgernes politiske rettigheder, navnlig ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden, da disse er grundlaget for et dynamisk politisk og demokratisk liv;

9.  fordømmer på det kraftigste magtanvendelsen og de strenge restriktioner og intimideringer, som ikke mindst fredelige demonstranter, oppositionsmedlemmer, menneskerettighedsforkæmpere og journalister er udsat for i forløbet op til den kommende valgkamp; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og præsidenten, premierministeren og parlamentet i DRC.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0278.

Juridisk meddelelse