Eljárás : 2016/2961(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1338/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1338/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 261kWORD 48k
7.12.2016
PE596.600v01-00
 
B8-1338/2017

benyújtva a B8-1807/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2016/2961(RSP))


Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato, Peter Lundgren az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2016/2961(RSP))  
B8-1338/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács 2016. március 8-i határozataira, amelyek felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy kezdje meg Kínával és Japánnal a repülésbiztonsági megállapodásokról szóló tárgyalásokat,

–  tekintettel a Tanács 2016. június 7-i határozataira, amelyek felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN), Törökországgal, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel az uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról,

–  tekintettel az „Európai légi közlekedési stratégia” című, 2015. december 7-i bizottsági közleményre (COM(2015)0598),

–  tekintettel a légi közlekedésről szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásra (a „keretmegállapodásra”)(2), és különösen annak 23–29. pontjára, valamint 2. és 3. mellékletére,

–  tekintettel a Bíróság ítélkezési gyakorlatára, különösen a mauritiusi (C-658/11. sz.) ügyben hozott 2014. június 24-i ítéletére és a tanzániai (C-263/14. sz.) ügyben hozott 2016. június 14-i ítéletére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szóló 2014. március 12-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Parlament Elnökségének 2013. április 15-i határozatára a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére irányadó szabályokról,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke és a közlekedésért felelős európai biztos között 2016. január 19-i és 2016. március 18-i levélváltás útján létrejött megállapodás szerinti, a nemzetközi légi közlekedési tárgyalásokra vonatkozó információnyújtás – többek között bizalmas információkhoz való hozzáférés – gyakorlati eljárásaira;

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 218. cikkére,

–  tekintettel a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az európai légi közlekedési stratégiában a Bizottság azt javasolta, hogy kezdjenek tárgyalásokat repülésbiztonsági megállapodásokról Japánnal és Kínával, illetve uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról Kínával, Törökországgal, Mexikóval, az Öböl menti Együttműködési Tanács hat tagállamával, Örményországgal és az ASEAN-nal;

B.  mivel a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy megnyissa a repülésbiztonsági megállapodásokról szóló tárgyalásokat Japánnal és Kínával, valamint hogy kezdje meg az ASEAN-nal, Törökországgal, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel az uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról szóló tárgyalásokat;

C.  mivel a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó területeket felölelő megállapodások megkötéséhez a Parlament jóváhagyása szükséges;

D.  mivel amikor a Bizottság az Unió, illetve harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokról tárgyal, a Parlamentet „az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell”(4);

E.  mivel a keretmegállapodásnak biztosítania kell az intézmények hatásköreinek és kiváltságainak a lehető leghatékonyabb és legátláthatóbb gyakorlását;

F.  mivel a Bizottság ebben a keretmegállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy tiszteletben tartja a Parlamenttel és a Tanáccsal szembeni egyenlő bánásmód elvét a jogalkotási és költségvetési ügyekben, különösen az ülésekhez való hozzáférés, valamint a hozzájárulások vagy egyéb információk továbbítása tekintetében;

Légi közlekedési megállapodások

1.  úgy ítéli meg, hogy a szomszédos országokkal vagy a jelentős globális partnerekkel kötött uniós szintű légi közlekedési megállapodások jelentős hatást gyakorolnak az utasokra, a légi teherszállító vállalatokra és a légitársaságokra, a piaci hozzáférés és a tisztességes versenyt előmozdító szabályozási konvergencia révén egyaránt, többek között az állami támogatások, valamint a szociális és környezetvédelmi normák tekintetében;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson tisztességes versenyfeltételeket és kölcsönösséget az európai légitársaságok és repülőterek számára, és a légi közlekedési megállapodásokba foglaljon bele egy valóban tisztességes versenyről szóló záradékot; kitart amellett, hogy a légi közlekedési megállapodások gyakorlati hatékonysága érdekében bele kell foglalni azokba egy védzáradékot, amely meghatározza a jogsértés fogalmát és a jogsértés jogkövetkezményeit;

3.  rámutat, hogy a légi biztonsági előírások alapvető jelentőséggel bírnak az utasok, a személyzet tagjai, és általában a légi közlekedési ipar számára, ezért támogatja a légi közlekedés biztonságára vonatkozó megállapodások megkötését a jelentős repülőgépgyártó iparral rendelkező országokkal, tekintettel a költségmegtakarításokra és az egységes jó minőségre, amely az értékelések, vizsgálatok és ellenőrzések párhuzamosságának minimálisra csökkentésével érhető el;

4.  megjegyzi, hogy még várat magára, hogy a Tanács megbízást adjon a Bizottság számára az uniós szintű légi közlekedési megállapodás megtárgyalására a Kínai Népköztársasággal, Mexikóval, Örményországgal, Bahreinnel, Kuvaittal, Ománnal, Katarral és Szaúd-Arábiával; véleménye szerint ennek elmulasztása az államok érdekeit sérti, különösen az említett országok gazdaságának gyors fejlődése fényében;

5.  rámutat, hogy az egyetértés céljából benyújtott légi közlekedési megállapodások értékelésekor a Parlament igyekezni fog, hogy egységes szabványokat alkalmazzon; megállapítja, hogy a Parlament az értékelés során a következőkre fog kiemelt figyelmet fordítani: a piaci hozzáférésre és a befektetési lehetőségekre vonatkozó korlátozások kiegyensúlyozott lazítása; ösztönzők nyújtása a szociális és környezetvédelmi normák fenntartásához és szigorításához; megfelelő biztosítékok nyújtása az adatvédelem és a magánélet védelme tekintetében; a biztonsági és védelmi szabványok kölcsönös elismerése a megállapodásban; az utasjogok magas szintjének biztosítása;

6.  felhívja a figyelmet a légi közlekedési ágazat globális felmelegedéshez való hozzájárulására, és úgy ítéli meg, hogy a megállapodásoknak tartalmazniuk kell egy kötelezettségvállalást a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében folytatott együttműködésre nézve a repülőgépek által okozott kibocsátások csökkentése érdekében, a klímatudomány (CO2- és más éghajlatváltozással kapcsolatos gázok légkörbe való kibocsátása), a kutatási és technológiai fejlesztés, valamint az üzemanyag-hatékonyság terén;

7.  megjegyzi, hogy az egyetértés céljából benyújtott biztonsági megállapodások parlamenti értékelésének feltételei az alábbiakat tartalmazzák: a tanúsítási gyakorlatok és eljárások teljes körű, kölcsönös elismerése; a biztonsági adatok cseréje; közös ellenőrzések; fokozott szabályozási együttműködés; valamint a vitarendezési mechanizmus elindítását megelőzően technikai szintű konzultációk a problémák megoldása érdekében

Eljárás

8.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a tárgyalások végén döntést tudjon hozni arról, hogy megadja-e egyetértését vagy sem, a Parlamentnek kezdettől fogva követnie kell a folyamatot; úgy ítéli meg, hogy a többi intézménynek is érdeke, hogy korai szakaszban azonosítsa és kezelje mindazokat az aggályokat, amelyek súlyuk alapján kérdésessé tehetik a Parlament hajlandóságát egyetértésének megadására;

9.  emlékeztet, hogy a 2010-es keretmegállapodás rögzíti, hogy a folyamatban lévő eljárásról rendelkezésre álló információ alapján és – szükség esetén – a bizalmas jelleg tiszteletben tartása mellett a kezdetektől fogva és a tárgyalások valamennyi szakaszában rendszeresen tájékoztatni kell az Európai Parlamentet;

10.  elvárja, hogy a Bizottság tájékoztassa a Parlament felelős bizottságát arról a szándékáról, hogy tárgyalásokat javasoljon nemzetközi légi közlekedési megállapodás megkötése és módosítása céljából, továbbá a tárgyalási irányelvek tervezetéről, a tárgyalási szövegek tervezetéről és az aláírandó dokumentumról, az egyéb vonatkozó dokumentumokkal és információkkal együtt;

11.  rámutat, hogy a fent említett információkat a keretmegállapodás 24. cikke értelmében oly módon kell továbbítani a Parlamenthez, hogy az szükség esetén véleményt tudjon nyilvánítani; határozottan sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést a Parlamentnek arról, hogy a Parlament véleménye milyen módon lett figyelembe véve;

12.  emlékeztet, hogy az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése értelmében a Tanácsnak és a Bizottságnak kötelessége haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni a Parlamentet az eljárás valamennyi szakaszában;

13.  elismeri, hogy amennyiben a Parlament érzékeny információkat kap a folyamatban lévő tárgyalásokról, köteles gondoskodni a titoktartásról;

14.  megállapítja, hogy eljárási szabályzata szerint a Parlament „az illetékes bizottság jelentése alapján [...] ajánlásokat fogadhat el, és kérheti, hogy ezeket a tárgyalási szakaszban lévő nemzetközi megállapodás megkötése előtt figyelembe vegyék” (108. cikk (4) bekezdés);

°

° °

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0394.

(2)

HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

(3)

HL C 95., 2014.4.1., 1. o.

(4)

  Az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése.

Jogi nyilatkozat