Menetlus : 2016/3029(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1343/2016

Esitatud tekstid :

B8-1343/2016

Arutelud :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 170kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


talidomiidi ohvrite toetamise kohta (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon talidomiidi ohvrite toetamise kohta (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 3, 26 ja 35,

 

–  võttes arvesse kirjalikult vastavaid küsimusi komisjonile talidomiidi ohvrite olukorra kohta E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 ja E-005523-16,

 

–  võttes arvesse resolutsiooni ettepanekuid talidomiidi ohvrite olukorra kohta B8-0006/2014, B8-0257/2014 ja B8-0090/2015,

 

–  võttes arvesse Hispaania kuninga 5. augusti 2010. aasta seadlust 1006, millega kehtestatakse Hispaanias ajavahemikul 1960–1965 talidomiidi tõttu kannatanud inimeste hüvitamise ja toetamise põhimõtted,

 

–  võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2016. aasta avaldust talidomiidi ohvrite toetamise kohta,

 

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

 

A.arvestades, et 1957. aastal tõi Saksamaa farmaatsiaettevõte Chemie Grunenthal Euroopa turule ka rasedatele mõeldud iiveldusvastase ravimi talidomiid, mille tagajärjel sündis vähemalt 20 000 raske füüsilise väärarenguga last;

 

B.arvestades, et talidomiidi katastroof on kõige rängem ravimi põhjustatud katastroof, mis iial aset on leidnud;

 

C.arvestades, et Euroopas on üle 4000 talidomiidi ohvri, kellest 2800 elab Saksamaal, 450 Itaalias, 400 Ühendkuningriigis, 400 Hispaanias, 103 Šveitsis ja ligikaudu 90 Austrias;

 

D.arvestades, et Heidelbergi Ülikoolis läbiviidud uuringu „Thalidomide. Enquiries to be carried out repeatedly with regard to problems,specific needs and support deficits of thalidomide victims. Summarising report of the first survey results and derivation of first action recommendations“(1) järeldustes ja konsultatsioonifirma Firefly Research uuringus„Health, Quality of Life and Employment amongst Thalidomide-affected People – Evidence from the UK“(2) tuuakse selgelt välja kõik süvenevad füüsilised ja psühholoogilised probleemid, mis talidomiidi ohvritel aja jooksul tekivad, ning sellest tulenevad konkreetsed meditsiinilised, rahalised ja sotsiaalsed vajadused;

 

E. arvestades, et rahvusvahelise õigusbüroo Ince & Co. 2014. aasta sõltumatus uuringus tuuakse selgelt välja 1970. aastal farmaatsiafirma Grünenthal kriminaalmenetluse käigus tehtud vead, mis takistasid menetluse nõuetekohast läbiviimist ja mille tõttu ohvrid ei saanud tsiviilkohtus õiglast hüvitist;

 

F. arvestades, et rahvusvahelise õigusbüroo Ince & Co. sõltumatu uurimise tulemusena toodi päevavalgele asjaolud, et farmaatsiafirma Grünenthal varjas tahtlikult avalikkuse eest ravimi kõrvaltoimeid rasedatele ja ravimiohutuse järelevalves esines puudusi riikides, kes ravimi oma turule lubasid;

 

G.arvestades, et mõned Euroopa Parlamendi liikmed kõikidest fraktsioonidest korraldasid 27. mail 2015. aastal Euroopa Parlamendis pressikonverentsi, kus nad väljendasid erakonnaülest poliitilist tahet ja püüdu tagada kõigile talidomiidi ohvritele piisavad rahalised vahendid ja võimalused oma kasvavate terviseprobleemidega toimetulekuks(3);

 

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta istungil toimunud arutelul rõhutas volinik Andriukaitis kindlalt, et oluline on tagada talidomiidi ohvritele rahaline toetus, et nad saaksid toime tulla üha kasvavate tervishoiukuludega, ja tõdes, et vaja on leida kõigile ohvritele nõuetekohane lahendus ja tagada neile hea elukvaliteet;

 

I.arvestades, et peaaegu 60 aastat hiljem otsivad ohvrid ikka veel õigust ja lahendust hüvitiseprobleemile, mis võimaldaks neil katta oma füüsilisest seisundist tulenevate suurte ravivajaduste kulud;

 

J.arvestades olulist rolli, mida Euroopas täitsid talidomiidi ohvrite ühendused selle ränga tragöödia avalikkuse ette toomisel ja ohvrite õiguste kaitsmisel;

 

1.peab vältimatult vajalikuks Euroopa talidomiidi ohvrite taotluste täielikku tunnustamist viisil, mis tagaks neile iseseisvuse, ravi kättesaadavuse ja nõuetekohase elukvaliteedi;

 

2.palub komisjonil tegutseda nende kohustuste vaimus, mille volinik Andriukaitis võttis Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta täiskogu istungil, ja töötada välja abiprogrammi, mis täiendab talidomiidi ohvritele ja nende peredele rahalise toetuse tagamise meetmeid liikmesriikides;

 

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Õigusalane teave