Förfarande : 2016/2961(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1339/2016

Ingivna texter :

B8-1339/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 165kWORD 50k
7.12.2016
PE596.601v01-00
 
B8-1339/2016

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1807/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om internationella luftfartsavtal (2016/2961(RSP))


Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om internationella luftfartsavtal (2016/2961(RSP))  
B8-1339/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av frågan till kommissionen om internationella luftfartsavtal (O‑000128/2016 – B8-1807/2016),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2011 om internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget,

–  med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 om EU:s yttre luftfartspolitik,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om luftfart,

–  med beaktande av EU:s luftfartsstrategi, som lades fram av kommissionen den 7 december 2015,

–  med beaktande av rådets beslut av den 8 mars 2016 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om flygsäkerhetsavtal med Kina och Japan,

–  med beaktande av rådets beslut av den 7 juni 2016 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om luftfartsavtal på EU-nivå med Asean, Turkiet, Qatar och Förenade Arabemiraten,

–  med beaktande av rådets beslut av den 1 december 2016 om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om luftfartsavtal på EU-nivå med Armenien,

–  med beaktande av de tre luftfartsavtalen, så kallade open-sky-avtal, som undertecknats av Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Förenta staterna, Kanada och Brasilien, å andra sidan,

–  med beaktande av artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Staternas suveränitet över sitt luftrum fastslås i den internationella lagstiftningen i enlighet med bestämmelserna i Chicagokonventionen från 1944.

B.  Det luftfartsavtal som undertecknades i april 2007 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Förenta staterna, å andra sidan, är obalanserat och otillfredsställande i fråga om europeiska intressen, då den amerikanska lagstiftningen håller fast vid förbudet mot cabotage i amerikanskt luftrum och begränsar europeiska investeringar i amerikanska bolag.

C.  Protokollet av den 24 juni 2010 om ändring av det open-sky-avtal som undertecknades 2007 mellan EU och Förenta staterna har inte medfört några betydande framsteg i de kvarstående frågorna inom ramen för detta avtal.

D.  Kommissionens prognoser har upprepade gånger visat sig alltför optimistiska vad beträffar de gynnsamma effekterna av dessa luftfartsavtal.

E.  Det finns en verklig risk att vissa förhandlingar utmynnar i obalanserade avtal som är ogynnsamma för de europeiska lufttrafikföretagen.

F.  Flera europeiska och amerikanska flygbolag har ingett klagomål hos sina respektive myndigheter om konkurrenssnedvridningar på grund av statligt stöd som vissa tredjelandsbolag mottar.

G.  De senaste åren har flera förvärv av andelar gjorts av tredjelandsbolag i europeiska bolag, vilket gett upphov till debatt och väckt starka känslor bland allmänheten.

H.  Utmaningarna med dessa avtal hänför sig till säkerheten, skyddet och kvaliteten inom de tjänster som erbjuds passagerarna samt framtiden för bolagen och den europeiska flygindustrin.

I.  Resultaten av förhandlingarna bör inte leda till en sänkning, eller till och med ett övergivande av standarderna, vilket oundvikligen skulle få negativa konsekvenser för såväl säkerheten och skyddet som arbetsvillkoren för de anställda inom sektorn.

J.  Det hemlighetsmakeri som kommissionen låter omgärda förhandlingarna, i likhet med Ceta-, TTIP- och TiSA-förhandlingarna, gör att medborgarna tappar förtroendet för de institutioner som ska företräda och försvara deras intressen.

K.  Vid behandlingen av den muntliga frågan från utskottet för transport och turism om internationella luftfartsavtal under parlamentets plenarsammanträde den 23 november 2016 gav kommissionen inga tillfredsställande svar för att undanröja de farhågor som framfördes av olika parlamentsledamöter.

1.  Europaparlamentet oroar sig för att kommissionen kommer att vilja öppna upp det europeiska luftrummet mer för tredjelandsbolag som gör en explosionsartad utveckling medan flertalet europeiska bolag står inför allvarliga ekonomiska svårigheter.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge en övergripande bedömning av de open-sky-avtal som trätt i kraft med hänsyn tagen till alla observationer från berörda parter.

3.  Europaparlamentet beklagar kommissionens brist på öppenhet i de pågående förhandlingarna.

4.  Europaparlamentet kräver i detta hänseende att förfarandet för att ta del av sekretessbelagda handlingar ska vara helt öppet så att parlamentsledamöterna enkelt kan få tillgång till dessa handlingar och studera dem under goda arbetsförhållanden.

5.  Europaparlamentet kräver att kommissionen håller parlamentet underrättat före och efter varje förhandlingsomgång.

6.  Europaparlamentet begär att kommissionen preciserar innehållet i de konkurrensklausuler som den vill införa för att garantera en sund konkurrens mellan europeiska och utländska lufttrafikföretag, i synnerhet genom att erhålla en försäkran från tredjeländer om en verklig transparens i räkenskaperna.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bestämmelserna om ägande och kontroll av lufttrafikföretagen är ömsesidiga.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inta en fast hållning i förhandlingarna, och i synnerhet att lägga stor tonvikt vid de negativa sociala effekter som de framförhandlade luftfartsavtalen skulle kunna få samt att, i förekommande fall, på sina territorier tillåta frysning, begränsning eller till och med avskaffande av berörda tredjelandsbolags trafikrättigheter.

9.  Europaparlamentet kräver att avtalen, när de väl ingåtts, inte tillämpas provisoriskt utan medlemsstaternas godkännande.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy