Процедура : 2016/3029(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1343/2016

Внесени текстове :

B8-1343/2016

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 502kWORD 47k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно подкрепата за жертвите на лекарството „Талидомид“ (2016/3029(RSP))


Матео Салвини, Мара Бицото, Марио Боргецио, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана от името на групата ENF

Резолюция на Европейски парламент относно подкрепата за жертвите на лекарството „Талидомид“ (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 3, 26 и 35 от нея,

 

–  като взе предвид въпросите с искане за писмен отговор до Комисията относно положението на жертвите на лекарството „Талидомид“, а именно въпроси E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 и E-005523-16,

 

–  като взе предвид предложенията за резолюции относно положението на жертвите на лекарството „Талидомид“, а именно B8-0006/2014, B8-0257/2014 и B8-0090/2015,

 

–  като взе предвид испански Кралски указ № 1006 от 5 август 2010 г., с който се определят принципите на обезщетение и на солидарна подкрепа за жертвите на лекарството „Талидомид“ в Испания за периода 1960 – 1965 г.,

 

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 14 декември 2016 г. относно подкрепата за жертвите на лекарството „Талидомид“,

 

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

 

А.  като има предвид, че след пускането през 1957 г. на европейския пазар на антиеметичното лекарство „Талидомид“, предназначено и за бременни жени, от германското фармацевтично дружество „Chemie Grünenthal“, са родени най-малко 20 000 деца с тежки физически увреждания;

 

Б.  като има предвид, че лекарството „Талидомид“ е причинило най-тежкия случай на масови увреждания от лекарство;

 

В.  като има предвид, че в Европа над 4000 души, употребявали „Талидомид“, са все още живи, от които: 2800 в Германия, 450 в Италия, 400 в Обединеното кралство, 400 в Испания, 103 в Швеция и около 90 в Австрия;

 

Г.  като има предвид, че заключенията от проучването на университета в Хайделберг „Талидомид. Въпроси относно проблемите, специфичните потребности и недостига на вещества на жертвите на лекарството „Талидомид“. Обобщаващ доклад от първоначалните резултати от разследването и първоначални препоръки за действие“ от 2012 г.(1), както и от проучването от 2015 г.(2) на консултантското дружество „Firefly Research“ „Здраве, качество на живот и заетост на лицата, пострадали от лекарството „Талидомид“ – свидетелства от Обединеното кралство“, показват ясно нарастващите физически и психологически проблеми, пред които се изправят през годините жертвите на лекарството „Талидомид“, както и техните специфични медицински, финансови и социални нужди;

 

Д.  като има предвид, че независимото проучване, проведено през 2014 г. от международната адвокатска кантора „Ince & Co.“, ясно показа извършените през 1970 г. нередности в рамките на наказателното производство срещу фармацевтичното предприятие „Grünenthal“, които поставиха под съмнение нормалното протичане на производството, като са отнели на жертвите възможността да получат справедливо обезщетение чрез гражданско производство;

 

Е.  като има предвид, че независимите разследвания на международната адвокатска кантора „Ince & Co.“ показаха също така виновното скриване от обществеността от страна на „Chemie Grünenthal“ на страничните ефекти на лекарството за бременните жени, както и липсата на фармакологичен надзор от страна на държавите, които са го пуснали на своите пазари;

 

Ж.  като има предвид, че на 27 май 2015 г. няколко членове на ЕП от всички политически групи организираха в сградите на Европейския парламент пресконференция, по време на която беше потвърдена политическата воля и ангажимента на всички групи да гарантират на жертвите на лекарството „Талидомид“ достъп до подходящи средства и ресурси в отговор на нарастващите потребности, свързани с тяхното здраве(3);

 

З.  като има предвид, че по време на дебата в рамките на провелото се на 9 март 2016 г. заседание на Парламента, членът на Комисията Андрюкайтис решително подчерта важността да се гарантира на все още живите лица, употребявали „Талидомид“, финансова подкрепа, за да се справят със своите все по-големи медицински разходи, като се признава необходимостта да бъде намерено подходящо решение за всички тези хора, така че да се гарантира защитата на качеството им на живот;

 

И.  като има предвид, че след почти шейсет години все още живите лица, употребявали „Талидомид“, продължават да търсят справедливост и компенсация, която да им позволи да плащат скъпоструващите необходими лечения, свързани с физическото им състояние;

 

Й.  като има предвид важната роля в Европа на асоциациите на жертвите на лекарството „Талидомид“ за изобличаване на тази виновна трагедия и защита на правата на нейните жертви;

 

1.счита за абсолютно необходимо пълното признаване на исканията на жертвите на лекарството „Талидомид“ в Европа, които все още са живи, така че да бъде гарантирана тяхната автономност, достъп до медицинско лечение и подходящо качество на живот;

 

2.изисква от Комисията да пристъпи към изпълнение на ангажимента, поет от члена на Комисията Андрюкайтис по време на парламентарното заседание от 9 март 2016 г., като разработи програма за помощ, която да допълни дейностите на държавите членки и чиято цел да бъде предоставяне на финансова подкрепа за жертвите на лекарството „Талидомид“ и техните семейства;

 

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Правна информация