Postup : 2016/2961(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1339/2016

Predkladané texty :

B8-1339/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 173kWORD 51k
7.12.2016
PE596.601v01-00
 
B8-1339/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1807/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o medzinárodných dohodách v oblasti letectva (2016/2961(RSP))


Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o medzinárodných dohodách v oblasti letectva (2016/2961(RSP))  
B8-1339/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o medzinárodných dohodách v oblasti letectva (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2011 o medzinárodných dohodách o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. júla 2013 o vonkajšej politike Európskej únie v oblasti letectva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o letectve,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre letectvo, ktorú Komisia predložila 7. decembra 2015,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 8. marca 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s Čínou a Japonskom o dohodách o bezpečnosti letectva,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 7. júna 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o dohodách o leteckých dopravných službách na úrovni Únie s ASEAN-om, Tureckom, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 1. decembra 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o dohodách o leteckých dopravných službách na úrovni Únie s Arménskom,

–  so zreteľom na tri dohody o letectve, tzv. zmluvy o otvorenom nebi, uzatvorené medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými, Kanadou a Brazíliou na strane druhej,

–  so zreteľom na článok 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zvrchovanosť štátov nad ich vzdušným priestorom je zakotvená v medzinárodnom práve v súlade s ustanoveniami stanovenými Chicagskym dohovorom z roku 1944;

B.  keďže dohoda o leteckej doprave podpísaná v apríli 2007 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej je z hľadiska európskych záujmov nevyvážená a neuspokojivá, pretože americké právne predpisy zachovávajú zákaz kabotáže vo vzdušnom priestore USA a obmedzujú európske investície do amerických spoločností;

C.  keďže protokol z 24. júna 2010, ktorým sa mení zmluva o otvorenom nebi podpísaná v roku 2007 medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, nepriniesol žiadny významný pokrok v otázkach, ktoré sa neriešili v rámci tejto zmluvy;

D.  keďže predpovede Komisie sa opakovane ukázali ako príliš optimistické, pokiaľ ide o pozitívne účinky takýchto dohôd o letectve;

E.  keďže existuje skutočné riziko, že niektoré rokovania vyústia do nevyvážených dohôd, ktoré budú nepriaznivé pre európskych leteckých dopravcov;

F.  keďže viaceré európske a americké letecké spoločnosti sa sťažovali u svojich príslušných verejných orgánov na narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku štátnej pomoci v prospech určitých spoločností tretích krajín;

G.  keďže v posledných rokoch spoločnosti z tretích krajín uskutočnili viaceré kapitálové investície v rámci európskych spoločností, čo vyvolalo diskusie a znepokojenie širokej verejnosti;

H.  keďže výzvy spojené s týmito dohodami majú vplyv na bezpečnosť, ochranu a kvalitu služieb poskytovaných cestujúcim, ako aj na budúcnosť európskych spoločnosti a leteckého priemyslu;

I.  keďže výsledok rokovaní nesmie viesť k zníženiu alebo dokonca zrušeniu noriem, čo by nevyhnutne malo negatívne dôsledky na bezpečnosť a ochranu, ako aj na pracovné podmienky zamestnancov v tomto odvetví;

J.  keďže tajomstvo, ktorým zahaľuje Komisia tieto rokovania, – podobne ako rokovania, ktoré sa uskutočňujú v rámci CETA, TTIP a TiSA, – podkopáva dôveru občanov v inštitúcie od ktorých očakávajú, že budú zastupovať a obhajovať ich záujmy;

K.  keďže počas skúmania otázky na ústne zodpovedanie o medzinárodných dohodách v oblasti letectva, ktorú položil Výbor pre dopravu a cestovný ruch na plenárnej schôdzi Parlamentu 23. novembra 2016, odpovede poskytnuté Komisiou nerozptýlili obavy viacerých poslancov Parlamentu;

1.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia chce ešte väčšmi otvoriť európsky vzdušný priestor spoločnostiam z tretích krajín, ktoré zaznamenávajú prudký rozvoj, zatiaľ čo mnohé európske spoločnosti čelia závažným finančným ťažkostiam;

2.  vyzýva Komisiu, aby predložila ucelené hodnotenie leteckých dohôd o otvorenom nebi, ktoré nadobudli platnosť, a zohľadnila pritom všetky pripomienky, ktoré predložia zainteresované strany;

3.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou transparentnosťou zo strany Komisie, pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania;

4.  v tejto súvislosti žiada, aby bolo nahliadanie do dôverných dokumentov plne transparentné, aby k nim poslanci mali ľahký prístup a mohli ich skúmať v dobrých pracovných podmienkach;

5.  žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament pred každým kolom rokovaní i po ňom;

6.  vyzýva Komisiu, aby spresnila obsah doložiek o hospodárskej súťaži, ktoré plánuje zaviesť s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi európskymi a zahraničnými dopravcami, najmä tým, že od tretích krajín získa ubezpečenie o zaistení skutočnej transparentnosti účtov;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pravidlá vlastníctva a regulovania leteckých dopravcov budú recipročné;

8.  vyzýva členské štáty, aby pri rokovaniach zaujali pevný postoj a najmä aby čo najväčšiu pozornosť venovali negatívnym účinkom v sociálnej oblasti, ktoré by mohli vyvolať dosiahnuté dohody o leteckých službách, a aby prípadne povolili na svojom území zmrazenie, obmedzenie či dokonca zrušenie prepravných práv udelených leteckým dopravcom príslušných tretích krajín;

9.  požaduje, aby po tom, ako sa dohody uzatvoria, neboli uplatňované provizórne bez súhlasu členských štátov;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne oznámenie